Književnost zapadnog kruga II

Naziv
Književnost zapadnog kruga II
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
131726
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Stjecanje uvida u kanon svjetske književnosti novoga vijeka i suvremenog doba, uključujući baratanje terminima, pojmovima, kategorijama i konceptima involviranih u proizvodnju toga kanona u sustavu hrvatske kulture (književnopovijesne i stilske epohe, razdoblja i pravci, poetike, autorski opusi, konkretna djela).
Sadržaj
 1. Uvod. Definicija, prikaz i pregled tzv. svjetske književnosti zapadnoga kruga od početka novog vijeka do suvremenosti.
 2. Predavanje: Prema nacionalnim književnostima i kulturama. Humanizam i renesansa. Seminar: Studentski referati i rasprave na temelju analize i interpretacije relevantnih lektirnih naslova.
 3. Predavanje: Barok. Pregled poetičkih dominatni i njihovih svjetonazorskih pretpostavki. Seminar: Studentski referati i rasprave na temelju analize i interpretacije relevantnih lektirnih naslova.
 4. Predavanje: Klasicizam i prosvjetiteljstvo. Odnos prema tradiciji i inovativni impulsi. Seminar: Studentski referati i rasprave na temelju analize i interpretacije relevantnih lektirnih naslova.
 5. Predavanje: Prosvjetiteljsko-racionalističke pretpostavke institucionaliziranja modernih nacionalnih književnosti i institucije književne povijesti Seminar: Studentski referati i rasprave na temelju analize i interpretacije relevantnih lektirnih naslova.
 6. Predavanje: Romantičarski projekt povijesti književnosti; pojam svjetske književnosti (Weltliteratur) Seminar: Studentski referati i rasprave na temelju analize i interpretacije relevantnih lektirnih naslova.
 7. Predavanje: Romantizam kao reakcija na klasicizam (drama) Seminar: Studentski referati i rasprave na temelju analize i interpretacije relevantnih lektirnih naslova.
 8. Predavanje: Privatno i javno; realno i imaginarno u romantizmu (poezija i proza) Seminar: Studentski referati i rasprave na temelju analize i interpretacije relevantnih lektirnih naslova.
 9. Predavanje: Poetika i politika realizam; realizam kao književnopovijesna i stilska formacija i kao transhistorijska književna mogućnost Seminar: Studentski referati i rasprave na temelju analize i interpretacije relevantnih lektirnih naslova.
 10. Predavanje: Modernizam I. Esteticistički stilovi. Seminar: Studentski referati i rasprave na temelju analize i interpretacije relevantnih lektirnih naslova.
 11. Predavanje: Modernizam II. Avangardni stilovi. Seminar: Studentski referati i rasprave na temelju analize i interpretacije relevantnih lektirnih naslova.
 12. Predavanje: Proza kasnog modernizma. Seminar: Studentski referati i rasprave na temelju analize i interpretacije relevantnih lektirnih naslova.
 13. Predavanje: Postmoderna. Seminar: Studentski referati i rasprave na temelju analize i interpretacije relevantnih lektirnih naslova.
 14. Intertekstualne i intermedijalne analize utemeljene na reprezentativnim djelima pripadnim korpusu svjetske književnosti novog vijeka i suvremenosti (prema dogovoru sa studentima).
 15. Sinteza stečenih spoznaja i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Mogućnost definiranja temeljnih književnopovijesnih kategorija, koncepata i procesa sustava svjetske književnosti novoga vijeka i suvremenog doba (književnopovijesnih i stilskih epoha, razdoblja i pravaca, poetika i autorskih opusa).
 2. Mogućnost primjene stečenih definicija na analizu i interpretaciju konkretnih lektirnih naslova.
 3. Razvijanje sposobnosti kritičkoga, analitičko-interpretativnog čitanja sekundarne literature (prema zadanim smjernicama).
 4. Primjena koncepata i obrazaca izvedenih na temelju čitanja sekundarne literature na analizu i interpretaciju pojedinih lektirnih naslova (prema zadanim smjernicama).
 5. Baratanje usvojenim pojmovima, kategorijama i relacijama u svrhu konceptualizacije sustava svjetske književnosti novoga vijeka i suvremenosti u širem dijakronijskom kontekstu.
 6. Baratanje usvojenim pojmovima, kategorijama i relacijama u svrhu razvijanja spoznaja o sustavu svjetske književnosti novoga vijeka i suvremenosti u širem kulturno-historijskom kontekstu.
 7. Baratanje usvojenim pojmovima, kategorijama i relacijama u svrhu razvijanja spoznaja o sustavu svjetske književnosti novoga vijeka u odnosu prema sustavu nacionalne književnosti i kulture.
 8. Mogućnost primjene stečenih spoznaja u samostalnom istraživanju i razradi odabranog problema (pisanje seminarskoga rada).
 9. Mogućnost usmene prezentacije i argumentacije vlastitih istraživačkih rezultata (izlaganje sadržaja seminara i argumentiranje vlastitih teza u raspravi s drugim studentima i nastavnikom).
 10. Razvijanje akademske, znanstvene i stručne etike.
Metode podučavanja
-izlaganje nastavnika; power-point prezentacije; prezentacije nastavnih sadržaja na internetu (sustav Omega); prezentacije drugih medijskih sadržaja (film, glazba, likovne umjetnosti) u nastavnom procesu; samostalno čitanje sekundarne literature (prema zadanim smjernicama); samostalno čitanje lektirnih naslova (prema zadanim smjernicama); rasprava na satu; samostalno istraživanje odabranoga problema i pisanje seminarskoga rada (uz konzultacije s nastavnikom); prezentacija vlastitih istraživačkih rezultata (referati)
Metode ocjenjivanja
-ocjenjivanje redovitoga izvršavanja tjednih zadataka (rješavanje zadanih problema prema smjernicama), sudjelovanja u raspravama na satu, seminarskoga rada i njegove usmene prezentacije; pismenoga i usmenog ispita koji valorizira usvojenost nastavnog sadržaja u cjelini

Obavezna literatura
 1. Slamnig;Ivan: Svjetska književnost zapadnoga kruga, Zagreb, 1999; 2001; Solar, Milivoj: Suvremena svjetska književnost, Zagreb, 1997; Milivoj Solar: Povijest svjetske književnosti, Zagreb, 2003; Grupa autora: Povijest svjetske književnosti u osam knjiga, Zagreb, 1973.- (odabrani dijelovi)
Dopunska literatura
 1. Auerbach, Erich: Mimeza, Zagreb, 2004. Ambrogio, Ignazio: Formalizam i avangarda u Rusiji, Zagreb, 1977. Bahtin, Mihail: Problemi poetike Dostojevskog, Beograd, 1967. Bahtin, Mihail: Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse, Beograd, 1987. Beker, Miroslav: Povijest književnih teorija, Zagreb, 1979. Beker, Miroslav: Uvod u komparativnu književnost, Zagreb, 1995. Burckhardt, Jakob: Kultura renesanse u Italiji, Zagreb, 1953. Biemel, Walter: Filozofijske analize moderne umjetnosti, Zagreb, 1980. Calinescu, Matei: Lica moderniteta, Zagreb, 1988. Curtius, Ernest Robert: Eseji iz evropske književnosti, Sarajevo, 1964. D'Amico, Silvio: Povijest dramskog teatra, Zagreb, 1972. Flaker, Aleksandar: Ruski klasici XIX. stoljeća, Zagreb, 1965. Flaker, Aleksandar: Ruska avangarda, Zagreb, 1984. Flaker, Aleksandar: Stilske formacije, Zagreb, 1986. Friedrich, Hugo: Struktura moderne lirike, Zagreb, 1969. Kettle, Arnold: Engleski roman, Sarajevo, 1962. Lasch, Christopher: Narcistička kultura, Zagreb, 1986. Peleš, Gajo: Iščitavanje značenja, Rijeka, 1982. Peleš, Gajo: Tumačenje romana, Zagreb, 1999. Sepčić, Višnja: Klasici modernizma, Zagreb, 1996. Solar, Milivoj: Mit o avangardi i mit o dekadenciji, Beograd, 1985. Šafranek, Ingrid; Polanšćak, Antun: Francuski realistički roman XIX stoljeća, Zagreb, 1972. Vidan, Ivo: Engleski intertekst hrvatske književnosti, Zagreb, 1995. Vidan, Ivo: Roman struje svijesti, Zagreb, 1971. Žmegač, Viktor: Težišta modernizma, Zagreb, 1986.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij