Korpusna lingvistika

Naziv
Korpusna lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37170
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. Biber, D. (1998) Corpus Linguistics: Investigate Langauge Structure and Use, CUP, Cambridge.
  2. Kennedy, G.: Introduction to Corpus Linguistics, Longman, London 1998.
  3. McEnery, T. & Wilson, A. Corpus linguistics, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh 1996, 2001
  4. Sinclair, J.: Corpus, concordance, collocation, Oxford University Press, Oxford 1991
  5. Tadić, M.: ?Računalna obradba hrvatskih korpusa: povijest, stanje i perspektive?, Suvremena lingvistika 43 44, 1997.
  6. Tadić, M.: Jezične tehnologije, Exlibris, Zagreb 2003.
  7. Tognini-Bonelli, E.: Corpus Linguistics at Work, Benjamins, Amsterdam 2001.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
  2. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar