Kvalitativna istraživanja

Naziv
Kvalitativna istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
66640
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
U okviru kolegija studenti će steći temeljne spoznaje o kvalitativnim istraživanjima te upoznati njihove osnovne svrhe. Studenti će se ospsobiti za planiranje i provođenje jednostavnijih kvalitativno orijentiranih istraživanja u području odgoja i obrazovanja. Također će se oposobiti za izradu (okvirnog) nacrta istraživanja te prikupljanje i interpretaciju različitih etnografskih snimaka u neposrednoj odgojno-obrazovnoj praksi, kao podloge boljeg razumijevanja različitih aspekata odgojno–obrazovnog procesa. To će postići kroz aktivno sudjelovanje u zajedničkim analizama i interpretaciji prikupljenih podataka kroz rasprave s drugim studentina i praktičarima.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada. Prikaz ispitne literature te načina određivanja konačne ocjene u kolegiju.
 2. Pojmovno određenje i osnovne značajke kvalitativnih istraživanja
 3. Etnografska istraživanja – značajke, područja primjene, prednosti i ograničenja, oblici prikupljanja i zajednička interpretacija različitih oblika etnografskih zapisa iz neposredne odgojno–obrazovne prakse
 4. Metodologija gradbene teorije
 5. Akcijska istraživanja, značajke, područja primjene, prednosti i ograničenja
 6. Polja utjecaja akcijskih istraživanja (1): -postizanje autonomije i emancipacije sudionika odgojno-obrazovnog procesa -uspostavljanje samoodržive promjene u odgojno-obrazovnoj ustanovi
 7. Polja utjecaja akcijskih istraživanja (2): -kvalitetnije vođenje odgojno-obrazovne ustanove -uspostavljanje suradničke kulture i profesionalno povezivanje stručnih djelatnika odgojno-obrazovne ustanove
 8. Akcijska istraživanje kao alatka razvoja profesionanih kompetencija praktičara i unapređenja odgojno-obrazovne prakse, mogućnosti osposobljavanja praktičara za suradničko, refleksivno istraživanje odgojno-obrazovne prakse
 9. Studije slučaja – vrste, značajke, područja primjene, prednosti i ograničenja, prikupljanje i zajednička interpretacija podataka
 10. Etnografske studije slučaja
 11. Mogućnosti primjene etnografskih studija slučaja
 12. Studije slučaja koje uključuju akcijsko istraživanje, evaluativne studije slučaja i sl.
 13. Intervju, vrste, značajke, područja primjene, prednosti i ograničenja
 14. Priprema završnog ispita; evaluacija rada na seminarima
 15. ZAVRŠNI ISPIT

Ishodi učenja
 1. Razlikovati osnovne značajke kvantitativno i kvalitativno usmjerenih pedagogijskih istraživanja i skicirati vlastite istraživačke nacrte odabranih problema pedagoške prakse
 2. Navesti vrste, metode i tehnike pedagogijskih istraživanja i predvidjeti mogućnosti njihove primjene u pedagoškoj praksi.
 3. Izdvojiti osnovne postupke obrade podataka u pedagogijskim istraživanjima, analizirati i interpretirati relevantne statističke pokazatelje te formulirati smjernice za pedagošku dijagnostiku i evaluaciju odgojno-obrazovne prakse.
 4. Demonstrirati znanja, vještine i sposobnosti potrebne za nastavak studija na diplomskoj razini.
Metode podučavanja
-predavanja -seminari i radionice -terenska nastava -samostalni zadaci -mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Da bi uspješno položili ovaj predmet, studenti moraju zadovoljiti prolazni prag u svih pet navedenih područja: -pohađanje nastave -seminarski rad -kritički osvrt -pismena analiza -pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (2003), Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications (odabrana poglavlja).
 2. Hopkins, D. (2002): A Teacher's Guide to Classroom Research. UK: Open University Press (odabrana poglavlja)
 3. Koshy, V. (2005), Action Research for Improving Practice. London, Thousand Oaks: Paul Chapman Publishing.
 4. Milas, G. (2005), Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)
 5. Stenhouse, L. (1988), Case Study Methods. In: Keeves, J. P. (eds.), Educational Research, Metodology and Measurement. London, New York, Frankfurt, Tokyo: Pergamon Press, pp. 49-53.
Dopunska literatura
 1. Kellet, M. (2010), Rethinking Children and Research, London, NY: Continuum.
 2. MacNaughton, G. Huges, P. (2009), Doing Action Research in Early Childhood Studies. Berkshire: Open University Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar