Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji

Naziv
Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117627
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Po završetku kolegija (Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji) student će moći
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Usporediti temeljne komunikacijske funkcije jezika
  2. Razlikovati različite komunikacijske domene i tipove jezičnog diskursa u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi
  3. Samostalno prikupiti jezičnu građu, na njoj primijeniti metode opisa jezika javne i interpesonalne komunikacije i adekvatno interpretirati cjelinu prikupljene građe
  4. Navesti sličnosti i razlike temeljnih teorija javne i interpersonalne komunikacije
  5. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku o javnoj i interpersonalnoj komunikaciji (vidovi medijatizacija javnog jezika, narativi, argumentacija)
  6. Primijeniti lingvističke metode i teorije o jeziku javne i interpersonalne komunikacije u suradnji sa srodnim disciplinama koje se bave istom tematikom (analiza diskursa, konverzacijska analiza, pragmalingvistika)
  7. Stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezika javne i interpersonalne komunikacije
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij