Kognitivna lingvistika

Naziv
Kognitivna lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
65533
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studente upoznati s temeljnim postavkama kognitivne lingvistike koji je danas jedan od vodećih funkcionalnih poststrukturalističkih pravaca u lingvistici i koji je danas zajednički nazivnik mnogim raznorodnim, ali opet bliskim pristupima jeziku. Studente se upoznaje s s temeljnim pitanjima o odnosu jezika, uma, mišljenja te važnosti kulture u razumijevanju i tumačenju jezičnih struktura.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti temeljne pojmove kognitivne lingvistike
 2. Nabrojiti temeljna obilježja kognitivne lingvistike kao teorijsko-metodološkoga okvira
 3. Obrazložiti razlike između formalnih i funkcionalnih pristupa jeziku
 4. Obrazložiti temeljne odrednice u odnosu jezika i uma te kulture
 5. Samostalno oblikovati zaključke o mjestu kognitivne lingvistike spram ostalih lingvističkih disciplina
 6. Samostalno analizirati jezičnu građu temeljnim metodološkim aparatom
 7. Argumentirano procijeniti stručnu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz temelje kognitivne
Metode podučavanja
1) predavanje 2) razgovor i diskusija
Metode ocjenjivanja
provjera znanja kroz kolokvije konačna ocjena proizlazi iz ocjena kolokvija studenti imaju mogućnost ocjenu ispraviti na usmenom ispitu

Obavezna literatura
 1. Lakoff, Georges. 1987. Women, Fire and Dangerous Things, What Categories Reveal About Mind. Chicago: University of Chicago Press
 2. Taylor; John R. 2003. Cognitive Grammar. New York : Oxford University Press
 3. Žic-Fuchs, Milena. 2009, Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect. Zagreb: Globus
 4. Raffaelli, Ida. 2015. O značenju. Uvod u semantiku. Zagreb: Matica hrvatska
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar