Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama

Naziv
Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69709
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente sa suvremenim spoznajama o učinkovitim načinima odgoja i obrazovanja djece s različitim vrstama teškoća u razvoju u redovitim odgojno-obrazovnim ustanovama kako bi mogli pružiti odgovarajuću stručnu pomoć odgajateljima, učiteljima i djeci u redovitim odgojno-obrazovnim ustanovama. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u pedagoške postupke s djecom posebnih potreba, kao i njihovoj integraciji/inkluziji.
Sadržaj
 1. Zadaci specijalnih pedagoga
 2. Primjena individualnih programa (integracija u redoviti kurikulum, koordinacija i suradnja, socijalizacija i priprema djece/učenika s posebnim potrebama za početak/nastavak školovanja)
 3. Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama, povijesni i suvremeni pristupi
 4. Metodički pristupi djeci i učenicima s oštećenjima intelektualnih funkcija
 5. Metodički pristupi djeci i učenicima s autizmom
 6. Metodički pristupi djeci i učenicima s oštećenjem vida
 7. Metodički pristupi djeci i učenicima s oštećenjem sluha
 8. Metodički pristupi djeci i učenicima s oštećenjem stato-motorike (tjelesni invaliditet)
 9. Metodički pristupi djeci i učenicima s poremećajima govorno-glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju
 10. Položaj i prava djece s posebnim potrebama (u Hrvatskoj)
 11. Suradnja obitelji djeteta s posebnim potrebama i odgojno-obrazovne ustanove
 12. Integracijski odgoj
 13. Uloga odgajatelja, učitelja i pedagoga u integracijskom odgoju
 14. Metodički pristupi učenicima i mladeži s poremećajima u ponašanju
 15. Integracija djece s posebnim potrebama u odgoju i školi

Ishodi učenja
 1. Sažeti temeljna znanja i shvatiti cjelovit i sustavan uvid u metodiku rada s učenicima s posebnim potrebama, njezino utemeljenje i terminologiju
 2. Učinkovito i djelotvorno konstruirati odgojno-obrazovni kontekst kao poticajno-razvojni, po mjeri svih učenika, u odnosu na njihove sposobnosti, mogućnosti, potrebe i interese te na tim osnovama ostvarivati integrativnu odgojno-obrazovnu praksu
 3. Samostalno konstruirati, implementirati i evaluirati integrativni kurikulum u okviru diferenciranog pristupa učenicima s posebnim potrebama
 4. Prosuditi kritički odnos prema aktualnim dosezima metodike rada s učenicima s posebnim potrebama i integrativne odgojno-obrazovne prakse
 5. Razviti sposobnost kreiranja pedagoški osmišljenih aktivnosti koje su u funkciji integracije učenika s posebnim potrebama
Metode podučavanja
Predavanje Seminari i radionice Terenska nastava Samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave Seminarski rad Kolokvij Pismeni ispit Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Hrvatić, N. (2004), Udžbenici za učenike s posebnim potrebama, u: Halačev, S. (ur.), Udžbenik i virtualno okruženje, Zagreb, Školska knjiga.
 2. Igrić, LJ. (ur.), (2004): Moje dijete u školi. Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama “IDEM”.
 3. Kiš-Glavaš, I.; Fulgosi-Masnjak, R. (2002.): Do prihvaćanja zajedno. Zagreb: Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama “IDEM”.
 4. Sekulić-Majurec, A. (1988), Djeca s teškoćama u razvoju u vrtiću i školi. Zagreb, Školska knjiga.
Dopunska literatura
 1. Bakota, K. (ur.) (2015.), Čujete li razliku? - Priručnik za edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s djecom oštećena sluha i/ili govora, Zagreb, Osnovna škola Davorina Trstenjaka.
 2. Greenspan, S.I., Wieder, S. (2003): Dijete s posebnim potrebama. Zagreb: Ostvarenje.
 3. Mustać, V., Vicić, V. (1996.): Rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Winkel, R. (1996): Djeca koju je teško odgajati. Zagreb: Educa.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar