Metode psiholingvističkih istraživanja 2

Naziv
Metode psiholingvističkih istraživanja 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
129270
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Po završetku kolegija Metode psiholingvističkih istraživanja 2 student će moći:
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. nabrojiti metode psiholingvističkih istraživanja koje se koriste kod jezičnih patologija i zdrave populacije
  2. opisati temeljne karakteristike raznih metoda psiholingvističkih istraživanja na temelju aktualnih teorija iz jezične percepcije i produkcije
  3. usporediti razlike i sličnosti simptoma pojedinih jezičnih poremećaja
  4. analizirati prednosti i nedostatke dosadašnjih istraživanja o jezičnim poremećajima
  5. stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici jezičnih poremećaja, prema glavnim karakteristikama i klasifikaciji
  6. primijeniti psiholingvističke metode i teorije o jezičnim poremećajima u suradnji sa srodnim strukama koje se bave istom tematikom (neurolozi, psiholozi, logopedi)
  7. argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu u psiholingvistici na hrvatskom i engleskom jeziku
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij