Kvantitativna interpretacija testova

Naziv
Kvantitativna interpretacija testova
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
97279
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Auditorne vježbe
15
Laboratorijske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje s temeljnim psihometrijskim problemima, racionalom u osnovi ocjene kvalitete rezultata psihologijskog mjerenja; usvajanje postupaka procjene i kvantifikacije metrijskih svojstava rezultata psihologijskog testiranja, principa njihove evaluacije i kvantitativne interpretacije.
Sadržaj
 1. Interpretacija testovnih rezultata; Relativna i apsolutna tumačenja rezultata; Evaluacija tumačenja testovnih rezultata za predložene upotrebe testa; Normativna i kriterijska interpretacija testovnih rezultata;
 2. Međusobne relacije metrijskih svojstava; Objektivnost testovnih rezultata; kvantifikacija; determinante, objektivnost različitih tipova psihologijskih testova;
 3. Osjetljivost (uvod u teoriju diskriminativnosti): određenje, kvantifikacija, determinante, indikatori, relacije s pokazateljima ostalih metrijskih svojstava psihologijskih testova.
 4. Valjanost rezultata psihologijskih mjerenja; Opća teorija valjanosti; Definicija, kvantifikacija, relacije s drugim psihometrijskim obilježjima;
 5. Vrste i izvori validacijskih podataka; Procjenjivanje i kvantifikacija valjanosti s obzirom na metrijski kvalitet i dimenzionalnost prediktora i kriterija;
 6. Formalni modeli za opisivanje valjanosti - regresijski model;
 7. Kriterijska valjanost: bivarijatni slučaj (logičke osnove, jednadžba regresijskog pravca; svojstva varijabli u bivarijatnoj regresiji);
 8. Kriterijska valjanost: multivarijatni slučaj (psihometrijska interpretacija multiple korelacije, regresijskih koeficijenata i parcijalnih korelacija; evaluacija višestruke regresijske jednadžbe);
 9. Inferencijalno-statistička svojstva regresijskih parametara; problem pristranosti procjene multiple korelacije; križna validacija;
 10. Veličina procjene koeficijenta kriterijske valjanosti ovisno karakteristikama validacijskih uzoraka (efekti homogenizacije i heterogenizacije uzoraka ispitanika);
 11. Klasifikacijski problem. Analiza psiholoških profila: definicija, logika, prikazivanje, formalna svojstva, usporedba, upotreba;
 12. Formalni modeli za opisivanje valjanosti - faktorski model; logičke osnove, cilj, definicija, primjena;
 13. Konstruktna valjanost: apriorističko i empirijsko određivanje; multifaktorski model strukture bruto rezultata;
 14. Faktorska analiza; multifaktorski problem; osnovni problemi u FA; osnovni faktorski teoremi;
 15. Određivanje broja značajnih faktora; interpretacija faktorskih rješenja; metodološki preduvjeti FA.

Ishodi učenja
 1. - znaju primijeniti postupke za određivanje (procjenu i kvantifikaciju) metrijskih svojstava rezultata psihologijskog testiranja
 2. - poznaju principe evaluacije rezultata psihologijskog mjerenja i kvantitativne interpretacije testovnih rezultata
 3. - znaju primijeniti statističko rezoniranje u ocjeni empirijskih pokazatelja kvalitete testovnih rezultata
 4. - znaju odabrati i primijeniti odgovarajuće računalne programe u svrhu kvantifikacije metrijskih svojstava testovnih rezultata
 5. - mogu ocijeniti znanstvene spoznaje iz psihologije i srodnih disciplina u kontekstu raspoloživih metoda za mjerenje relevantnih konstrukata
 6. Očekuje se da polaznici nakon odslušanog kolegija - znaju definirati, objasniti i međusobno usporediti temeljna metrijska svojstva psihologijskih mjernih instrumenata
 7. - razumiju smisao vrednovanja kvalitete psihologijskog mjerenja
Metode podučavanja
Predavanja - u klasičnoj ex catedra i interaktivnoj formi; Auditorne, laboratorijske i kompjutorske vježbe; Obaveze studanata uključuju i grupni rad, rasprave i izlaganja, izrade domaćih zadaća.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom semestra - kroz praktično rješavanje zadataka u okviru vježbi, aktivno sudjelovanje (pitanja-odgovori) na predavanjima, pismene zadaće, pismene i usmene kolokvije te ispitom nakon odslušanog kolegija.

Obavezna literatura
 1. Povjerenstvo za standarde pedagoškog i psihološkog testiranja AERA, APA i NCME (2006). Standardi za pedagoško i psihološko testiranje. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Fulgosi, A. (1984). Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Anastasi, A. & Urbina, S. (2003). Psychological testing (7. izdanje). New York: MacMillian.
Dopunska literatura
 1. Cronbach, J.L. (1990). Essentials of Psychological Testing (5. izdanje). New York: Harper and Row.
 2. Jackson, C. (2000). Psihologijsko testiranje. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. - časopis Suvremena psihologija. Jasterbarsko: Naklada Slap.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar