Klinička neuropsihologija

Naziv
Klinička neuropsihologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
131603
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Razumijevanje veze između patoloških promjena u strukturi i funkciji pojedinih dijelova mozga i promjena u doživljavanju i ponašanju te upoznavanje s postupkom neuropsihologijske procjene.
Sadržaj
 1. Teorijske osnove kliničke neuropsihologije: definicija, povijest, srodne discipline, osnovni pojmovi. Pojam organiteta
 2. Organizacija moždane kore - cerebralna lateralizacija
 3. Organizacija moždane kore - longitudinalna organizacija
 4. Povezanost patoloških promjena u strukturi i funkciji pojedinih dijelova mozga s promjenama u doživljavanju i ponašanju - 1. dio
 5. Povezanost patoloških promjena u strukturi i funkciji pojedinih dijelova mozga s promjenama u doživljavanju i ponašanju - 2. dio
 6. Osnovni pojmovi neuropatologije: traume glave, cerebrovaskularni incidenti, tumori, degenerativni poremećaji.
 7. Osnovni pojmovi neuropatologije: trovanja, infektivni procesi, epilepsija, metabolički i endokrini poremećaji
 8. Osnovni pojmovi neuropatologije dječje dobi (neurorizično dijete, ADHD, autizam, tikovi, Touretteov sindrom).
 9. Neuropsihologijsko ispitivanje: racionala mjerenja deficita, tok neuropsihologijskog ispitivanja, interpretacija. 1. dio
 10. Neuropsihologijsko ispitivanje: racionala mjerenja deficita, tok neuropsihologijskog ispitivanja, interpretacija. 2. dio
 11. Neuralna osnova, klinička slika i dijagnostika poremećaja perceptivnih funkcija: agnozije i jednostrano zanemarivanje
 12. Neuralna osnova, klinička slika i dijagnostika poremećaja motoričkih funkcija: apraksije i ekstrapiramidni poremećaji
 13. Neuralna osnova, klinička slika i dijagnostika poremećaja jezičnih funkcija
 14. Neuralna osnova, klinička slika i dijagnostika poremećaja pamćenja
 15. Neuralna osnova, klinička slika i dijagnostika poremećaja izvršnih funkcija

Ishodi učenja
 1. Objasniti osnovne pojmove kliničke neuropsihologije
 2. Objasniti organizaciju funkcija kod zdravog mozga
 3. Povezati patološke promjene u strukturi i funkciji pojedinih dijelova mozga s promjenama u doživljavanju i ponašanju
 4. Razlikovati glavne vrste neuropatoloških promjena
 5. Objasniti tok neuropsihologijskog ispitivanja te isplanirati postupak neuropsihologijske procjene
 6. Povezati poremećaje perceptivnih, motoričkih, komunikacijskih, izvršnih i mnestičkih funkcija s lezijama pojedinih dijelova središnjeg živčanog sustava
 7. Primijeniti najčešće korištene testove i tehnike za dijagnostiku navedenih skupina poremećaja i interpretirati rezultate
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, mješovito e-učenje, samostalni zadaci, multimedija i mreža, konzultacije
Metode ocjenjivanja
Kroz praćenje rada na kliničkim vježbama provjerava se mogu li studenti isplanirati neuropsihologijsku procjenu, primijeniti najčešće korištene neuropsihologijske testove i tehnike te interpretirati rezultate. Pismenim ispitom provjerava se mogu li studenti objasniti organizaciju funkcija u mozgu te povezati lezije pojedinih dijelova mozga s promjenama u doživljavanju i ponašanju.

Obavezna literatura
 1. Galić, S. (2002). Neuropsihologijska procjena. Naklada Slap, Jastrebarsko i Opća Županijska bolnica, Požega
 2. Lezak, M.D. (1995) Neuropsychological Assessment. Oxford Univ. Press, New York. – pojedina poglavlja kao nadopuna osnovnom udžbeniku
 3. Pinel, J.P. (2001). Biološka psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja 6, 15.
Dopunska literatura
 1. Turdiu, J. (1990). Klinička neuropsihologija. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Springer, S.P., Deutsch, G. (2001). Left Brain, Right brain: Perspectives from Cognitive Neuroscience. Freeman & Co., New York
 3. Kolb, B., Whishaw, I. Q. (2003.). Fundamentals of Human Neuropsychology, W. H. Freeman and Company, New York.
 4. Luria, A. R. (1983). Osnovi neuropsihologije. Beograd: Nolit.
 5. Odabir aktualnih radova iz znanstvenih i stručnih časopisa

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar