Metodika nastave hrvatskog jezika I.

Naziv
Metodika nastave hrvatskog jezika I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117632
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij): Studenti će biti upoznati s teorijskim i praktičnim spoznajama o nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjim školama, sa obrazovne dokumente (Ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, Nacionalnim okvirnim kurikulom, Predmetnim kurikulom, Nastavnim planom i programom), s osnovnim pojmovima u vezi s učenjem (poučavanjem) sekundarne jezične kompetencije i njezinim ovladavanjem. Također će biti upoznati s načelima u nastavi hrvatskoga jezika, s primjenom nastavnog programa i nastavnih načela u udžbenicima, vježbenicima i nastavi hrvatskoga jezika. Bit će obaviješteni o posebnostima nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, o razlikama između imanentne i normativne gramatike, o problemima u opisu gramatičke norme i njezinu ovladavanju, o obilježjima nastavnog sata, o tipovima nastavnih sati, nastavnim metodama, o nastavi fonetike i fonologije, morfologije i sintakse u osnovnoj i srednjim školama. Studenti će dobiti bitne podatke o uspješnosti osnovnoškolskih i srednjoškolskih učenika u ovladavanju sadržajima nastave hrvatskoga jezika. B. Red. prof. dr. sc. Vlado Pandžić (dvopredmetni diplomski nastavnički studij): Upoznavanje studentica/studenata s teorijom i praksom nastave hrvatskoga jezika, govornoga i pismenoga izražavanja te osposobljavanje za izvedbu te nastave u osnovnoj školi i srednjim školama.
Sadržaj
 1. A. 1. Didaktika, metodika, teorija nastave jezika, učenje/poučavanje, teorije učenja (Koji su moji najveći problemi u ovladavanju nor. gram.? Što smatram da je tome uzrok?, Što treba učiniti kako bi se norm. gram. bolje ovladalo?) B. 1. Bit i naziv nastavnog predmeta
 2. A. 2. Nastavni plan i program, Primjena nastavnog plana i programa u nastavi hrvatskoga jezika (funkcionalni, odgojni i obrazovni zadaci u nastavi hrv. j.) B. 2. Svrha nastave hrvatskoga jezika na općoj naobrazbenoj razini
 3. A. 3. Načela u nastavi hrvatskoga jezika, Primjena nastavnih načela u nastavi hrvatskoga jezika - načelo jezične sposobnosti, načelo svrhovitosti, načelo čestotnosti, pozitivan stav kao uvjet uspješnijeg ovladavanja gram. normom B. 3. Temelji nastave hrvatskoga jezika
 4. A. 4. Sadržaj nastavnog predmeta hrvatski jezik (Svrha i zadaće nastave hrvatskog jezika), Hrv. jezik, idiolekt, sociolekt, mjesni govor, dijalekt, narječje, stand. jezik) Što se iz jezika uči u OŠ i SŠ? B. 4. Školsko učivo hrvatskoga jezika
 5. A. 5. Imanentna i normativna gramatika, primarni i sekundarni jezični osjećaj B. 5. Tradicionalna nastava gramatike
 6. A. 6. Problem opisa gramatičke norme B. 6. Moderna nastava gramatike
 7. A. 7. Najčešće poteškoće učenika u ovladavanju gramatičkom normom (jezična kultura) B. 7. Načela nastave hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi
 8. A. 8. Izvori nastave hrvatskoga jezika i nastavne metode B. 8. Sustavi i pristupi u nastavi hrvatskoga jezika
 9. A. 9. Obilježja govorenog i pisanog teksta (vrednote govorenog jezika) B. 9. Programske vrste nastave hrvatskoga jezika
 10. A. 10. Nastavni sat (struktura nastavnog sata, tipovi nastavnih sati) – vježba: analiza nastavnog sata B. 10. Nastavni oblici
 11. A. 11. Nastava fonetike i fonologije (Naglasci u hrv. jeziku) B. 11. Izvori nastave hrvatskoga jezika
 12. A. 12. Nastava morfologije (Objašnjenje izabranog dijela gram. norme) B. 12. Nastavne metode
 13. A. 13. Nastava sintakse B. 13. Projektiranje nastave hrvatskoga jezika
 14. A. 14. Znanstvena i školska gramatika B. 14. Ustroj nastavne jedinice
 15. A. 15. Uspješnost učenika u nastavi hrvatskoga jezika, rad s boljim i lošijim učenicima B. 15. Hrvatski kao nastavni jezik

Ishodi učenja
 1. Znati strukturu nastavnoga sata uzimanja novog gradiva, ponavljanja i usustavljivanja gradiva i provjeravanja; moći samostalno oblikovati svaki od tri tipa nastavnih sati.
 2. Primijeniti razlikovnu gramatiku u nastavi hrvatskoga jezika.
 3. Objasniti i primijeniti nastavne metode u nastavi hrvatskoga jezika.
 4. Znati opisati i primijenti svrhu, ciljeve i zadatke nastave hrvatskoga jezike.
 5. Znati objasniti navesti primjer za obrazovne, odgojne i funkcionalne zadatke u nastavi hrvatskoga jezika (znanja, vještine, stavovi).
 6. Objasniti razliku između imanentne i normativne gramatike.
 7. Objasniti i oprimjeriti najčešće poteškoće u opisu gramatičke norme.
 8. Objasniti i oprimjeriti najčešće poteškoće u ovladavanju gramatičkom normom.
 9. Objasniti i primijeniti nastavna načela u nastavi hrvatskoga jezika.
 10. B. Red. prof. dr. sc. Vlado Pandžić (dvopredmetni diplomski nastavnički studij):
 11. Studentice/studenti moći će odrediti i opisati bit i naziv nastavnog predmeta Hrvatski jezik.
 12. Moći će odrediti i objasniti svrhu nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi.
 13. Moći će odrediti i objasniti: načela nastave hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi te sustave i pristupe u nastavi hrvatskoga jezika.
 14. Razlikovati i objasniti programske vrste nastave hrvatskoga jezika.
 15. Odrediti i objasniti obilježja didaktičke i znanstvene slovnice (gramatike).
 16. Primijeniti razlikovnu slovnicu (gramatiku) u nastavi hrvatskoga jezika.
 17. Moći će razlikovati i izabrati prikladne nastavne oblike i izvore nastave hrvatskoga jezika.
 18. Razlikovati i planirati metode u nastavi hrvatskoga jezika.
 19. Stečena znanja i sposobnosti studentice/studenti moći će primjenjivati u projektiranju nastave hrvatskoga jezika i ustroju nastavnih jedinica.
 20. A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij):
 21. Znati opisati nastanak dokumenata Ključne kompetencije za cjeloživotno obrazovanje Europske komisije.
 22. Znati primijeniti ključnu kompetenciju komunikacije na materinskom jeziku na obrazovne dokuemnte.
 23. Znati razlikovati nacionalni okvirni kurikul, predmetni kurikul i nastavni plan i program.
 24. Objasniti i oprimjeriti pojam 'obrazovni ishod'.
Metode podučavanja
A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij): usmeno podučavanje, samostalan rad studenata, vježbe analize nastave hrvatskoga jezika. B. Red. prof. dr. sc. Vlado Pandžić (dvopredmetni diplomski nastavnički studij): Predavanje Seminari i radionice Samostalni zadatci
Metode ocjenjivanja
A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij): Pismeno ispitivanje Na ocjenu utječu: pohađanje nastave – 25%, izrada i prezentacija seminarskog zadatka – 12,5% pismeni ispit – 62,5% B. Red. prof. dr. sc. Vlado Pandžić (dvopredmetni diplomski nastavnički studij): Pohađanje nastave Seminarski radovi Pismeni ispit Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij):
 2. Težak, Stjepko (1996): Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb
 3. Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2013): Hrvatski u upotrebi, Zagreb
 4. Pandžić, Vlado (2001): Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb
 5. B. Red. prof. dr. sc. Vlado Pandžić (dvopredmetni diplomski nastavnički studij):
 6. Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb, 1996.
 7. Vlado Pandžić, Sitni prilozi za povijest učenja i poučavanja govorništva, Split, 2007.
Dopunska literatura
 1. A. Doc. dr. sc. Marko Alerić (jednopredmetni diplomski nastavnički studij):
 2. Alerić, Marko (2009): Normativna morfologija u nastavi hrvatskoga jezika (Imanentna gramatika u nastavi normativne morfologije), doktorski rad, Zagreb
 3. Tamara Gazdić-Alerić; Alerić, Marko; Bekavac, Božo (2010): Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, dž, đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normom. Odgojne znanosti. 12, 1, Zagreb: Učiteljski fakultet; 215-227
 4. Alerić, Marko (2006): Imanentna gramatika u ovladavanju standardnojezičnom morfologijom. Lahor; časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1, 2, Zagreb
 5. Alerić, Marko (2009): Jezični osjećaj kao kriterij u normiranju standardnog jezika. Poglavlje u knjizi Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Granić, Jagoda (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL; 105-116.
 6. Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2009): Pozitivan stav prema hrvatskome standardnom jeziku kao uvjet njegova uspješnijega ovladavanja. Lahor. 4. 7. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo; 5-24.
 7. Alerić, Marko (2007): Jezični osjećaj i ovladavanje standardnojezičnom kompetencijom. Zbornik radova s međunarodnoga stručnoga i znanstvenoga skupa Dijete i jezik danas, Čakovec – Osijek: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Središte u Čakovcu – Učiteljski fakultet u Osijeku; 10-26
 8. Peko, Anđelko – Pintarić, Ana (1999): Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika, Osijek
 9. Titone, Renzo (1977), Primijenjena lingvistika, Zagreb
 10. B. Red. prof. dr. sc. Vlado Pandžić (dvopredmetni diplomski nastavnički studij):
 11. Vlado Pandžić, Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb, 2001.
 12. Stjepko Težak - Stjepan Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb, 1992
 13. Ljudevit Jonke, Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb, 1964.
 14. Anđelko Peko - Ana Pintarić, Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika, Osijek, 1999.
 15. Dragutin Rosandić – Irena Rosandić, Hrvatski jezik u srednjoškolskoj nastavi, Zagreb, 1996.
 16. Dunja Pavličević-Franić, Komunikacijom do gramatike (razvoj komunikacijske kompetencije u ranome razdoblju usvajanja jezika), Zagreb, 2005.
 17. Zlatko Vince, Putovima hrvatskoga književnog jezika, Zagreb, 1990.
 18. Renzo Titone, Primijenjena lingvistika, Zagreb, 1977.
 19. Stjepan Damjanović, Slovo iskona, Zagreb, 2002.
 20. Vlado Pandžić, Pouke i muke po hrvatskome jeziku u Bosni i Hercegovini, Mostar, 2006.
 21. Josip Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb, 2006.
 22. Milan Moguš, Povijest hrvatskoga književnoga jezika, Zagreb, 1993.
 23. Vlado Pandžić – Vlasta Sabljak, Hrvatska darovnica, Zagreb, 2002.
 24. Vlado Pandžić, Recepcija dječje književnosti, Split, 2008.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij