Lingvistička propedeutika

Naziv
Lingvistička propedeutika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37168
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s lingvističkom općom kulturom: osnovnim pojmovima poredbene i tipološke lingvistike, genetskom podjelom i arealnom distribucijom jezika svijeta, te s njihovom sociolingvističkom situacijom u pojedinim državama na svijetu.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći za sve velike i važne jezike svijeta navesti kojim se pismom pišu.
 2. Studenti će moći za sve velike i važne jezike svijeta navesti osnovne podatke o njihovom političkom statusu, povijesti i rasprostranjenosti.
 3. Studenti će moći za sve velike jezike svijeta navesti njihove osnovne tipološke karakteristike.
 4. Studenti će moći navesti podatke o broju govornika velikih jezika svijeta.
 5. Studenti će moći navesti osnovne činjenice o povezanosti povijesti populacija i širenja velikih jezika i jezičnih skupina u svijetu.
 6. Studenti će moći navesti osnovne činjenice o povezanosti arheologije, genetike i lingvističke pretpovijesti.
 7. Studenti će moći za sve velike i važne jezike svijeta navesti u koju porodicu pripadaju.
Metode podučavanja
Predavanja i seminar.
Metode ocjenjivanja
Test sa zadatcima objektivnog tipa.

Obavezna literatura
 1. Matasović, R. (2001) Uvod u poredbenu lingvistiku, Matica hrvatska.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar