Kurikulum ranog odgoja

Naziv
Kurikulum ranog odgoja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124376
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij bi trebao osigurati stjecanje najnovijih spoznaja o kurikulumu ranog odgoja te njegovim značajkama i posebnostima
Sadržaj
 1. Tijekom prvog susrata studente će se okvirno upoznati sa sadržajem kolegija, popisom literature, planiranim metodama rada i njihovim obvezama u svezi kolegija. Posebno će se naglasiti vrijednost dvosmjerne komunikacije i njihovog aktivnog sudjelovanja i realizaciji kolegija, u smislu redovitog prisustva nastavi, uključivanja u rasprave, predlaganja novih oblika rada i nove literature i slično. Upoznat će ih se i s organizacijom terenske nastave kao i njihovim obvezama u tome.
 2. Specifičnosti kurikuluma ranog odgoja, nedjeljivost procesa njege, odgoja i učenja djece rane dobi (predavanje, rasprava, praktikum). Dogovor i priprema za terensku nastavu.
 3. Terenska nastava -promatranje različitih odgojno-obrazovnih aktivnosti s djecom rane i predškolske dobi u vrtiću -uočavanje nedjeljivost procesa njege, odgoja i učenja male djece -uočavanje fleksibilnosti u organizaciji cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa
 4. Meta-orijentacije kurikuluma ranog odgoja
 5. Karakteristike učenja djece rane dobi i tvorba kurikuluma
 6. Terenska nastava– posjet ustanovi ranog odgoja; -promatranje autentičnih organizacijskih uvjeta u njoj ("vidljiva realnost" vrtića) -uočavanje utjecaja materijalnog i socijalnog okruženja na kvalitetu učenja djece rane i predškolske dobi -uočavanje utjecaja vremenske fleksibilnosti u organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću -uočavanje različitih dimenzija prakse u vrtiću koje odražavaju meta-orijentaciju kurikuluma
 7. Tvorba kurikuluma ranog odgoja, sukonstruiranje kurikuluma,
 8. Povezanost tvorbe kurikuluma s istraživanjima odgojno–obrazovne prakse, posebice akcijskim i etnografskim istraživanjima. Dogovor za terensku nastavu.
 9. Terenska nastava – posjet jednoj ustanovi ranog odgoja; -razgovor s praktičarima o potrebi i načinima istraživanja odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma ranog odgoja -uočavanje uloge dokumentiranja aktivnosti djece u organizaciji okruženja
 10. Humanistički pristup razvijanju kurikuluma, otvoreni, razvojni, dinamični, integrirani kurikulum
 11. Odnos kurikuluma, kulture i konteksta odgojno–obrazovne ustanove
 12. Montessori, Waldorfski kurikulum
 13. Reggio kurikulum
 14. Zaključna razmatranja
 15. ZAVRŠNI ISPIT

Ishodi učenja
 1. Na temelju zadanih modela i načela konstruirati i kritički prosuđivati kurikulum na razini odgojno obrazovne ustanove
 2. Organizirati i kritički vrednovati odgojno-obrazovni rad uvažavajući prava djeteta
 3. Planirati, izvoditi i vrednovati pedagoške projekte
 4. Planirati, izvoditi i vrednovati nastavni proces
 5. Osmisliti i primjeniti tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika
 6. Procjeniti, analizirati i interpretirati socijalne odnose u odgojno-obrazovnoj ustanovi
 7. Upravljati pedagoškim resursima odgojno-obrazovne ustanove
 8. Demonstrirati vještinu komuniciranja informacija, ideja, problema i rješenja u profesionalnom kontekstu na razini tima te jasno i nedvosmisleno komunicirati sa subjektima odgojno-obrazovnog procesa (roditelji, nastavnici, učenici)
 9. Kritički prosuđivati i evaluirati odojno-obrazovnu praksu
Metode podučavanja
-predavanja -seminari i radionice -samostalni zadaci -mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Da bi uspješno položili ovaj predmet, studenti moraju zadovoljiti prolazni prag u svih pet navedenih područja: -pohađanje nastave -seminarski rad -kritički osvrt -pismena analiza -pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Elliot, J, (1998), The Curriculum Experiment. Buckingham: Open University Press.
 2. Miljak, A. (2007), Teorijski okvir sukonstrukcije kurikuluma ranog odgoja.U: Previšić, V. (ur), Kurikulum. Zagreb: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga, str 205.-252.
 3. Slunjski, E. (2011), Kurikulum ranog odgoja – istraživanje i konstrukcija. Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja)
 4. Slunjski, E. (2012), Tragovima dječjih stopa. Zagreb: Profil.
Dopunska literatura
 1. Datnow, A., Hubbard, L., Mehan, H. (2002), Extending Educational Reform, From One School to Many. London and New York: Routledge Falmer.
 2. Jordan, B. (2004): Scaffolding Learning and Co- construction Understanding. In: Anning, A., Cullen, J., Fleer, M. (eds.), Early Childhood Education. London: Sage. pp. 31 – 43.
 3. Slunjski, E. (2006): Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću – organizaciji koja uči. Zagreb, Čakovec: Mali profesor, Visoka učiteljska škola u Čakovcu. (odabrana poglavlja)
 4. Dostupna periodika

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar