Morfosintaksa talijanskog jezika II

Naziv
Morfosintaksa talijanskog jezika II
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52693
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Usvajanje temeljnjih pojmova talijanske morfosintakse, upoznavanje morfosintatičkih mehanizama u okviru jednostavne i složene rečenice te osvjetljavanje glavnih strukturnih razlika u odnosu na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. concetti base - ripetizione. Morfologia degli avverbi. Sintagma avverbiale.
 2. Struttura e funzione del sintagma avverbiale.
 3. Ruoli semantici e funzioni grammaticali. Attanti e argomenti. Analisi semantica e sintattica della frase semplice. Funzione comunicativa (tema, rema).
 4. Struttura fondamentale della frase semplice. Elementi nucleari ed extranucleari (caratteristiche e funzioni). Soggetto: le proprietà definitorie. Oggetto diretto e indiretto. Predicativo. Attributo, apposizione. Complementi.
 5. Verbo. Aspetto e azione del verbo. Verbi transitivi e non transitivi (intransitivi, inaccusativi). Frase accusativa. Frase inaccusativa. Frasi con essere.
 6. Diatesi passiva. Usi della particella «si». Soggetti indefiniti. Accordo.
 7. Uso dei tempi (presente, passato prossimo, passato remoto, imperfetto, trapassato prossimo, trapassato remoto, futuro, futuro anteriore).
 8. Uso dei modi (congiuntivo, condizionale, imperativo, gerundio, participio, infinito).
 9. Coordinazione e subordinazione. Strutture coordinate. Congiunzione, disgiunzione. Coordinazioni avversative. Pseudocoordinazioni.
 10. Proposizioni subordinate (argomentali, attributive, extranucleari). Proposizione soggettiva, oggettiva, interrogativa indiretta.
 11. Proposizione causale, finale, consecutiva, concessiva, modale.
 12. Proposizione temporale, comparativa, relativa (determinativa, esplicativa). Periodo ipotetico.
 13. Congiunzioni polivalenti. Costruzioni a controllo. Costruzione fattiva. Costruzione percettiva.
 14. Concordanza dei tempi.
 15. Ordine delle parole. Ordini marcati. Dislocazione a sinistra e a destra. Frasi scisse. Ripetizione.

Ishodi učenja
 1. opisati strukturu priložne sintagme i nabrojati njene glavne funkcije (specifikator glave priložne ili pridjevske sintagme, prilog uz glagol, fokalizator, deiktik, rečenični prilog, konektor)
 2. razlikovati tematske uloge elemenata rečeničnog ustrojstva od njihovih gramatičkih funkcija
 3. prepoznati i analizirati osnovna svojstva glagola (stanje, način, vid, vrijeme)
 4. objasniti načela pravilne upotrebe glagolskih vremena i načina u talijanskome jeziku
 5. prepoznavati različite vrste zavisno i nezavisno složenih rečenica u talijanskome jeziku
 6. objasniti načela slaganja vremena u talijanskome jeziku
 7. razlikovati obilježeni i neobilježeni red riječi talijanskoga jezika
 8. provoditi kontrastivnu analizu hrvatsko-talijanskih interferencija na morfosintaktičkoj razini
Metode podučavanja
U predavanjima se koristi frontalni pristup, a egzemplarnom i heurističkom nastavom potiče se sudjelovanje studenata. U radu s tekstom (morfosintaktička analiza tekstova) potiče se grupni rad i diskusija. Od studenata se očekuje pismena predaja i usmeno izlaganje po jednog seminarskog rada. Nastavno gradivo prikazuje se pomoću projekcija u PowerPointu.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Obavezna literatura
 1. Salvi, G., – Vanelli, L., Nuova grammatica italiana, Bologna, il Mulino 2004.
 2. Renzi, L., - Salvi, G., – Cardinaletti, A. (ur.), Grande grammatica italiana di consultazione, vol. II, 2a ed., Bologna, Il Mulino, 2001.
 3. Vanelli, L., Morfosintassi, u G. Holtus / M. Metzeltin / C. Schmitt (ur.), Lexicon der Romanistischen Linguistik, IV, str. 94-112.
Dopunska literatura
 1. Serianni, L., Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, 1a ed. UTET, Torino 1999.Regula, M., ? Jernej, J., Grammatica italiana descrittiva su basi storiche e psicologiche, Bern ? Muenchen, Francke Ferlag, 1975.Muljačić, Ž., Scaffale italiano. Avviamento bibliografico allo studio della lingua italiana, La Nuova Italia, Firenze, 1991.Beninc?, P., ? Borgato, G. L., ?Sintassi?, u C. Lavinio (ur.), La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-1997), Roma, Bulzoni, 2002, str. 353-372.
 2. Benincà, P., – Borgato, G. L., “Sintassi“, u C. Lavinio (ur.), La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-1997), Roma, Bulzoni, 2002, str. 353-372.
 3. Muljačić, Ž., Scaffale italiano. Avviamento bibliografico allo studio della lingua italiana, La Nuova Italia, Firenze, 1991.
 4. Regula, M., – Jernej, J., Grammatica italiana descrittiva su basi storiche e psicologiche, Bern – Muenchen, Francke Ferlag, 1975.

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar