Jezične vježbe III.

Naziv
Jezične vježbe III.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94687
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Razvijanje vještina potrebnih za prevođenje tekstova s hebrejskog na hrvatski kao i aktivno slušanje te korištenje najvažnijih pomagala u prevođenju.
Sadržaj
 1. Nepravilni jaki glagoli s nepostojanim נ. Glagoli לקחת, לתת, לישון, לפול. Zamjenica איזה. Pravilne slabe imenice ženskog roda. Ponavljanje 300 temeljnih leksičkih jedinica.
 2. Nepravilni jaki pasivi. Tvorba glagola obrascima, afiksima i drugim elementima. Pretvorba glagolskih obrazaca u rečenicama. כי kao zamjena za ש־. Rečenice sa ש־ ili כי.
 3. Pravilni jaki oblici ženskog roda. Složenice. Izvjesnost. Tvorba glagola obrascima, afiksima i drugim elementima. Pretvorba glagolskih obrazaca u rečenicama. Imenice koje označuju bića muškog i ženskog spola. Vjerojatnost. Mišljenje.
 4. Referencijalne rečenice. אשר, ש־.
 5. Slabi pridjevi. בלתי. Imena i osobne imenice s dočekom –i. Upute za obrasce. Složeni prijedlozi.
 6. Množinski oblici fenomena koji dolaze u paru. Dvojina.
 7. Poimenčeni prezent. Zamjenice specifičnog nijekanja. Rečenice sa zamjenicama specifičnog nijekanja. Razmjerni kvantifikatori. Rečenice s razmjernim kvantifikatorima. Nepravilni jaki pasivi. Priloška uporaba pridjevskih oblika. ש־ iza pokaznih pridjeva i priloga.
 8. Prijedlozi i oznake padeža kao sveze rečenica. Konjugacija prijedloga מ־ po licima. Složeni perfekt.
 9. Imenica בעל. Rečenice s imenicom בעל. כש־. Alternativni oblici zamjenica 1. lica. Upitno ה־.
 10. Upitne objektne rečenice. Izrazi במקום, במו. Izrazi כש־, כאשר. Konstrukcije sa של umjesto pridjeva. Zamjena fraza sa של pridjevima. Rečenice s konstrukcijama sa של.
 11. Konstruktni oblici pridjeva. Konstruktivi s konstruktnim pridjevima. Zamjenice u odgovorima na pitanja s uupitnim zamjenicama. Upitne zamjenice u ne-upitnome kontekstu. Ponavljanje 600 temeljnih leksičkih jedinica.
 12. Klasifikacija slabih glagola. Imperativi trećeg razreda s dočetnim ח, ע. Glagolske imenice. Sintaktička funkcija glagolskih imenica. Rečenice pretvorene u glagolske imenske fraze. Rečenice s glagolskim imenicama. Upute za čitanje glagolskih imenice trećeg razreda. Glagolske imenske fraze preoblikovane u rečenice. Uvrštavanje rečenica pomoću konstrukcija s glagolskim imenicama.
 13. Korijen. Priložni ekvivalenti. Zamjenica izjednačavanja. Predstavljanje rečeničnih sadržaja izrazima זה, זאת, כך. Uporaba izraza זה, זאת, כך za predočavanje rečeničnih sadržaja. Tvorba imenskih fraza.
 14. Odnosi između korijena 1. i 2. razreda. Slabi pasivi korijena 2. razreda. Izostavljanje referencijane zamjenice. Klasični imperfekti/futuri i imperativi množine ženskog roda.
 15. Odnosi jakih glagola spram korijenima 3. razreda: a) neprelazni jaki glagoli; b) prelazni jaki glagoli. pokazne zamjenice s članom. Uvrštavanje korijena u rečenične obrasce.

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike hebrejskoga jezika
 5. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Vježbe. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave. Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Rosen, Haiim B., A Textbook of Israel Hebrew with an Introduction to the Classical Language, Chicago, London, 21966
 2. Simon, Ethelyn, Resnikoff, Irene & Motzkin, Linda, The First Hebrew Primer – Digital Edition, EKS Publishing, 2006
 3. Lauden, Edna & Weinbach, Liora with Shani, Miriam, Multi Dictionary, Bilingual Learners Dictionu8ary Hebrew-Hebrew-English, English-Hebrew, AD, Tel-Aviv, 1988 (ISBN 965-390-003-X)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar