Leksikologija i frazeologija ukrajinskog jezika

Naziv
Leksikologija i frazeologija ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
51352
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s osnovnim teorijskim postavkama leksikologije, frazeologije i leksikografije, produbiti njihovo znanje o leksičkom sustavu ukrajinskoga jezika i o bogatom frazeološkom fondu.
Sadržaj
 1. Leksikologija kao znanost. Predmet leksikologije. Povezanost leksikologije s drugim lingvističkim disciplinama.
 2. Riječ. Leksem. Riječoblik. Riječ kao znak.
 3. Leksičko značenje. Struktura leksema. Semem. Semantizacija i desemantizacija. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Preneseno značenje.
 4. Struktura leksičkog značenja. Sem. Vrste semova.
 5. Sustavni odnosi u leksiku. Leksičko-semantička polja i grupe. Hiponimijski, partitivni i ekvonimijski odnosi.
 6. Sinonimija, tipovi sinonimije. Kontrastivni odnosi.
 7. Homonimija i paronimija.
 8. Ukrajinski leksik prema podrijetlu. Vlastiti ukrajinski leksik. Posuđeni leksik.
 9. Ukrajinski leksik prema podrijetlu. Posuđeni leksik.
 10. Aktivni i pasivni leksik. Arhajizmi, neologizmi. Vlastiti nazivi.
 11. Ukrajinska frazeologija. Frazem kao lingvistička jedinica. Klasifikacija frazema (semantička, semantičko-gramatička i dr.).
 12. Sustavni odnosi u frazeologiji. Višeznačnost u frazeologiji. Frazeologija i paremiologija. Podrijetlo ukrajinskih frazema.
 13. Leksikografija kao znanost. Metaleksikografija i primijenjena leksikografija. Ukrajinska leksikografija. Osnovni leksikografski pojmovi.
 14. Analiza rječničkih članaka.
 15. Diskusija o pojedinim pitanjima.

Ishodi učenja
 1. Objasniti na ukrajinskom jeziku i upotrijebiti metajezik leksikologije, frazeologije i leksikografije.
 2. Opisati na ukrajinskom jeziku i analizirati strukturu leksema.
 3. Razlikovati i kategorizirati leksičko-semantičke i frazeološke resurse ukrajinskog jezika.
 4. Povezati semantičke i formalne osobitosti riječi sa stilističkom diferencijacijom leksika u ukrajinskom jeziku.
 5. Koristiti odgovarajuću stručnu i znanstvenu literaturu.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje nastavnika uz korištenje tehničkih pomagala i uručaka, interakcija između nastavnice i studenata, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit (teoretska pitanja i analiza rječničkog članka).

Obavezna literatura
 1. Bodyk O.P., Rudakova T.M. (2011). Sučasna ukrajins'ka literaturna mova. Leksykologija. Frazeologija. Leksykografija. Navč. posibnyk. – Kyjiv: Centr učbovoji literatury.
 2. Bondar O.I., Karpenko Ju. I., Mykytyn_družynec' M.L. (2006). Sučasna ukrajins'ka mova: Fonetyka. Fonologija. Orfoepija. Grafika. Orfografija. Leksykologija. Leksykografija. / Navč. posib. – Kyjiv: VC “Akademija”.
Dopunska literatura
 1. Dems'ka-Kul'čyc'ka O.M. (2008). Frazeologija. - Kyjiv: Vyd. dim "Kyjevo-Mogyljans'ka akademija".
 2. Dems'ka Orysja. (2008). Vstup do leksykografiji. - Kyjiv: Vyd. dim "Kyjevo-Mogyljans'ka akademija".
 3. Skrypnyk L.G. (1973). Frazeologija ukrajns'koji movy. - Kyjiv: Naukova dumka.
 4. Užčenko V.D., Užčenko D.V. (2007). Frazeologija sučasnoji ukrajins'koji movy. – Kyjiv: „Znannja“.
 5. Fink-Arsovski, Ž. (2001). Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, FF press, Zagreb.
 6. Menac, A. (2007). Hrvatska frazeologija. – Zagreb: Knjigra.
 7. Popović, M., Trostinska, R. (2009). Još o međujezičnoj homonimiji hrvatsko-ruskoj i hrvatsko-ukrajinskoj. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. – Zagreb: FF press. – S. 97–111.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar