Jezične vježbe V.: sintaksa i leksikologija

Naziv
Jezične vježbe V.: sintaksa i leksikologija
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94702
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Razvijanje vještina potrebnih za prevođenje tekstova s hebrejskog na hrvatski kao i aktivno slušanje te korištenje najvažnijih pomagala u prevođenju.
Sadržaj
 1. Uvod u sintaksu hebrejskog jezika
 2. Imenične rečenice
 3. Suprotne rečenice
 4. Vremenske rečenice
 5. Uvjetne rečenice: Realan uvjet. Nerealan uvjet.
 6. Namjerne rečenice. Isključne rečenice
 7. Uzročne rečenice. Posljedične rečenice
 8. Dopusne rečenice
 9. Odnosne rečenice
 10. Optativne rečenice
 11. Restriktivne rečenice
 12. Upitne rečenice
 13. Cirkumstancijalne rečenice. Usporedne rečenice. Egzistencijalne rečenice
 14. Red riječi u rečenici. Elipsa
 15. Razlike između sintakse klasičnog hebrejskog i suvremenog hebrejskog

Ishodi učenja
 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u hebrejskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. kategorizirati funkcionalne dijelove hebrejske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 3. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hebrejskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike hebrejskoga jezika
 5. samostalno prevesti s hebrejskog na hrvatski i s hrvatskog na hebrejski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Vježbe. Mješovito e-učenje. Samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave. Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Andersen, Francis, The Sentence in Biblical Hebrew, Mouton Publishers, 1974
 2. Driver, S. R., A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew and Some Other Syntactical Questions, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, MI – Cambridge, 1988, available from Dove Booksellers, Livonia, MI, ISBN 0-8028-4160-0
 3. Williams, Ronald J., Hebrew Syntax, An Outline, University iof Toronto Press, Toronto, 1970
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar