Književnost zapadnog kruga I

Naziv
Književnost zapadnog kruga I
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
131725
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s temeljnim kategorijama, pojmovima, konceptima i procesima sustava svjetske književnosti od antike do kraja srednjeg vijeka (uvid u književnopovijesne i stilske epohe, razdoblja i pravce, poetike, autorske opuse i konkretna kanonska djela). Uspostavljanje relacija između rečenoga korpusa s korpusom svjetske književnosti u cjelini te s korpusom nacionalne književnosti. Kontekstualiziranje obrađivanoga korpusa u šire kulturnopovijesne okvire.
Sadržaj
 1. Upoznavanje studenata sa sadržajem kolegija i metodama rada; inicijalna anketa
 2. Predavanje: Svjetska književnost u hrvatskoj kulturi (kanon i njegova tradicija; kulturne institucije i metaknjiževni žanrovi; književnohistoriografske metode i koncepti) Seminar: Svjetska književnost u akademskoj (kroatističkoj) nastavi (problemi i perspektive)
 3. Predavanje: Fenomen književnosti zapadnoga kruga Seminar: Tradicija pojma književnosti i književne znanosti (Aristotel: O pjesničkom umijeću)
 4. Predavanje: Grčka književnost I. (razdoblja; autori; poetike; žanrovi) Seminar: Od mita do epa (Homer: Ilijada)
 5. Predavanje: Grčka književnost II. Lirika i drama Seminar: Svrha i funkcije žanra (Alkej; Sapfa; Anakreont; Sofoklo: Kralj Edip)
 6. Predavanje: Rimska književnost I. (razdoblja; autori; poetike; žanrovi) Seminar: Poezija: lirska i epska (Lukrecije; Katul; Vergilije; Horacije; Ovidije; Tibul; Propercije; Marcijal – izbor tekstova)
 7. Predavanje: Rimska književnost II. Proza i drama Seminar: Karakter i duh (Plaut: Ćup; Apulej: Zlatni magarac)
 8. Predavanje: Biblija kao književnost Seminar: Bog i svijet (izbor biblijskih tekstova)
 9. Predavanje: Kasna antika i srednji vijek: razgraničenja i povezanosti Seminar: Sveto i svjetovno: na tragu antike; u okrilju kršćanstva (Augustin: Ispovijesti; trubadurska poezija; Tristan i Izolda)
 10. Predavanje: Od srednjeg vijeka prema renesansi: tradicija i inovacija Seminar: Od Beatrice do Laure; Od Božanstvene do "ljudske" komedije (Dante: Božanstvena komedija; Petrarca: Kanconijer; Boccaccio: Decameron)
 11. Intertekstualne i intermedijalne analize utemeljene na reprezentativnim djelima pripadnim korpusu svjetske književnosti od antike do kraja srednjeg vijeka (prema dogovoru sa studentima).
 12. Posjeta jednoj od institucija involviranih u proizvodnju kanona svjetske književnosti u hrvatskoj kulturi.
 13. Studentski referati.
 14. Studentski referati.
 15. Sinteza stečenih spoznaja i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Mogućnost definiranja temeljnih književnopovijesnih kategorija, koncepata i procesa sustava svjetske književnosti od antike do kraja srednjeg vijeka (književnopovijesnih i stilskih epoha, razdoblja i pravaca, poetika i autorskih opusa).
 2. Mogućnost primjene stečenih definicija na analizu i interpretaciju konkretnih lektirnih naslova.
 3. Razvijanje sposobnosti kritičkoga, analitičko-interpretativnog čitanja sekundarne literature (prema zadanim smjernicama).
 4. Primjena koncepata i obrazaca izvedenih na temelju čitanja sekundarne literature na analizu i interpretaciju pojedinih lektirnih naslova (prema zadanim smjernicama).
 5. Baratanje usvojenim pojmovima, kategorijama i relacijama u svrhu konceptualizacije sustava svjetske književnosti od antike do srednjeg vijeka u širem dijakronijskom kontekstu.
 6. Baratanje usvojenim pojmovima, kategorijama i relacijama u svrhu konceptualizacije sustava svjetske književnosti od antike do srednjeg vijeka u širem kulturno-historijskom kontekstu.
 7. Baratanje usvojenim pojmovima, kategorijama i relacijama u svrhu konceptualizacije sustava svjetske književnosti od antike do srednjeg vijeka u relacijama prema sustavu nacionalne književnosti i kulture.
 8. Mogućnost primjene usvojenih informacija u samostalnom istraživanju i razradi odabranog problema (pisanje seminarskoga rada).
 9. Mogućnost usmene prezentacije i argumentacije vlastitih istraživačkih rezultata (izlaganje sadržaja seminara i argumentiranje vlastitih teza u raspravi s drugim studentima i nastavnikom).
 10. Razvijanje akademske, znanstvene i stručne etike.
Metode podučavanja
-izlaganje nastavnika; power-point prezentacije; prezentacije nastavnih sadržaja na internetu (sustav Omega); prezentacije drugih medijskih sadržaja (film, glazba, likovne umjetnosti) u nastavnom procesu; samostalno čitanje sekundarne literature (prema zadanim smjernicama); samostalno čitanje lektirnih naslova (prema zadanim smjernicama); rasprava na satu; samostalno istraživanje odabranoga problema i pisanje seminarskoga rada (uz konzultacije s nastavnikom); prezentacija vlastitih istraživačkih rezultata (referati)
Metode ocjenjivanja
-ocjenjivanje redovitoga izvršavanja tjednih zadataka (rješavanje zadanih problema prema smjernicama), sudjelovanja u raspravama na satu, seminarskoga rada i njegove usmene prezentacije; pismenoga i usmenog ispita koji valorizira usvojenost nastavnog sadržaja u cjelini

Obavezna literatura
 1. Bahtin, Mihail: O romanu, Beograd, 1975. (dijelovi); Culler, Jonathan: Teorija književnosti. Vrlo kratak uvod, prev. F. i M. Hameršak, Zagreb, 2001. (dijelovi); Curtius, Ernst R.: Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje, Zagreb, 1998. (dijelovi); Čale, Frano: Petrarca i petrarkizam, Zagreb, 1971. (dijelovi); Dukat, Zdeslav: Grčka tragedija, Zagreb, 1996. (dijelovi); Frye, Northrop: Veliki kod(eks), prev. N. Milić; D. Kujundžić, Beograd, 1985. (dijelovi); Harrington, Wilfrid J.: Uvod u Bibliju – Spomen objave, prev. M. Zovkić, Zagreb, 1995. (dijelovi); Pavis, Patrice: Pojmovnik teatra, prev. J. Rajak, Zagreb, 2004. (izabrane natuknice); Slamnig, Ivan: Svjetska književnost zapadnoga kruga. Od srednjega vijeka do današnjih dana, Zagreb, 1973; 1999; 2001. (dijelovi); Solar, Milivoj: Edipova braća i sinovi, Zagreb, 1998. (dijelovi); Solar, Milivoj: Povijest svjetske književnosti. Kratki pregled, Zagreb, 2003; 2011. (dijelovi); Zamarovský, Vojtech: Bogovi i junaci antičkih mitova, Zagreb, 2004. (izabrani tekstovi)
Dopunska literatura
 1. Auerbach, Erich: Mimeza. Prikaz zbilje u zapadnoeuropskoj književnosti, prev. A. Jelčić, Zagreb, 2004. Bošnjak, Branko: Filozofija od Aristotela do renesanse i odabrani tekstovi filozofa, Zagreb, 1957. Burckhardt, Jacob: Povijest grčke kulture, prev. O. Kostrešević, Zagreb, 2001; 2003. Delumeau, Jean: Strah na zapadu, prev.Z. Stojanović, Novi Sad, 1982. Delumeau, Jean: Greh i strah, prev. Z. Stojanović, Novi Sad, 1986. Delumeau, Jean: Civilizacija renesanse, prev. Z. Stojanović, Novi Sad, 1989. De Sanctis, Francesco: Povijest talijanske književnosti, prev. I. Frangeš, Zagreb, 1975. Detoni-Dujmić, Dunja (gl. ur.): Leksikon svjetske književnosti. Pisci, Zagreb, 2001; 2005. Detoni-Dujmić, Dunja (gl. ur.): Leksikon svjetske književnosti. Djela, Zagreb, 2004. Duda, Dean et al.: Lektira na dlanu, Zagreb, 2002. Dukat, Zdeslav: Homersko pitanje, Zagreb, 1985. Dupont, Florence: Aristotel ili vampir zapadnog pozorišta, prev. M. Miočinović, Beograd, 2011. Frenzel, Elisabeth: Motive der Weltliteratur, Stuttgart, 1992. Friedell, Egon: Povijest grčke kulture, prev. N. Petrak, Zagreb, 2001. Hunziga, Johan: Jesen srednjeg vijeka, prev. D. Perković, Zagreb, 1991. Kušar, Stjepan: Srednjovjekovna filozofija, Zagreb, 1996 Ježić, Slavko (ur.): Antologija svjetske lirike, Zagreb, 1965. Košutić-Brozović, Nevenka: Čitanka iz stranih književnosti. 1, Zagreb, god. ovisno o izdanju Lauer, Reinhard: Povijest ruske književnosti, prev. M. Car; D. Zima, Zagreb, 2009. Le Goff, Jacques: Intelektualci u srednjem vijeku, prev. N. Grujić, Zagreb, 1982. Le Goff, Jacques: Srednjovjekovni imaginarij. Eseji, prev. M. Svetl, Zagreb, 1993. Le Goff, Jacques: Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, prev. G. V. Popović, Zagreb, 1998. Lesky, Albin: Povijest grčke književnosti, Zagreb, 2001. Lešić, Zdenko: Teorija drame kroz stoljeća I, Sarajevo, 1977. Lešić, Zdenko: Književnost i njena istorija, Sarajevo, 1985. Lešić, Zdenko: Teorija književnosti, Sarajevo, 2005. Lozovina, Vinko: Povijest talijanske književnosti. 1. dio, Zagreb, 1909. Milićević, Nikola (ur.): Latinska poezija, Zagreb, 1964. Milićević, Nikola: Antologija svjetske ljubavne poezije, Zagreb, 1968. Milićević, Nikola: Izabrani prepjevi, Zagreb, 1997. Mrkonjić, Zvonimir; Tomasović, Mirko: Trubaduri, Zagreb, 2012. Musić, August: Povijest grčke književnosti. I i II, Zagreb, 1893; 1900. Pandžić, Vlado: Putovima školske recepcije književnosti, Zagreb, 2001. Pandžić, Vlado; Novaković, Goran: Hrvatska čitanka iz svjetskih književnosti. Priručnik za srednjoškolce i studente. 1, Zagreb, 2010. Perkins, David: Is literary history possible, Baltimore, London, 1992. Petrović, Svetozar et. al. (ur.): Povijest svjetske književnosti u osam knjiga. Zagreb, 1973-. Rac, Koloman: Primjeri iz rimske književnosti u hrvatskom prijevodu, Zagreb, 1910. Rougemont, Denis de: Ljubav i zapad, prev. M. Dobrović, Zagreb, 1974. Schein, Seth: Smrtni junak, prev. Z. Dukat, Zagreb, 1989. Schwab, Gustav: Najljepše priče klasične starine, prev. S. Hosu, Zagreb, 1985. Sironić, Milivoj: Rasprave o helenskoj književnosti, Zagreb, 1995. Solar, Milivoj: Teorija književnosti, Zagreb, god. ovisno o izdanju . Škiljan, Dubravko: Rimski cvjetovi. Prepjevi, Zagreb, 2009. Škiljan, Tamara (prir.): Izbor iz antičke poezije. Rim, Zagreb, 1997. Škiljan, Tamara (prir.): Izbor iz antičke poezije. Grčka, Zagreb, 1998. Šoljan, Antun: 100 najvećih djela svjetske književnosti, Zagreb, 1962. Šoljan, Antun (ur.): 100 pjesnika svijeta, Zagreb, 1971. Šrepel, Milivoj: O najstarijoj lirskoj i epskoj poeziji latinskoj. S komparativnoga gledišta, Zagreb, 1899. Tronski, I. M.: Povijest antičke književnosti, prev. M. Kravar, Zagreb, 1951. Uskoković, Davor; Merkler, Dunja: Vodič kroz lektiru za srednje škole, Zagreb, 1999. Žmegač, Viktor et al. (ur.): Strani pisci. Književni leksikon, Zagreb, 1961; 1968. Žmegač, Viktor (ur.): Povijest njemačke književnosti, Zagreb, 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij