Mediji i društvo

Naziv
Mediji i društvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
36885
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Očekuje se da će studenti i studentice, putem upoznavanja s glavnim konceptima vezanim uz medije i medijsku komunikaciju u suvremenom globalnom društvu, steći sposobnosti za definiranje, analizu i povijesno-komparativno vrednovanje fenomena medijsko-komunikacijskog društva iz primarno sociološke, ali i šire interdisciplinarne perspektive društvenih i humanističkih znanosti, kao i sposobnosti kritičkog promišl janja uloge i značaja produkata kulturno-medijske industrije.
Sadržaj
 1. pitanja medijske konstrukcije socijalne zbilje
 2. socijalna povijesi medija i komunikacijskih društvenih odnosa
 3. socijalni, ekonomski, kulturalni, politički i institucionalni okviri za razumijevanje funkcioniranja medija u suvremenim društvima
 4. aktualni trendovi medijski potpomognute spektakularizacije društva

Ishodi učenja
 1. sposobnosti za definiranje, analizu i povijesno - komparativno vrednovanje fenomena medijsko - komunikacijskog društva iz primarno sociološke, ali i šire interdisciplinarne perspektive društvenih i humanističkih znanosti
 2. sposobnost kritičkog promišljanja uloge i značaja produkata kulturno - medijske industrije
Metode podučavanja
Kolegij „Mediji i društvo“ realizirat će se putem predavanja i seminara (čitanje i analiza redovitih tjednih seminarskih tekstova).
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit 30% od konačne ocijene; kolokviji 60% (2 X 30%); aktivnost u nastavi: 10%. .

Obavezna literatura
 1. Hromadžić, H.: Medijska konstrukcija socijalne zbilje, AGM:Zagreb, 2014.
 2. Briggs, A., Burke, P.: A Social History of the Media, Polity Press, 2005 (poglavlja II, III, VI).
 3. Castells, M.: Uspon umreženog društva. Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura, Svezak I, Golden marketing, Zagreb, 2000 (predgovor /Mreža i sebstvo/ i poglavlje I).
 4. Thompson, J. B.: The Media and Modernity, A Social Theory of the Media, Polity Press and Blackwell Publishers, Cambridge, Oxford, 1995 (poglavlja I, II).
Dopunska literatura
 1. Bertrand, I., Hughes, P.: Media Research Methods, Palgrave Macmillan, 2004.
 2. Bourdieu, P.: ?O televiziji?, u Europski glasnik, Godište X., br. 10, Zagreb, 2005., str. 271-308.
 3. Castells, M.: Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura, Golden marketing, Zagreb, 2000.
 4. Castells, M.: Internet galaksija: razmišljanja o internetu, poslovanju I društvu, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.
 5. Chomsky, N.: Mediji, propaganda i sistem, Što čitaš?, Zagreb, 2002. Dostupno na: http://www.zamirnet.hr/stocitas/
 6. Debray, R.: ?Uvod u mediologiju? u Europski glasnik, Godište X., br. 10, Zagreb, 2005., str. 323-337.
 7. Habermas, J.: The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT Press, 1991.
 8. Hromadžić, H.: ?Subjekt, multiplativnost njegova karaktera i virtualno u odrazu Foucaultove teorije diskursa?, Filozofska istraživanja 85?86, god. 22, sv. 2?3, 2002, Zagreb, str. 357?372.
 9. Marcuse, H.: Čovjek jedne dimenzije, ?Veselin Masleša? ? ?Svjetlost? (Biblioteka Logos), Sarajevo, 1989.
 10. McLuhan, M.: Poznavanje opštila ? čovekovih produžetaka, Prosveta, Beograd, 1971.
 11. Morley, D.: Television, Audiences and Cultural Studies, Routledge, London, 1992.
 12. Shields, R.: Kulture interneta. Virtualni prostori, stvarne povijesti I živuća tijela, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
 13. Silverstone, R., Hirsch, E.: Consuming Technologies: Media and Information in Domestic Spaces, Routledge, London & New York, 1992.
 14. Turkle, S.: Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet, Simon & Shuster, New York, 1995.
 15. Williams, R.: Television. Technology and Cultural Form, Fontana, Glasgow, 1974.
 16. Winston, B.: Media Technology and Society, Routledge, London, 1998.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar