Kontrastivna analiza teksta

Naziv
Kontrastivna analiza teksta
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52065
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj je kolegija razvijanje svijesti o postojanju različitih funkcionalnih stilova, njihove povezanosti s pojedinim tipovima teksta i komunikacijskih situacija te usvajanje znanja o njihovim osobitostima u dvama jezicima. Namjera je i povećati sposobnost studenta za samostalno pisanje tekstova usklađenih s jezičnim i komunikacijskim normama hrvatskog odnosno švedskog.
Sadržaj
 1. S1: uvod u kolegij: osnovne obavijesti, obveze i plan predavanja S2: jezični sustav, standard i dijalekti, jezična polifunkcionalnost, definiranje stila, subjektivni i objektivni stilovi, visoki i niski stil
 2. S1: Znanstveni stil – opća obilježja, osobine stila u hrvatskome i u švedskome, definicija termina; žargon; kontrastivna analiza tekstova znanstvenoga stila: različiti znanstveni tekstovi iz područja jezikoslovlja
 3. S1: Znanstveni stil – kontrastivna analiza tekstova znanstvenoga stila: jezikoslovlje (nastavak) S2: Oblikovanje teksta, pisanje bibliografskih jedinica, citiranje i parafraziranje, umetanje slika i tablica; izrada prezentacije, usmeno izlaganje, pisanje na računalu
 4. S1: Znanstveni stil – kontrastivna analiza tekstova znanstvenoga stila: prirodoslovne, tehničke znanosti; pesudoznanstveni i popularnoznanstveni stil
 5. S1: Administrativno-poslovni stil – opća obilježja, osobine stila u hrvatskome i u švedskome S2: Pravopis: pisanje točke, zareza, velikog i malog slova, dvotočke, točka-zareza, trotočja, navodnika,upitnika i uskličnika u hrvatskome i švedskome
 6. S1: Administrativno-poslovni stil – kontrastivna analiza tekstova znanstvenoga stila: jezik pravnih tekstova (kanslispråket : klara språket)
 7. S1: Administrativno-poslovni stil – kontrastivna analiza tekstova znanstvenoga stila: prijava na natječaj, životopis, zapisnik, poslovno pismo i sl. S2: Pravopis: pisanje crte i spojnice u hrvatskome i švedskome; razgodci u brojevima, strane riječi, pisanje stranih imena, sastavljeno i rastavljeno pisanje, kratice, pisanje razmaka
 8. S1: Kolokvij 1 Novinarsko-publicistički stil – opća obilježja, osobine stila u hrvatskome i u švedskome
 9. S1: Novinarsko-publicistički stil – kontrastivna analiza tekstova novinarsko-publicističkoga stila S2: Kohezijska sredstva u hrvatskome i švedskome Frazemi Metafora i metonimija kroz funkcionalne stilove Ostale stilske figure kroz funkcionalne stilove
 10. S1: Jezik medija – radio i TV, reklame, web, e-mail – kontrastivna analiza tekstova Mješoviti stilovi – opća obilježja, osobine stila u hrvatskome i u švedskome
 11. S1: Književnoumjetnički stil – opća obilježja, osobine stila u hrvatskome i u švedskome S2: Kohezijska sredstva u hrvatskome i švedskome Frazemi Metafora i metonimija kroz funkcionalne stilove Ostale stilske figure kroz funkcionalne stilove
 12. S1: Razgovorni stil; slang, dijalekti – opća obilježja, osobine stila u hrvatskome i u švedskome
 13. S1: Jezične institucije, Jezični savjetnici, pravopisi, gramatike i dr. S2: Usmena izlaganja
 14. S1: Usmena izlaganja
 15. Kolokvij 2

Ishodi učenja
 1. raspoznavati funkcionalne stilove u hrvatskom i švedskom
 2. moći komentirati sličnosti i razlike pojedinog stila u hrvatskom i švedskom jeziku
 3. osvijestiti razlike između različitih hrvatskih pravopisa te između hrvatskih i švedskih pravopisnih pravila
 4. moći primijeniti odgovarajući funkcionalni stil u govoru i pismu
 5. znati se služiti stručnom i referentnom literaturom te na se na odgovarajući način na nju referirati u vlastitome tekstu
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Anić, V. i Silić, J. (2001). Pravopis hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber
 2. Babić, S., Finka, B., Moguš, M. (2000). Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga
 3. Badurina, L., Marković, I., Mićanović, K. (2007). Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska
 4. Skupina autora. (2013). Hrvatski pravopis. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 5. Barić i dr. (1995). Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga
 6. Težak, S. i Babić, S. (1992). Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga
 7. Holmes, Ph. i Hinchliffe, I. (1993). Swedish, A comprehensive grammar. Routledge Grammars: London and New York
 8. Svenska Språknämnden. (2000). Svenska skrivregler. Liber AB
 9. Möijer, K. (1998). Svensk stillära. Stilistik och stilanalys. Solna: Ekelunds förlag AB
 10. Silić, J. (2006). Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput
Dopunska literatura
 1. Nyström, C. (2001). Hur hänger det ihop?, En bok om textbinding. Uppsala: Hallgren & Fallgren
 2. Liljestrand, B. (1992). Språk i text. Handbok i stilistik. Lund: Studentlitteratur
 3. Josephson, O. (red) (2000). Stilstudier. Uppsala: Hallgren & Fallgren
 4. Laurén, Ch. (1993). Fackspråk. Form, innehåll, funktion. Lund: Studentlitteratur
 5. Myndihheternas skrivregler. (2004). Stockholm: Elanders Gotab AB 46250 (www.regeringen.se)
 6. Frančić, A., Hudeček, L., Mihaljević, M. (2006). Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnome jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
 7. Pranjković, I. (2001). Funkcionalni stilovi i sintaksa, u: Nova hrvatska skladnja, Zagreb
 8. Silić, J. (1996). Administrativni stil hrvatskoga standardnoga jezika, u: Kolo br. 4
 9. Škiljan, D. (2000). Javni jezik. Zagreb: Izdanja Antibarbarus.

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar