Britanski moderni roman i britansko carstvo

Naziv
Britanski moderni roman i britansko carstvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
117899
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Ovaj seminarski kolegij uključuje pregled reprezentativnih romana iz razdoblja britanskog modernizma (Conrad, Joyce, Forster), ali ima i tematsku odrednicu utoliko što posebnu pozornost udjeljuje temi prikazivanja imperijalizma i kolonijalizma u tim romanima (dobar dio sekundarne literature je s područja postkolonijalnih studija). Stoga ćemo se u našim diskusijama baviti kako književno-povijesnim karakteristikama modernizma, tako i nizom tema koje je definirala postkolonijalna kritika i teorija (kao što su odnos između metropole i kolonije, konstrukcija/prikazivanje drugoga, kulturna hibridnost, pitanje rodnih politika u koloniziranim društvima, itd.). Rad u seminaru imat će više modaliteta: prezentacije, seminarska diskusija, kompiliranje bibliografija, uz pomno čitanje formalnih i povijesnih odrednica tekstova. Kolegij zahtijeva viši stupanj studentskog angažmana u istraživačkom dijelu rada u seminaru, odnosno u prikupljanju sekundarne literature i radu s njom. Među ostalim, od studenata se očekuje da kroz zajednički rad u seminaru i individualni rad na kritičkoj bibliografiji i pisanju seminarskog rada razvijaju sposobnost stvaranja slike o strukturi književno-kritičke diskusije o temi ovog seminara, te da usavrše vještinu pismene analize književnih tekstova, osobito s obzirom na uporabu sekundarnih izvora.
Sadržaj
 1. Uvod u modernizam. Periodizacija, status romana kao žanra, povijesni kontekst imperijalizma. Said, orijentalizam. McClintock, i pitanje postkolonijalne teorije.
 2. Kipling. Avanturistički imperijalni roman.
 3. Kipling, nastavak. Cohn: pitanje kolonijalne vlasti u Indiji. Conrad. Europski imperijalizam u Africi.
 4. Conrad, nastavak. Achebe: pitanje rasizma u književnosti.
 5. Brantlinger, i odnos modernizma i imeprijalizma.
 6. Joyce.
 7. Prvi kolokvij.
 8. Joyce, nastavak.
 9. Joyce, nastavak. Renan, i pitanje definicije nacije
 10. Fanon, i pitanje dekolonizacije.
 11. Tagore. Rok za predaju kratkog eseja na zadanu temu.
 12. Tagore, nastavak.
 13. Nehru, i pitanje razvoja.
 14. Drugi kolokvij.
 15. Evaluacija.

Ishodi učenja
 1. Upoznatost s nekim od središnjih tekstova britanskog modernog romana
 2. Uvod u postkolonijalnu kritiku kao jedan od najznačajnijih pravaca suvremenog proučavanja književnosti
 3. Daljnje razvijanje vještina analize književnih tekstova, kroz istraživanje i pisanje
Metode podučavanja
Kolegij kombinira metode predavanja i seminarskog rada. Već u onom dijelu nastavnog procesa koji je zamišljen kao klasično predavanje, studenti će sudjelovati u vlastitoj edukaciji kroz obrađivanje prethodno zadanog materijala, odnosno pripremu za rad u učionici, ali isto tako i kroz poticanje dijaloga o zadanim temama u učionici. Studenti će učiti i kroz pisanje eseja na zadanu temu, te konzultacije s nastavnikom. Ovisno o broju upisanih studenata, jedan od modaliteta nastavnog procesa bit će i studentske prezentacije na dogovorenu temu.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se temelji na jednom pismenom radu tijekom semestra (4-5 kartica teksta), te na dva kolokvija, jedan sredinom semestra, a drugi u zadnjem tjednu nastave.

Obavezna literatura
 1. Rudyard Kipling, Kim
 2. Joseph Conrad, Heart of Darkness
 3. James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man
 4. Rabindranath Tagore, The Home and the World
 5. Chinua Achebe, “An Image of Africa”
 6. Patrick Brantlinger, The Rule of Darkness (ulomci)
 7. Edward Said, “Introduction” to Orientalism
 8. Bernard S. Cohn, “Representing Authority in Colonial India”
 9. Ernest Renan, “What is a Nation?”,
 10. Jawaharlal Nehru, “The Discovery of India”,
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij