Makedonska književnost: Makedonska drama

Naziv
Makedonska književnost: Makedonska drama
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52568
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s kazalištem na tlu Makedonije i razvojem drame u makedonskoj književnosti na primjerima reprezentativnih tekstova od 19. do kraja 20. stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje sa sadržajem kolegija, literaturom i studentskim obavezama.
 2. Kazalište na tlu Makedonije: antika i srednji vijek.
 3. Kazalište na tlu Makedonije: XIX. stoljeće i prva polovica XX. stoljeća.
 4. Makedonska pučka (bitova) drama. Interpretacija drame Македонска крвава свадба (Makedonska krvava svadba) Vojdana Černodrinskog.
 5. Razvoj suvremene makedonske drame i kazališta.
 6. Moderni realizam. Promjena koncepta povijesne drame. Interpretacija drame Црнила (Crnila) Kola Čašula.
 7. Kolokvij
 8. Moderni realizam. Drama kao kritika suvremenog društva. Interpretacija drame Парадоксот на Диоген (Diogenov paradoks) Tome Arsovskog.
 9. Modernistička drama. Interpretacija drame Вител (Vrtlog) Kola Čašula
 10. Modernistička drama: povijest i ritual. Interpretacija drame Диво месо (Divlje meso) Gorana Stefanovskog
 11. Od modernizma prema postmodernizmu. Interpretacija drame Hi-Fi (Хај-фај) Gorana Stefanovskog.
 12. Postmodernizam. Makedonska drama devedesetih u kontekstu europske nove drame. Interpretacija drame Буре барут (Bure baruta) Dejana Dukovskog i razgovor o istoimenom filmu Gorana Paskaljevića (poveznica na film dostupna na Omegi). Obavezno pročitati dramu i pogledati film.
 13. Postmodernistički odnos prema tradiciji. Interpretacija drame Бунт во домот за старци (Pobuna u staračkom domu) Venka Andonovskog.
 14. Sinteza
 15. Završni razgovor i evaluacija kolegija.

Ishodi učenja
 1. Opisati razvoj kazališta na makedonskom prostoru
 2. Nabrojiti makedonske kanonske dramatičare
 3. Objasniti razvoj makedonske dramske književnosti kroz književnopovijesna razdoblja
 4. Opisati i analizirati kanonske dramske tekstove makedonske književnosti
 5. Primijeniti stečena književnoteorijska znanja na drugim dramskim tekstovima
Metode podučavanja
Uz predavački dio na kojem će se studenti upoznati s osnovnim teorijskim pojmovima te književno/kazališno-povijesnim činjenicama, naglasak će biti na samostalnim analizama studenata u obliku zadaća i izlaganja. Predviđene su i projekcije izabranih kazališnih predstava i teatrološkog materijala o povijesti kazališta na tlu Makedonije.
Metode ocjenjivanja
Zadaće, kolokvij i usmeni ispit. Pismenim kolokvijem je obuhvaćena povijest makedonskog kazališta i dramske književnosti, a usmeni ispit podrazumijeva razgovor o pročitanim dramskim tekstovima.

Obavezna literatura
 1. Antologije: Branko Hećimović, Borislav Pavlovski. Suvremene makedonske drame. Zagreb: Znanje, 1982.Borislav Pavlovski. Nova makedonska drama. Zagreb: Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2000.
 2. Borislav Pavlovski. Kronologija makedonske dramske književnosti. u: Antologija nove makedonske drame. Zagreb: Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2000, 13-90.
 3. Patrice Pavis, Pojmovnik teatra, Zagreb, 2004. (odabrani pojmovi)
Dopunska literatura
 1. Georgi Stardelov, Jelena Lužina, Ivan Džeparoski, Teatarot na počvata na Makedonija od antikata do denes, Skopje, 2004. (tekstovi: Tome Janakievski, Antičkiot teatar na počvata na Makedonija (57-87); Mišel Pavlovski, srednovekovniot teatar na počvata na Makedonija (87-111); Jelena Lužina, Bitovskata dramska i teatarska paradigma (125-144); Nada Petkovska, Sovremenata drama i teatar vo Makedonija (171-179)).
 2. Hristo Georgievski. Istorija i poetika na makedonskata drama. Skopje, 1996. (odabrana poglavlja)