Ljudska bihevioralna ekologija

Naziv
Ljudska bihevioralna ekologija
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
69816
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kolegija je pokazati važnost proučavanja heuristika za antropološka istraživanja. Posebno ćemo razmotriti uloge heuristika i pristranosti (ograničene racionalnosti) u svakodnevnom životu. Tijekom rada preispitat ćemo valjanost "svakodnevnih" heuristika i njihovu trajnost s obzirom na njihovu suboptimalnost. Pružit ćemo niz teorijskih odgovora (iz biologije, psihologije, ekonomije i statistike) na pitanje zašto su "predvidljive iracionalnosti" tako važan dio ljudskog ponašanja, a potom ćemo ih usporediti s modelima optimalizacije iz logike, statistike, teorije javnog izbora, teorije racionalnog izbora i teorije igara. Temeljna pretpostavka kolegija jest da antropologija pruža najprimjereniju sintezu objašnjenja koja inače pružaju brojne druge znanstvene discipline.
Sadržaj
 1. Što su heuristike, a što pristranosti? Značaj istraživanja heuristika.
 2. Tri modela odlučivanja: teorija racionalnog izbora, bihevioralna ekonomija ("predvidljive iracionalnosti"), heuristike kao dobrofunkcionirajući "toolbox" u adaptacijama
 3. U kojim se znanstvenim područjima istražuju heuristike? Što je to "pristup "heuristikama i pristranostima""?
 4. Evolucijski značaj heuristika 1: optimalnost i "biasi"
 5. Optimalnost vs. heuristike: antropološki eksperimenti u zajednicama svijeta
 6. Evolucijski značaj heuristika 2: (dual processing theory)
 7. Evolucijski značaj heuristika 3: okolinski uvjeti (bihevioralna ekologija)
 8. Osnove teorije odlučivanja
 9. Temeljne pristranosti (Kahneman, Tversky, Ariely, Sunstein, Thaler)
 10. Objašnjenja eksperimentalnih nalaza: Nedovoljna prilagodba, zamjena teškog lakšim, cognitive miser, primjena krivog evolucijskog oruđa (Gigerenzer)
 11. Konstante socijalne psihologije kao izvor heuristika (semantičko i socijalno "udešavanje"). Problemi s eksperimentalnim nalazima.
 12. Adaptivna kutija s oruđem: heuristike funkcioniraju dobro! "manje je više" (Gigerenzer)
 13. Heuristike i pristranosti u poimanju sebe (hyperbolic discounting)
 14. Heuristike, organizacija socijalnih mreža, akumulacija znanja
 15. Evolucijsko tumačenje i važnost "heuristika i pristranosti"

Ishodi učenja
 1. Objasniti i analizirati teorijske koncepte bihevioralnih adaptacija, razloge korištenja heuristika i njihovu važnost u antropologiji (iz IU1)
 2. Protumačiti temeljne pojmove iz područja bihevioralne ekonomije i bihevioralne antropologije: ograničena racionalnost, heuristike, pristranosti, predvidljiva iracionalnost (iz IU2)
 3. Usporediti i preispitati spoznaje bihevioralne ekonomije/antropologije u odnosu na standarde odlučivanja iz modela/teorije racionalnog izbora.
 4. Definirati i opisati temeljne eksperimente bihevioralne ekonomije/antropologije i usporediti ih s modelima racionalnog odlučivanja (iz IU4)
Metode podučavanja
Predavanja PPT prezentacije Brza provjera: Testiranje Reakcijski test (2 kartice, 1-2 puta u semestru)
Metode ocjenjivanja
10% sudjelovanje u nastavi (dolasci) 20% aktivnost na seminaru 30% pismeni ispit (10 pitanja) 40% usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Polšek-Bovan (ur.) Uvod u bihevioralnu ekonomiju, Pilar, Zagreb
 2. Ariely. Predvidljivo iracionalni, VBZ, Zagreb
 3. Kahneman. Misliti brzo i sporo, Mozaik knjiga, Zagreb
 4. Gigerenzer: Snaga intuicije, Algoritam, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Ariely. Dobre strane iracionalnosti, VBZ, Zagreb
 2. Todd-Gigerenzer. Simple heuristics that make us smart, Harvard UP
 3. Gladwell: Treptaj, Jesenski-Turk, Zagreb
 4. Wilson. 2005. Strangers to Ourselves, Princeton UP
 5. Thaler&Sunstein. Poticaj. Ocean-More, Zagreb
 6. Surowiecki. Mudrost masa. Profil, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar