Makedonska književnost: Makedonska novelistika

Naziv
Makedonska književnost: Makedonska novelistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131700
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s novelistikom u makedonskoj književnosti od usmene književnosti i devetnaestostoljetnih početaka prozne književnosti do najnovijih tendencija u makedonskoj kratkoj prozi.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija, literaturom. Dogovori o izradi seminarskog rada
 2. Kratak pregled makedonske prozne književnosti (s naglaskom na kraćim proznim oblicima)
 3. Između usmene i pisane književnosti – kratka proza XIX. stoljeća: Marko Cepenkov, Силјан штркот (Siljan roda)
 4. Novelistika XX. stoljeća – povijesni pregled
 5. Socijalni i socijalistički realizam prve polovice XX. stoljeća (Kočo Racin, Georgi Abadžiev)
 6. Modernizam pedesetih: Dimitar Solev, Slavko Janevski
 7. Modernizam, folklorna tradicija i fantastična kratka proza
 8. Folklorna fantastika Petre M. Andreevskog
 9. Folklorna fantastika Živka Činga
 10. Moderna fantastika Vlade Uroševića
 11. Postmodernistička kratka proza
 12. Onirička fantastika i nova poetska fantastika
 13. „Žensko pismo” i kratka proza
 14. Nove tendencije u suvremenoj kratkoj prozi
 15. Završni razgovor i evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Nabrojati kanonske makedonske noveliste
 2. Opisati razvoj makedonske kratke proze kroz književnopovijesna razdoblja
 3. Objasniti mjesto kratke proze u žanrovskom sustavu makedonske književnosti kroz povijest
 4. Opisati i analizirati kanonske makedonske novelističke tekstove
 5. Opisati mjesto makedonske kratke proze u kontekstu drugih (odabranih) južnoslavenskih književnosti
Metode podučavanja
Nakon kraćeg povijesnog pregleda makedonske novelistike, naglasak će biti na samostalnim studentskim analizama reprezentativnih primjera kraćih proznih tekstova i novela iz različitih stilskih formacija.
Metode ocjenjivanja
Izrada i izlaganje seminarskog rada tijekom semestra i pismeni ispit na kraju semestra. Studenti/ce su obavezni/e izraditi seminarski rad na određenu temu (prema popisu tema) i izložiti ga tijekom semestra u za to određenom terminu (ovisno o temi). Seminarski se rad predaje u pisanom obliku najkasnije u zadnjem tjednu nastave.

Obavezna literatura
 1. Лидија Капушевска Дракулевска, Во лавиринтите на фантастиката, Skopje: Магор, 2004 (drugo izdanje!); str: 68 – 183
 2. Borislav Pavlovski, Gospodari labirinta (pogovor) u: Gospodari labirinta: Antologija snova, maštarija i fantastičnih priča iz makedonske književnosti, Zagreb: Naklada MD, 1998; str: 226 – 286
 3. Tekstovi koji će se čitati za seminare dostupni na Omegi
Dopunska literatura
 1. Angelina Banović-Markovska i Vesna Mojsova-Čepiševska (prir), Don't You Fyrom Me: Suvremena makedonska priča, Književna revija 2-3, Osijek: Matica hrvatska, 2009.
 2. Katica Ćulavkova (prir), Maketa: Savremena makedonska kratka priča, Beograd: Otkrovenje, 2001
 3. Христо Георгиевски (prir), Поетиката на македонскиот расказ, Skopje: Мисла, 1985.
 4. Milan Đurčinov, Nova makedonska književnost. Beograd: Nolit, 1985. (izabrana poglavlja)
 5. Лидија Капушевска Дракулевска (prir), Тешка ноќ: Антологија на современиот македонски фантастичен расказ, Skopje: Магор, 2009.
 6. Petar Kepeski, Suvremena makedonska novela, Zagreb: Matica hrvatska, 1963.
 7. Јасна Котеска, Постмодернистички литерарни студии, Скопје: Македонска книга, 2002.
 8. Tome Sazdov et al, Makedonska književnost. Zagreb, 1991. (izabrani autori)
 9. Milivoj Solar, Teorija novele, u: Ideja i priča: aspekti teorije proze, Zagreb, 1980, i kasnija izdanja.