Makedonski postmodernistički roman

Naziv
Makedonski postmodernistički roman
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
77968
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Analiza postmodernističkoga načina pisanja u makedonskoj romanesknoj produkciji.
Sadržaj
 1. 1. tjedan: (P) - Sadržaj kolegija. Literatura. Metode. Obveze.
 2. 2. tjedan: (P/S) – Prva rasprava o makedonskom romanu do devedesetih 20. stoljeća..
 3. 3. tjedan: (P/S) – Druga rasprava o makedonskom romanu od devedesetih 20. stoljeća do danas.
 4. 4. tjedan: (P) – Kontekstualizacija makedonskog postmodernog romana. .
 5. 5. tjedan: (P/S) – Analiza romana Pupak svijeta Venka Andonovskog. Kompozicija. Motivsko-tematski paralelizmi. Citatnost.
 6. 6. tjedan: (P/S) – Poredbena analiza Pupka svijeta Venka Andonovskog i Šale Milana Kundere. Stvarni kontekst. Inetrtekstualnost.
 7. 7. tjedan: (S) – Izlaganja o izabranim romanima.
 8. 8. tjedan: (P/S) – Analiza romana Razgovor sa Spinozom G. Smilevskog. Kulturološki aspekti. Spinozina filozofijska misao.
 9. 9. tjedan: (P/S) – Analiza romana Razgovor sa Spinozom G. Smilevskog. Kompozicija. Čitateljska funkcija. Odlike stila.
 10. 10. tjedan: (S) – Izlaganja o izabranim romanima.
 11. 11. tjedan: (P) - Stvarni kontekst romana Sestra Sigmunda Freuda G. Smilevskog.
 12. 12. tjedan: (P/S) – Analiza romana Sestra Sigmunda Freuda G. Smilevskog. Kompozicija. Oblikovanje likova. Citatnost.
 13. 13. tjedan: (S) – Rasparava o idejno-tematskim elementima romana Sestra Sigmunda Freuda G. Smilevskog.
 14. 14. tjedan: (P) – Zaključna razmatranja o kolegiju.
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. nabrojati reprezentativne postmodernističke romanopisce u makedonskoj književnosti
 2. opisati i analizirati reprezentativne makedonske postmodernističke romane
 3. primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja te valorizirati pojedine postmodernističke tekstove
 4. primijeniti stečena književnoteorijska znanja u interpretaciji i analizi postmodernističkih proznih tekstova
 5. analizirati i izložiti rezultate vlastitog istraživanja u obliku seminarskog rada
Metode podučavanja
Kritički i analitički uvid u makedonski postmodernistički roman te interpretacije i analize izabranih djela.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Венко Андоновски. Папокот на светот. Скопје, 2000. (Venko Andonovski. Pupak svijeta. Zagreb: Algoritam, . (Preveo s makedonskoga Borislav Pavlovski).
 2. Гоце Смилевски. Разговор со Спиноза. Скопје, 2002. (Goce Smilevski. Razgovor sa Spinozom. Zagreb: Edicije Božićević, . Prevedo s makedonskoga Borislav Pavlovski).
 3. Гоце Смилевски. Сестрата на Зигмунд Фројд. Skopje, 2007/2010. (Goce Smilevski. Sestra Sigmunda Freuda. Zaprešić: Fraktura, 2013. Preveo s makedonskoga Borislav Pavlovski).
 4. Јован Павловски - Ангел Биков. Сок од простата. Скопје, 1991.
 5. Димитрие Дурацовски. Insomnia. Скопје: Магор, 2001.
Dopunska literatura
 1. Венко Андоновски. Структурата на македонскиот реалистичен роман. Скопје: Детска радост, 1997, 273 – 290, 381- 393.
 2. Mihail Bahtin. Ep i roman (O metodologiji izučavanja romana). U: O romanu. Beograd: Nolit, 1989, 435 – 474.
 3. Миодраг Друговац. Историја на македонската книжевност – XX век. Скопје: Мисла, 1990.
 4. Gajo Peleš. Tumačenje romana. Zagreb, 1999.
 5. Viktor Žmegač. Povijesna poetika romana. Drugo prošireno izdanje. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1991.
 6. Borislav Pavlovski. Priča o makedonskom romanu i Hrapeškovim vještinama. Vidi: Ermis Lafazanovski. Hrapeško. Preveo s makedonskoga Borislav Pavlovski. Zagreb: EPH – Novi Liber, 2010, 143-160.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij