Književna topografija Dubrovnika

Naziv
Književna topografija Dubrovnika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
128210
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Informativno upoznavanje studenata s paradigmom prostornoga obrata („spatial turn“) i analiza odabranih ranonovovjekovnih tekstova dubrovačke književnosti s naglaskom na reprezentacijama prostora. Uputiti na to da se prostor Grada otkriva kao mreža kulturnih, političkih i društvenih značenja.
Sadržaj
 1. Prostor u književnome tekstu; uvod u paradigmu prostornoga obrata
 2. Prva obuhvatna topografija starog Dubrovnika: Opis grada Dubrovnika Filipa de Diversisa
 3. Dubrovački mit: Ilija Crijević, De Epidauro, Oda Dubrovniku
 4. Drugi u prostoru Grada; središte i periferija: Šiško Menčetić, Njeki se nahodi u gradu trag sada, Marin Držić, Novela od Stanca i Arkulin
 5. Zrcalna slika: Dubrovnik i Venecija; Mavro Vetranović, Orlača riđanka, rečeno u Blato ribarom
 6. Dubrovnik i dubrava: Ivan Gundulić, Dubravka
 7. Dubrovački mit: realni i simbolički prostori u Pavlimiru Junija Palmotića i u Dubrovniku ponovljenom Jakete Palmotića Dionorića
 8. Sveti Vlaho i Dubrovnik; sakralizacija prostora
 9. Svakodnevica u dubrovačkoj književnosti 18. stoljeća: Antun Gleđević, Spovijeda zašto je skarestija od bumbaka, Marin Zlatarić (?), Dubrovnik danju i noću, Marko Bruerević, Satira
 10. Vlaho Stulli, Kate Kapuralica
 11. Ženski Dubrovnik: kuća i samostan
 12. Terenska nastava u Dubrovniku
 13. Terenska nastava u Dubrovniku
 14. Sinteza
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. Objasniti važnost kategorije prostora u interpretaciji književnoga teksta
 2. Objasniti i interpretirati tekstove dubrovačke književnosti s obzirom na reprezentaciju prostora
 3. Koristiti se prikladnim književnopovijesnim kriterijima pri vrednovanju odabranih književnih tekstova
 4. Kritički prosuđivati vezu između književnoga teksta i društveno-povijesnoga konteksta
 5. Samostalno istraživati reprezentacije prostora u novim tekstovima
Metode podučavanja
Predavanje, samostalan rad na tekstu, istraživanje i samostalna priprema za terensku nastavu
Metode ocjenjivanja
Kraće zadaće tijekom semestra i završni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Marin Zlatarić (?), Dubrovnik danju i noću, prir. C. Fisković, Forum 4-5, 1979, 656-675.
 2. M. Bruerević, Satira
 3. I. Crijević, izbor iz djela
 4. F. de Diversis, Opis slavnoga grada Dubrovnika
 5. M. Držić, Novela od Stanca, Arkulin
 6. A. Gleđević, Pjesan godišnicam od ulice; Spovijeda zašto je skarestija od bumbaka
 7. I. Gundulić, Dubravka
 8. J. Palmotić, Pavlimir
 9. J. Palmotić Dionorić, Dubrovnik ponovljen (odabrana pjevanja)
 10. V. Stulli, Kate Kapuralica
 11. Sveti Vlaho, dubrovački parac u hrvatskoj književnosti, antologija, ur. L. Paljetak, D. Fališevac i M. Foretić, Dubrovnik 2001
 12. M. Vetranović, Orlača riđanka, rečeno u Blato ribarom
Dopunska literatura
 1. J. Assman, Kulturno pamćenje: pismo, sjećanje i politički identitet u ranim visokim kulturama, Zenica 2005 .
 2. I. Brković, Semantika prostora u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća, doktorska disertacija, Zagreb 2010
 3. D. Fališevac, «Sveto za profano: sveti Vlaho kao politički simbol u književnosti staroga Dubrovnika», u: Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad. Studije o dubrovačkoj književnoj kulturi, Zagreb 2007, 130–156.
 4. D. Fališevac, „Prostor grada u dubrovačkoj ranonovovjekovnoj književnosti“, u: Slike starog Dubrovnika, Zagreb 2013, 281–296
 5. Z. Janeković Römer, Okvir slobode. Dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma, Dubrovnik 1999.
 6. H. Lefebvre, The Production of Space, 2009.
 7. Kulturna geografija: kritički rječnik ključnih pojmova, ur. D. Atkinson et al., Zagreb 2008
 8. Leksikon Marina Držića, ur. S. P. Novak, M. Tatarin, L. Rafolt, M. Mataija, Zagreb 2009
 9. J. Lotman, Struktura umjetničkog teksta (poglavlje Problem umjetničkog prostora)
 10. Z. Marković, Pjesnikinje starog Dubrovnika, Zagreb 1970
 11. S. P. Novak, Dubrovnik iznova
 12. Prostor, natuknica u: P. Dinzelbacher, ur., Istorija evropskog mentaliteta, Beograd, Podgorica 2009, 491–591
 13. J. Rapacka, «Dubrovnik», «Epidaur», „Vlaho, sveti“ u: Leksikon hrvatskih tradicija, Zagreb 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij