Nasilje u bliskim vezama

Naziv
Nasilje u bliskim vezama
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
118178
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Razviti razumijevanje složenih uzroka i pojavnih oblika nasilja u mladenačkim vezama, kompetencije za vođenje i izradu preventivnih aktivnosti namijenjenih adolescentima.
Sadržaj
 1. Upoznavanje programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama i njegovog stvaranja. Spoznaje o interesima adolescenata i njihovim ponašanjima u bliskim vezama.
 2. Upoznavanje postupka izrade „standardnih“ radionica prevencije nasilja u mladenačkim vezama: definiranje ciljeva, identificiranje sadržaja, kriteriji za odabir mogućih aktivnosti, očekivanja od provedbe radionica.
 3. Primjena skala: Uvjerenja o nasilju u mladenačkim vezama, Prava u vezi, Počinjenja i doživljavanja nasilja u mladenačkim vezama, Uvjerenja o vezi, Postavljanja granica, Traženja i pružanja pomoći.
 4. Osobine kvalitetne bliske veze. Očekivanja, uvjerenja i stereotipi o bliskim vezama u adolescenciji, ljubavi i nasilju. Problem postavljanja granica i održavanja bliskosti u takvom odnosu.
 5. Prevalencija nasilja u vezama mladih i drugim oblicima bliskim vezama. Što (ni)je nasilno ponašanje u vezi? Osobine adolescentske populacije, iskustva studenata s adolescentima. Predikcija nasilja u vezama mladih.
 6. Objašnjenja i modeli uzroka nasilja u bliskim odnosima: kulturni obrasci, nejednakost i strukturalno nasilje, modeliranje i socijalno učenje, individualne osobina, socijalne nekompetencije, relacijski i razvojni kontekst.
 7. Rodna socijalizacija i nasilni obrasci ponašanja. Rodno uvjetovani dvostruki standardi, norme i očekivanja i rizik za nasilje.
 8. Uloga slike o sebi i emocija u toleriranju nasilnih ponašanja. Poznavanje i prakticiranje svojih prava i smanjivanje rizika od nasilja u mladenačkim vezama. Socijalne kompetencije i suočavanje sa sukobom u vezi.
 9. Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima: dinamika nasilnog odnosa, obiteljsko nasilje kao traumatsko iskustvo, uloga vrijednosti i stavova u održavanju nasilnog odnosa. Zašto žrtve ostaju u nasilnom odnosu. Načini kontroliranja partnera u vezi. Psihološko stanje žrtve obiteljskog nasilja. Psihološki profili zlostavljača u obitelji.
 10. Intervencije radi suzbijanja nasilja. Intervencije namijenjene žrtvama. Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u partnerskim odnosima. Uloga obitelji, prijatelja, vršnjaka i uloga institucija. Modeli integrirane reakcije na nasilje u bliskim odnosima. Resursi i izazovi međusektorske suradnje u zajednici.
 11. Hrvatski i europski pravni okvir suzbijanja nasilja u obitelji. Profesionalno-etičke obaveze prijavljivanja nasilja i dileme u radu sa žrtvama nasilja. Specifičnosti nasilja nad starijim članovima obitelji.
 12. Djeca koja odrastaju u obitelji u kojoj ima partnerskog nasilja. Posljedice neizravne izloženosti nasilju u obiteljskom okruženju.
 13. Izrada preventivnih i interventnih programa u zajednici namijenjenih mladima. Od prevencija usmjerene na pojedinca do akcija usmjerenih na zajednicu. Kampanje prevencije nasilja. Preventivni programi u školi. Preventivni programi usmjereni na adolescente. Izrada preventivne radionice.

Ishodi učenja
 1. Opisati uzroke, raširenost, izvore rizika, vrste i načine prepoznavanja nasilja u bliskim vezama.
 2. Usporediti i analizirati teorijska objašnjenja nastanka nasilja u vezama i načine njegova suzbijanja.
 3. Usporediti specifične intervencije namijenjene žrtvama i počiniteljima nasilja.
 4. Vrednovati načela i praksu preventivnog rada u lokalnoj zajednici s adolescentima.
 5. Provoditi preventivne radionice s adolescentima.
 6. Izraditi interaktivnu preventivnu radionicu za adolescente.
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, terenska nastave, mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje i ocjenjivanje znanja i usvajanje vještina provodi se tijekom nastave kroz individualne i grupne zadatke (60%), a izvještaj o provedbi radionica s adolescentima služi kao dio ocjene (40%).

Obavezna literatura
 1. Ajduković, D., Ajduković, M., Cesar, S., Kamenov, Ž., Löw A., Sušac, N. (2010) Prevencija nasilja u mladenačkim vezama – Priručnik za voditelje programa. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 2. Ajduković, D. (2001) (ur.) Priručnik za provedbu Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 3. Ajduković, M., Pavleković, G. (2004) (ur.) Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 4. Ajduković, D., Löw, A., Sušac, N. (2011) Rodne razlike i prediktori partnerskog nasilja u mladenačkim vezama. Ljetopis socijalnog rada, 3, 527-523.
 5. Foshee, V.A, Bauman, K.E., Arriaga, X.B., Helms, R.W., Koch, G.G., Linder, G.F. (1998). An evaluation of Safe Dates, an adolescent dating violence prevention program. American Journal of Public Health 88, 45-50.
 6. Ajduković, D. (2012) Prevencija nasilja u mladenačkim vezama. U: V. Božićević, S. Brlas, M. Gulin (ur.) Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, 183-198.
 7. Espelage, D.L., Holt, M.K. (2007) Dating violence and sexual harassment across the bully-victim continuum among middle and high school students. Journal of Youth and Adolescence, 36, 799–811.
Dopunska literatura
 1. Cesar, S., Bijelić, N., Hodžić, A., Kobaš, V. (2006) Bolje spriječiti nego liječiti – prevencija nasilja u adolescentskim vezama. Zagreb: Cesi.
 2. Ajduković, D., Jusupović, D. (2012) Suradnja u lokalnoj zajednici: model, iskustva i evaluacija unapređenja međusektoorske suradnje u suzbijanju nasilja u obitelji. U: V. Božićević, S. Brlas, M. Gulin (ur.) Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja. Virovitica: Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, 409-424.
 3. Schnurr, M.P., Lohman, B.J. (2008) How much does school matter? An examination of adolescent dating violence perpetration. Journal of Youth and Adolescence, 37, 266–283.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar