Metodika nastave ruskog jezika

Naziv
Metodika nastave ruskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
124482
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Uvidjeti složenost procesa metodike nastave ruskog kao stranog jezika, objasniti suštine metodičkih sustava, metoda, oblika, znanstvenih postupaka i sredstava učenja, razviti sposobnosti planiranja, pripreme i provođenja nastavnog sata za ruski kao strani jezik, utvrditi kriterije odabira nastavnih materijala za ciljanu skupinu i vještinu analize pripreme i izvedbe nastavnog sata
Sadržaj
 1. Metodika kao teorija i praksa nastave stranih jezika Planiranje nastavnog gradiva (godišnji i tematski plan; analiza nast. programa za ruski jezik – praktično);
 2. Priprema za sat; prikaz ili analiza sata Struktura sata ruskog jezika kao stranog za OŠ i SŠ
 3. Priprema za sat za odrasle na tečajevima str.jez.(prva etapa nastave) Planiranje sata; početak nastavnog sata; struktura sata
 4. Klasifikacija i vrste vježba Analiza jezične, govorne i govornojezične vježbe u udžbenicima ruskog jezika kao stranog
 5. Praktična priprema vježba; izbor situacijske vježbe na različitim etapama sata poučavanja str. jez. Funkcija, cilj i karakter pismene vježbe
 6. Nastavnikovo davanje uputa; vrste uputa Kontroliranje, provjeravanje i vrednovanje znanja, vještina i navikaučenika u procesu učenja jezika; kriteriji ocjenjivanja, pisanje diktata (vrijednost diktata, vrste)
 7. Upravljanje razredom, organiziranje razredne interakcije na satu Grupiranje učenika, snage i slabosti grupnog rada i rada u paru
 8. Metodika korištenja auditivnih vježbi (Slušanje s razumijevanjem) Praktična priprema autentičnih tekstova za slušanje i priprema raznih testova
 9. Vrste čitanja i razumijevanje pisanog teksta Metodika nastave ruskog leksika i frazeologije
 10. Interakcija učenja ruskog leksika, fonetike i gramatike, vrste vježbi Metodika proučavanja gramatičkog sustava; teorijska i praktična gramatika
 11. Strategije objašnjavanja značenja leksičkih jedinica i gram. struktura na ruskom jeziku Postavljanje pitanja: vrste pitanja, odabir vrsta pitanja
 12. Osposobljavanje učenika za govornu komunikaciju na str.jez. Razvijanje vještine pisanja
 13. Autentičnost tekstova Kulturološki aspekt metodike nastave str. jez. s naglaskom na ruski
 14. Izvođenje simuliranog nastavnog sata 1 Izvođenje simuliranog nastavnog sata 2
 15. Analiza provedenih etapa sata Analiza Dnevnika vođenja prakse

Ishodi učenja
 1. opisati glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s naglaskom na ruski kao strani jezik
 2. razviti različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala na ruskome jeziku i analizirati ih
 3. razlikovati i analizirati procese poučavanja jezičnih vještina
 4. uočiti i razlikovati funkcije različitih uloga nastavnika u nastavnom procesu
 5. razviti sposobnost kritičkog razumijevanja relevantne stručne literature na ruskome jeziku i prezentacije sadržaja drugima
 6. razvit će sposobnost sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svome radu i otvorenosti prema stavovima i idejama drugih
Metode podučavanja
Na satima će se izmjenjivati individualni rad studenta, rad u paru i rad u skupini, studenti će se kontinuirano pripremati za seminare i interaktivno sudjelovati na nastavi
Metode ocjenjivanja
Ispit: nema; ocjena na temelju rada na satu, kratkih prezentacija, seminarskih radova, dnevnika prakse i održanog oglednog sata Kroz nastavu će se pratiti redoviti dolasci na seminar, kontinuirana priprema i aktivno sudjelovanje na nastavi, individualna pisana priprema nastavnog sata, samostalno izvođenje nastavnog sata

Obavezna literatura
 1. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования. - М.: "Русский язык" Курсы, 2010
 2. Skljarov M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika. Zagreb: Školske novine
 3. Журналы: Русский язык за рубежом, Strani jezici (odabrani članci)
 4. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.
Dopunska literatura
 1. Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.
 2. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij