Lingvistika i njezini dijalekti

Naziv
Lingvistika i njezini dijalekti
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37171
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Po završetku kolegija (Lingvistika i njezini dijalekti) student će moći:
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Objasniti razvoj lingvističke epistemologije
 2. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz problematiku autonomije i jedinstvenosti lingvističke znanosti
 3. Upotrijebiti metakogniciju i metajezičnost pri jezičnim raspravama i rješavanju problema lingvističke naravi
 4. Opisati osnovne discipline postmoderne lingvistike, njihove glavne predstavnike, teorije i metodologiju
 5. Prepoznati dominantne paradigme na osnovu kojih se lingvistika konstituirala kao znanost
 6. Stručno argumentirati značaj interdisciplinarnosti, transdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti lingvistike, kao i važnost njezine autonomije
 7. Procijeniti koji su teorijski i metodološki pristupi unutar lingvistike adekvatni za istraživanje vlastitih interesa u području lingvistike
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Škiljan, Dubravko (1991), Kraj lingvistike?, Zagreb: SOL - Filozofski fakultet.
 2. Coulmas, Florian (2000), The Handbook of Sociolinguistics, Oxford: Blackwell.
 3. Radovanović, Milorad (?), Sociolingvistika, Novi Sad: Dnevnik.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar