Međukulturalna istraživanja ličnosti

Naziv
Međukulturalna istraživanja ličnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
52365
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Opći: studenti će usvojiti znanja o istraživanjima i osnovnim pojmovima u području psihologije ličnosti. Posebni: studenti će usvojiti specifična znanja o psihologiji ličnosti i međukulturalnim istraživanjima ličnosti, te razviti kompetencije za praćenje literature iz tog područja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: upoznavanje sa studentima, plan rada, obaveze studenata. Uvod u psihologiju ličnosti.
 2. Osobine ličnosti: Određenje i teorijski status osobina ili crta ličnosti, Važnost konstrukta crte ličnosti: predviđanje važnih životnih ishoda.
 3. Strukturalni modeli ličnosti: Taksonomije osobina ličnosti, Teorijski modeli osobina ličnosti: Pet-faktorski model, Eysenkcov model, Ostali strukturalni modeli.
 4. Metode istraživanja i mjerenje ličnosti: Teorijsko određenje pojmova "procjenjivanje" i "mjerenje" ličnosti, Pristupi u mjerenju ličnosti, Upitnici ličnosti, Problemi valjanosti i pouzdanosti u mjerenju ličnosti.
 5. Razvoj ličnosti: Teorijsko određenje stabilnosti i promjena ličnosti, Empirijska istraživanja životnih promjena ličnosti,
 6. Razvoj ličnosti i kultura: Međukulturalna univerzalnost razvojnih promjena ličnosti, Univerzalnost dobnih promjena.
 7. Genetika i ličnost: Genetski i okolinski doprinos individualnim razlikama u ličnosti, Metode istraživanja genetskog i okolinskog doprinosa.
 8. Međukulturalna istraživanja genetike, ponašanja i ličnosti: Međukulturalne razlike u istraživanjima genetskog i okolinskog efekta, Meta-analiza svjetske literature u području ličnosti i inteligencije.
 9. Nacionalni karakter: Istraživanja stereotipa o karakteru pripadnika različitih kultura.
 10. Univerzalnost strukture ličnosti: Osnovi pojmovi korelacijskih i faktorsko-analitičkih istraživanja, Univerzalnost pet-faktorske strukture ličnosti.
 11. Univerzalnost dobnih i rodnih razlika u ličnosti: Međukulturalna istraživanja dobnih i spolnih razlika u ličnosti: usporedba individualističkih i kolektivističkih kultura.
 12. Emocije i ličnosti: Uvod u psihologiju emocija, Osnovne i izvedene emocije, Emocije kao strukturalni i dimenzionalni konstrukti, Univerzalnost i međukulturalna stabilnosti izražavanja emocija, Povezanost emocija i ličnosti.
 13. Zadovoljstvo životom i subjektiva dobrobit: Određenje subjektivne dobrobiti, Emocionalni procesi i subjektivna dobrobit, Kognitivni procesi i subjektivna dobrobit, Genetika i subjektivna dobrobit, Međukulturalna istraživanja subjektivne dobrobiti.
 14. Ličnost i važni životni ishodi: Mogućnost predviđanja životnih ishoda na temelju osobina ličnosti, Ličnost i školski/akademski uspjeh, Ličnost i radni uspjeh.
 15. Ličost i prilagodba: Međukulturalne razlike u ličnosti i prilagodba na okolišne uvjete, Ličnosti i izloženost kulture zaraznim bolestima, Ličnost i izloženosti kulture različitim klimama, Ličnost i korupcija.

Ishodi učenja
 1. Nakon polaganja ispita studenti će znati samostalno i kritičkipratiti literaturu iz područja psihologije ličnosti.
 2. Nakon polaganja ispita studenti će znati nabrojati osnovne modele ličnosti.
 3. Nakon polaganja ispita studenti će znati usporediti osnovne modele ličnosti.
 4. Nakon polaganja ispita studenti će znati nabrojati istraživačke metode u psihologiji ličnosti.
 5. Nakon polaganja ispita studenti će znati usporediti istraživačke metode u psihologiji ličnosti i međukulturalnih istraživanja ličnosti..
Metode podučavanja
Predavanja uz vizualne prezentacije u Power Point-u, rasprave, demonstracije.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i/ili usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Larsen, R.J., i Buss, D.M. (2008). Socijalna i kulturalna domena Psihologija ličnosti: područja znanja o ljudskoj prirodi. Jastrebarsko: Naklada Slap (5. dio knjige: str.476-563).
Dopunska literatura
 1. . McCrae, R., Terraciano, A., Bratko, D., Marušić, I. et al. (2005). Universal Features of Personality Traits from the Observer's Perspective: Data from 50 Cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 3, 547-561.
 2. McCrae, R., Terraciano, A., Bratko, D., Marušić, I. et al. (2005). Personality profiles of cultures: Aggregate personality traits. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 3, 407-425.
 3. Jolijn H.A.A.J., Perugini, M., Angleitner, A., Ostendorf, F., Johnson, J.A., De Fruyt, F.; Hřebíčková, M., Murakami, T., Bratko, D., Conner, M., Nagy, J., Nussbaum, S., Rodríguez-Fornells, A., & Ruisel, I. (2003). The Five-Factor Personality Inventory: Cross-Cultural Generalizability across 13 Countries. European Journal of Personality, 17, 5, 347-373.
 4. McCrae, R.R., Costa, P.T.Jr.,Ostendorf, F., Angleitner, A., Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Pedroso de Lima, M., Simoes, A., Marušić, I., Bratko, D. & Chae, J.(1999). Age Differences in personality across the adult life span: Parallels in five cultures. Developmental Psychology, 35, 2, 466-477.
 5. Terraciano, A., Bratko, D., Marušić, I. et al. (2005). National Character Does Not Reflect Mean Personality Trait Levels in 49 Cultures. Science, 310, 96-100.
 6. Löckenhoff, C.E., De Fruyt, F., Terraciano, A., McCrae, R.R., De Bolle, M., Costa, P.T., Bratko, D., Marušić, I. i sur. (2009). Perceptions of Aging across 26 Cultures and their Culture-Level. Psychology and Aging, 24, 941-954.
 7. McCrae, C., Terraciano, A., De Fruyt, F., De Bolle, M., Gelfand, M., Costa, P., Bratko, D., Marušić, I. and Collaborators of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project. (2010). The Validity and Structure of Culture-Level Personality Scores : Data from Ratings of Young Adolescents. Journal of personality, 78, 815-838.
 8. McCrae, R.R., Chan, W., Jussim, L., … Bratko, D., Marušić, I. i sur. (2013). The Inaccuracy of National Character Stereotypes. Journal of Research in Personality, 47, 831 – 842. DOI: 10.1016/j.jrp.2013.08.006
 9. Löckenhoff, C.E., Chan, W., McCrae, R.R., ...Bratko, D., Marušić, I. i sur. (u tisku). Gender Stereotypes of Personality: Universal and Accurate? Journal of Cross-Cultural Psychology. DOI: 10.1177/0022022113520075.

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar