Jezični poremećaji

Naziv
Jezični poremećaji
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117626
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Po završetku kolegija (Jezični poremećaji) student će moći:
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. nabrojiti jezične poremećaje
  2. opisati temeljne karakteristike jezičnih poremećaja
  3. usporediti razlike i sličnosti pojedinih jezičnih poremećaja
  4. argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu o jezičnim poremećajima na hrvatskom i engleskom jezika
  5. primijeniti lingvističke metode i teorije o jezičnim poremećajima u suradnji sa srodnim strukama koje se bave istom tematikom
  6. stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezičnih poremećaja
  7. analizirati istraživanja o jezičnim poremećajima
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij