Leksikologija srpskog jezika

Naziv
Leksikologija srpskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
60069
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata sa predmetom i osnovnim postavkama leksikologije kao lingvističke discipline, leksemima kao njenim temeljnim jedinicama i organizacijom leksičkog sustava srpskog književnog jezika.
Sadržaj
 1. Pojam, definicija i historijat leksikologije kao lingvističke discipline. Predmet i ciljevi leksikologije.
 2. Mjesto leksikologije među drugim lingvističkim disciplinama. Leksikologija kao interdisciplinarno znanstveno područje.
 3. Grane leksikologije – samostalne discipline u okviru leksikologije. Leksikološke discipline sa visokim stupnjem autonomije: tvorba riječi, frazeologija, etimologija.
 4. Leksikološke discipline sa visokim stupnjem autonomije: onomastika i terminologija.
 5. Pojam i definicija leksikona i leksema. Struktura općeg leksikona. Klasifikacija leksičkih jedinica s obzirom na različite faktore.
 6. Organizacija leksičkog sustava: polisemija – sistemske semantičke transformacije u leksikonu, homonimija, sinonimija i antonimija. Leksički paradigmatski odnosi.
 7. Leksički sintagmatski odnosi: ustaljeni spojevi riječi denotativnog i konotativnog tipa.
 8. Leksem – osnovna jedinica leksičkog sustava. Odnos između leksema i riječi, klasifikacija leksema po različitim kriterijima. Leksem kao znak.
 9. Leksičko značenje (komponente leksičkog značenja, modeli leksičkog značenja: teorija semantičkih obilježja, teorija semantičkih prototipa).
 10. Analiza leksema kao leksikoloških jedinica u tekstovima svih vrsta sa ukazivanjem na značaj proučavanja leksika u obrazovnom sustavu.
 11. Leksikon srpskog jezika. Struktura srpskog leksikona i njegove upotebne vrijednosti. Razvoj srpskog leksikona kroz povijest.
 12. Leksikografija kao disciplina. Leksikologija i leksikografija. Leksikografija i metaleksikografija.
 13. Tipovi rječnika. Odnos tipa i karakteristika rječnika. Rječnička makrostruktura. Građa, ekscerpcija i odabir. Poredak odrednica. Rječnička mikrostruktura. Raščlanjivanje odrednice. Lema. Računalna leksikografija.
 14. Rječnici srpskog jezika: razvoj srpske leksikografije kroz povijest. Suvremeno stanje i perspektive.
 15. Prikaz i analiza leksikološke literature.

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne leksikološke i leksikografske pojmove
 2. Objasniti mjesto leksikologije među drugim lingvističkim disciplinama
 3. Interpretirati, tumačiti i analizirati organizaciju leksičkog sustava
 4. Objasniti tipove sintagmatskih i paradigmatskih odnosa među jedinicama leksikona srpskog jezika
 5. Analizirati komponente leksičkog značenja te objasniti i primijeniti modele njegova tumačenja
 6. Analizirati lekseme kao leksikološke jedinice u tekstovima svih vrsta
 7. Opisati i objasniti razvoj srpskog leksikona kroz povijest
 8. Opisati i objasniti razvoj srpske leksikografije kroz povijest
 9. Procijeniti vlastite interese i kompetencije
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Šipka, D. (2006). Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Matica srpska, Novi Sad.
 2. Dragičević, R. (2007). Leksikologija srpskog jezika, Zavod za udžbenike, Beograd.
Dopunska literatura
 1. Klajn, I. (1996), Leksika (Srpski jezik na kraju veka, Radovanović, М. ur.). Beograd, Institut za srpski jezik SANU (37–87).
 2. Zgusta, L. (1991). Priručnik leksikografije, Sarajevo.
 3. Gortan-Premk D. (1997). Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskom jeziku. Beograd.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar