Kvalitativne metode istraživanja

Naziv
Kvalitativne metode istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51337
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s kvalitativnom istraživačkom strategijom, te razumijevanje njezinih prednosti i nedostataka. Sposobnost sudjelovanja u kvalitativnim istraživanjima.
Sadržaj
 1. Uvod u kvalitativno istraživanje(KVI) (složenost metodologija KVI, KVI kao kolaž, pozitivistička paradigma i KVI, ne-pozitivističke paradigme i KVI, povijesni razvoj KVI i etape, KVI nasuprot kvantitativnom istraživanju. Istraživačka pitanja i tipovi KVI) Ograničenja kvalitativnih istraživanja: (dugotrajnost, napor vođenja dnevnika i svakodnevnog učenja, visoka obučenost istraživača)
 2. Uloga teorije u KVI. Pretpostavke i pristupi za utemeljenje teorije u KVI (Što je to teorija?,Vrste teorija s metodološkog stanovišta u KVI, Ideografske i nomotetske teorija, Metateorije, heurističke i substantivne teorije.
 3. Struktura kvalitativnog nacrta istraživanja (Identifikacija predmeta istraživanja, određivanje paradigmatske perspektive, odabir mjesta i polja istraživanja, odabir strategije, Metodološka triangulacija, priprema istraživača i instrumenata, izbor uzorka, metoda i tehnika, prikupljanje podataka, povlačenje s terena i pisanje izvješća.)
 4. Fenomenološka strategija kvalitativnog istraživanja (Fenomenološka sociologija, fenomenološka redukcija, fenomenologija društvenog svijeta, Fenomenološka psihologija, Socijalna konstrukcija zbilje.)
 5. Etnografska istraživanja (Odabir projekta, prikupljanje podataka, konstrukcija etnografskih zapisa.)
 6. Etnometodologija (Povijesni razvoj Etnometodologije, Konverzacijska analiza, Etnometodološka kritika tradicionalne metodologije, stvarnost kao koherentna cjelina znanja, stvarnost kao interaktivna djelatnost, fragilnost i permeabilnost stvarnosti, prikazi, indeksnost, princip „i tako dalje“, dokumentarne metode, refleksivnost, prirodni jezik i tipizacije.)
 7. Metodologija utemeljene teorije (Konceptualne matrice, povijesni razvoj MUT-a, Nacrt istraživanja MUT-a, Kritične instance, Inicijalno ili otvoreno kodiranje, Aksijalno kodiranje i Selektivno kodiranje, Postupci validacije teorije u MUT.)
 8. Studija slučaja (povijesne [biografska metoda], opservacijske, narativne, situacione [situacijska analiza], kliničke i višestruke studije slučaja; Nacrti istraživanja studije slučaja „Single system“ nacrt.)
 9. Problemi uzorka u kvalitativnim istraživanjima (Uzorak: ekstremnih ili devijantnih slučajeva, intenziteta, maksimalne raznolikosti i uzorak kritičnih slučajeva) Metode i tehnike prikupljanja i analize empirijskog materijala u kvalitativnim istraživanjima (Identifikacija, opisivanje ili deskripcija, vrednovanje ili evaluacija empirijskog materijala. Dubinski i narativni intervju, metoda promatranja, serendipity, sekvencijalna analiza)
 10. Kvalitativna analiza empirijskog materijala (preliminarne klasifikacije, parcijalne sistematizacije, sistematske tipologije, povezivanje kategorija u taksone, kondicionalne matrice, modeli i kvalitativnih analiza) Kvalitativna analiza sadržaja (transformacija simboličkog materijala u pojmovne kategorije, ispitivanje karakteristika: sadržaja poruke, primaoca poruke i tvorca poruke, određivanje jedinica analize i sadržaja, primjena računala u kvalitativnoj analizi sadržaja, analiza diskursa)
 11. Validnost podataka u kvalitativnim istraživanjima (metoda triangulacije, Osobna konstrukcija realnosti, Projektivne tehnike) Preko kodiranja, kategorizacije i konceptualizacije do teorije (Najvažnije tehnike kvalitativne obrade podataka)
 12. Analiza diskursa (Postmodernizam i poststrukturalizam, Faucoult i njegovom pristupu utemeljene analize diskursa) Fucaultovske diskurzivne analize - primjeri.
 13. Narativna analiza i uspostave značenja
 14. Semiotičko diskurzivna analiza (Analize upravljanja utiskom)
 15. Kritička diskurzivna analiza (KDA)(Kritika ideologije i društvene nejednakosti).

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, analizirati i kritički vrednovati osnovne značajke kvalitativnog pristup te problematiku uloge i produkcije teorije u društvenim znanostima.
 2. Definirati i opisati ključne elemente i temeljnu logiku problematike kvalitativne strategije prikupljanja i obrade podataka u društvenim znanostima.
 3. Analizirati kvalitativne podatke uz pomoć prikladnih metodoloških tehnika.
 4. Znanja stečena u okviru kolegija primijeniti pri provedbi etnografskog, fenomenološkog, istraživanja utemeljene teorije, diskurzivnog, semiotičko diskurzivnog i kritičko diskurzivnog istraživanja.
 5. Prepoznati etički prijeporne aspekte kvalitativnih istraživanja i primijeniti smjernice etičkog djelovanja.
Metode podučavanja
Predavanja; mješovito e-učenje; samostalni zadaci; multimedija i mreža; mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Usmena provjera znanja - numerička ocjena

Obavezna literatura
 1. Afrić, V.: Struktura sociološke teorije, Naprijed, Zagreb 1989. (odabrana poglavlja)
 2. Čapo-Žmegač, J; Gulin Zrnić V. i Šantek G. P.: Etnologija bliskoga, Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, Jesenski i Turk, Zagreb: 2006.
 3. Kuvačić, I.: Rasprave o metodi, Naprijed, Zagreb 1988. (Odabrana poglavlja)
 4. Rihtman-Auguštin, D.: Etnologija naše svakodnevnice, Školska knjiga, Zagreb, 1988. (Odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Yates, T.: Jacques Derrida: „There is nothing outside the text“, u Tiely, C.(Ed.) Reading material culture (str. 206 – 280), Basil Blackwell, Cambridge 1990.
 2. Wilson, H., Hutchinson.,T.: Triangulation of qualitative methods, Heideggerian hermeneutcs and grounded Theory, Qualitative Helth Research 1/1991., str. 236 – 276.
 3. Wertz, J. Frederick, Charmaz, Kathy, McMullen, M. Linda, Josselson, Ruthellen, & 2 more (2011): Five Ways of Doing Qualitative Analysis: Phenomenological Psychology, Grounded Theory, Discourse Analysis, Narrative Research, and Intuitive Inquiry, The Guilford Press;
 4. Vagle, D. Mark (2014): Crafting Phenomenological Research, Routledge
 5. Miles, B, Matthew, Huberman, A. Michael and y Saldaña, Johnn (2013) Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Edition) SAGE
 6. Maxwell, A. Joseph (2013): Qualitative Research Design: An Interactive Approach (Applied Social Research Methods), 3rd Edition, SAGE
 7. Martin, B. Vivian (Editor) & Gynnild, Astrid (Editor) (2011): Grounded Theory: The Philosophy, Method, and Work of Barney Glaser, Brown Walker Press
 8. LeCompte, D. Margaret & Schensul J. Jean (2012): Ethnographer's Toolkit, Analysis & Interpretation of Etnographic Data (Book 5), Publisher: AltaMira Press; 2 edition (September 5, 2012)
 9. Corbin, Juliet &, Strauss, Anselm (2014) Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (4th Edition) SAGE
 10. Holton, A. Judith & Walsh, Isabelle (2016): Classic Grounded Theory: Applications With Qualitative and Quantitative Data, SAGE
 11. Golubović, Z. Tendencije nove sociologije, Sociologija, No. 2-3/1978.
 12. Glaser, G. Barney (2009): Jargonizing: Using the Grounded Theory Vocabulary, Sociology Pr.
 13. Glaser, G. Barney (2008): Doing Quantitative Grounded Theory first Edition. Sociology Pr;
 14. Glaser, G. Barney (1998): Doing Grounded Theory: Issues & Discussion Paperback – 1 Dec 1998, Sociology Press.
 15. Glaser, G. Barney (1992): Basics of Grounded Theory Analysis: Emergence Vs. Forcing Paperback – 1 Dec 1992, Sociology Press;
 16. Glaser, G. Barney (1978): Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory 1st Edition, The Sociology Press;
 17. Denzin, N., Lincoln, Y.(ed): Handbook of Qualitative Research, Sage, London 1994.
 18. Creswell, W. John (2013): Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (3rd Edition) SAGE
 19. Corbin, Juliet & Strauss, Anselm (2015) Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (4th Edition), SAGE
 20. Corbin, Juliet & Strauss, Anselm (2007): Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 3rd Edition, SAGE
 21. Corbin, Juliet & Strauss, Anselm (2007): Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 3rd Edition, SAGE
 22. Corbin, J ., Strauss, A.: Groundend Theory Method: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria. Qualitative Sociology, 13/1990.
 23. Claugh, P. T.:The end(s) of etnography – From realism to social criticism, SAGE, Newbury Park 1992.
 24. Urquhart, Cathy (2012): Grounded Theory for Qualitative Research: A Practical Guide, SAGE
 25. Bryant, Antony (Editor), Charmaz, Kathy (Editor) (2010): The SAGE Handbook of Grounded Theory (Sage Handbooks) SAGE
 26. Birks, Melanie & Mills, Jane (2015): Grounded Theory: A Practical Guide (2nd Edition), SAGE
 27. Birks, Melanie & Mills, Jane (2011): Grounded Theory: A Practical Guide , SAGE
 28. Adam, F.: Kvalitativna metodologija in akcijsko raziskovanje v sociologiji, Doktorska disertacija, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb 1981.
 29. Supek, R.: Zanat sociologa, Školska knjiga, Zagreb 1983. (Odabrana poglavlja)
 30. Sobchack, Vivian. Istući meso / preživjeti tekst, ili kako izaći živ iz ovog stoljeća. U Kiberprostor, kibertjela, cyberpunk: kulture tehnološke tjelesnosti. M. Featherstone i R. Burrows (ur.) Zagreb, Jesenski i Turk, 2001, 291-304.
 31. Rihtman-Auguštin, D: Ulice moga grada; XX vek, Beograd, 2000.
 32. Rihtman- Auguštin, D.: Struktura tradicijskog mišljenja; Školska knjiga, Zagreb, 1984.
 33. Merton K. R., Fiske, M. i Kendall P. L.: The Focused Interview, A Manual of Problems and Procedures, The Free Press, 1990.
 34. Gadamer, H. G.: Istina i metoda, Logos, Sarajevo 1978, Hermeneutika i historizam (od 540. do 578. strane)
 35. Dilthey, V.: Zasnivanje duhovnih nauka, Prosveta, Beograd 1980.
 36. Berger, P. L. i Luckmann T.: Socijalna konstrukcija zbilje, Naprijed, Zagreb 1992.
 37. Augé, Marc “Bliski drugi“, U Drugi i sličan. Pogledi na etnologiju suvremenih društava. M. Segalen (ur.) Zagreb: Jesenski i Turk 2002., 25-42.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar