Akademsko pisanje

Naziv
Akademsko pisanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
131816
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kolegij je namijenjen prvenstveno studentima nižih godina studija s ciljem upoznavanja temeljnih značajki znanstveno-istraživačkoga rada u polju filozofije te usvajanja znanja i kompetencija za pisanje akademskih radova u daljnjem tijeku studija. Namjera je studente osposobiti za samostalno istraživanje znanstvene i stručne literature te primjenjivanje akademskih standarda prilikom izrade pisanih radova.
Sadržaj
 1. Uvodni susret
 2. Opće karakteristike akademskog pisanja i znanstvenoga teksta
 3. Odabir teme, istraživačko pitanje, hipoteza,
 4. Istraživanje izvora
 5. Akademsko čitanje, bilješke
 6. Skica rada, struktura akademskoga teksta na makro razini
 7. Struktura akademskoga teksta na mikro razini, argumentacija
 8. Argumentacijska načela i strategije
 9. Znanstveni diskurs i stil
 10. Referiranje, citiranje, plagiranje
 11. Načini i stilovi citiranja
 12. Načini i stilovi citiranja
 13. Revizija teksta
 14. Lektura, korektura, uobličavanje
 15. Završna rasprava o radovima

Ishodi učenja
 1. adekvatno odrediti temu akademskog pisanog rada, postaviti istraživačko pitanje i hipotezu
 2. prikupljati i obrađivati relevantnu znanstvenu i stručnu literaturu
 3. analizirati, kritički prosuđivati i vrednovati valjanost argumentacije prilikom akademskog čitanja literature
 4. strukturirati akademski tekst na makro- i mikrorazini prema znanstvenim uzusima
 5. primjenjivati različite argumentacijske postupke, načela i strategije prilikom izrade teksta
 6. adekvatno referirati i citirati izvore u skladu sa akademskim i etičkim standardima, primjenjivati različite citatne stilove
 7. grafički uobličiti tekst te uskladiti ga s normama hrvatskoga standardnog jezika i odrednicama znanstvenog stila pisanja
Metode podučavanja
uvodna izlaganja, seminarske vježbe, rasprava, grupni rad, individualni rad
Metode ocjenjivanja
studentska evaluacija, evaluacija seminarskih zadataka i pisanoga seminarskoga rada

Obavezna literatura
 1. Oraić Tolić, Dubravka, Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Naklada Ljevak, Zagreb 2011.
 2. Vaughn, Lewis, Writing Philosophy: A Student’s Guide to Writing Philosophy Essays, Oxford University Press, New York / Oxford 2006.
Dopunska literatura
 1. Zelenika, Ratko, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada, Sveučilište u Rijeci, Rijeka 2000.
 2. Creme, Phyllis & Mary R. Lea, Writing at University, 3. izdanje, Open University Press, Berkshire 2008.
 3. Eco, Umberto, Kako se piše diplomski rad, Narodna knjiga / Alfa, Beograd 2000.