Jezične vježbe IV.

Naziv
Jezične vježbe IV.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94689
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Razvijanje vještina potrebnih za prevođenje tekstova s hebrejskog na hrvatski kao i aktivno slušanje te korištenje najvažnijih pomagala u prevođenju.
Sadržaj
 1. Korijen. Tradicionalni prikaz i klasifikacija korijena. Analiza riječi na korijen i tvorbeni obrazac. Sklapanje riječi od korijena i tvorbenog obrasca. Prepoznavanje riječi prema korijenu i tvorbenom obrascu i razgraničavanje značenja. Tradicionalna gramatička terminologija. Ponavljanje 1000 temeljnih leksičkih jedinica.
 2. Biblijski tekst. Tiberijski sustav označavanja samoglasnika: a) oznaka unutar slova; b) oznake iznad slova; c) oznake ispod slova. Podudarnosti suvremenog i biblijskog hebrejskog. Tradicionalna imena samoglasničkih znakova. Suvremena uporaba pisma s označenim samoglasnicima.
 3. Glasovi biblijskog hebrejskog. Imena biblijskih knjiga. Označavanje naglaska u tiberijskom sustavu. Fonetske alternacije u biblijskom hebrejskom. Fonetske alternacije u gramatičkim oblicima biblijskog hebrejskog.
 4. Vremena biblijskog hebrejskog. Rezultativni perfekt. Rezultativni imperfekt/futur. Zamjenički sufiksi uz glagolske oblike. Infinitiv biblijskog hebrejskog bez ל־.
 5. Apsolutni infinitiv biblijskog hebrejskog. Direktivno ־ה. Redoslijed rečeničnih dijelova u biblijskom hebrejskom, 1. dio. Injunktive biblijskog hebrejskog.
 6. Biblijski hebrejski: ־ו kao veznik zavisne rečenice. Redoslijed rečeničnih dijelova u biblijskom hebrejskom, 1. dio. Odnosne rečenice Biblijskog hebrejskog.
 7. Gerund. Sintaktičko ponašanje gerunda. Vremenske rečenice s gerundom. Gerund i infinitiv. Nijekanje gerunda i infinitiva. Preoblika konstrukcija s glagolskim imenicama u konstrukcija s gerundom. Priloške oznake mjesta i cilja u biblijskom hebrejskom.
 8. Uvođenje predikatnih rečenica prijedlozima u biblijskom hebrejskom. כ־ u biblijskom hebrejskom. Osnove tipa לא, ל״ע, לײח u biblijskom hebrejskom. Vrste neprelaznih jakih glagola u biblijskom hebrejskom.
 9. Određenost imenica u obraćanju u biblkijskom hebrejskom.
 10. Pravopisni sustavi. Derivacijski sufiks ־אי. אשר יש, ש־ יש. Prefiranje מ־ određenom konstruktivu u množini.
 11. כן–לא. מספר kao razmjerni kvantifikator. Prepoznavanje osobnih imenica uslijed pomaka naglaska.
 12. Bilježenje stranih imena i naziva. Mjesto negacije אף. Derivirani složeni pridjevi. Neprelazni glagoli koji upravljaju infinitivom.
 13. Disjunktne rečenice. Slaganje subjekta i predikata u disjunktnim rečenicama. Ispuštanje יש ispred לא. Reduplikacija imenica. שלא s prijedložnim dopunama. זה, זאת, אלה s neutraliziranom pokaznošću.
 14. Alternativni perfekti glagola 3. razreda.
 15. Izvođenje pridjeva iz imenica. Izvođenje glagola iz imenica. Izvođenje glagola iz pridjeva. Množinski sufiks ־ין. Glagoli dopunjeni odgovarajućim glagolskim imenicama. Red riječi u prezentu.

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike hebrejskoga jezika
 5. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Vježbe. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave. Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Rosen, Haiim B., A Textbook of Israel Hebrew with an Introduction to the Classical Language, Chicago, London, 21966
 2. Simon, Ethelyn, Resnikoff, Irene & Motzkin, Linda, The First Hebrew Primer – Digital Edition, EKS Publishing, 2006
 3. Lauden, Edna & Weinbach, Liora with Shani, Miriam, Multi Dictionary, Bilingual Learners Dictionu8ary Hebrew-Hebrew-English, English-Hebrew, AD, Tel-Aviv, 1988 (ISBN 965-390-003-X)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar