Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti

Naziv
Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
117733
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s tradicionalnim i suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima kako bi bili spremni za samostalnu pripremu nastavnih materijala i prezentacija te primjenu tehničkih znanja i vještina u odnosu na bilo koju vizualnu ili likovno-umjetničku pojavu; upoznati studente sa svim segmentima nastavnoga procesa koji su neophodni za buduće srednjoškolske profesore likovne umjetnosti, sa zahtjevima suvremene nastave te im pružiti znanja i vještine pomoću kojih će ove zahtjeve ostvariti.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, upoznavanje sa sadržajem kolegija, pojašnjavanje studentskih obaveza; upoznavanje s osnovnom podjelom nastavnih sredstva i pomagala te njihovom primjenom u nastavi likovne umjetnosti.
 2. Analiza osnovnih dokumenata potrebnih za poznavanje nastavnoga procesa iz predmeta Likovna umjetnost (Nacionalni okvirni kurikulum za srednjoškolsko obrazovanje, nastavni plan i program za srednjoškolski predmet Likovna umjetnost, Ispitni katalog za državnu maturu iz Likovne umjetnosti, popis odobrenih udžbenika za predmet Likovna umjetnost).
 3. Analiza tekstualnih nastavnih pomagala (odobreni udžbenici i priručnici za predmet Likovna umjetnost).
 4. Upoznavanje s kriterijima izvođenja nastave likovne umjetnosti u srednjim školama i radioničkim pristupom nastavi. Upoznavanje s različitim izvorima slikovnoga materijala potrebnoga za kvalitetno izvođenje nastave likovne umjetnosti te njihovim korištenjem u nastavi. Upoznavanje s interaktivnim mrežnim stranicama namijenjenim nastavnicima likovne umjetnosti. Upoznavanje s metodičkim vježbama i oblicima kreativne nastave.
 5. Metodičke vježbe kao temelj kreativne i radioničke nastave likovne umjetnosti. Izvođenje pripremljenih i osmišljavanje novih vježbi s obzirom na odabrani nastavni sadržaj. Usporedba s tradicionalnim metodama poučavanja.
 6. Samostalno prikupljanje i izrada fotomaterijala: fotografsko snimanje umjetničkih djela i stvaranje vizualne baze podataka. Upoznavanje s problematikom fotografskoga snimanja likovnih djela s obzirom na: vrstu umjetničkog djela (slika, skulptura, arhitektura), njegove osobitosti, smještaj, postav, isticanje posebnih aspekata djela, usklađivanje s potrebama određene nastavne jedinice.
 7. Upoznavanje sa standardima izrade i oblikovanja računalne (Powerpoint) prezentacije umjetničkih djela i nastavnih jedinica u srednjim školama. Upoznavanje s mogućnostima programa PowerPoint prilikom izvođenja metodičkih vježbi.
 8. Daljnje upoznavanje s mogućnostima PowerPoint prezentacija u izvođenju metodičkih vježbi iz Likovne umjetnosti. Izvođenje vježbi putem PowerPoint prezentacije.
 9. Upoznavanje s programima za obradu fotografija i slikovnoga materijala. Upoznavanje s mogućnostima programa Photoshop u pripremi metodičkih vježbi.
 10. Daljnje upoznavanje s mogućnostima Photoshopa pri izradi nastavnoga materijala i metodičkih vježba iz Likovne umjetnosti.
 11. Film kao pomoćno sredstvo u nastavi likovne umjetnosti. Analiza odabranih filmova i načina prezentacije likovnog djela kroz medij filma. Prilagodba filmskog medija nastavnom procesu.
 12. Internet kao pomoćno sredstvo u nastavi likovne umjetnosti. Upoznavanje s mrežnim stranicama i bazama podataka specijaliziranim za povjesničare umjetnosti. Upoznavanje s osnovnim programima za izradu mrežnih stranica namijenjenih nastavi likovne umjetnosti.
 13. Muzejska pedagogija kao pomoć u nastavi likovne umjetnosti. Objašnjenje muzejsko-edukacijskoga projekta i izravno povezivanje s muzejskim i drugim kulturnim institucijama kroz osmišljavanje i sudjelovanje u jednom projektu.
 14. Upoznavanje s načinima vrednovanja znanja: sastavljanje i analiza ispita, analiza državne mature i kataloga znanja.
 15. Završno predavanje. Predaja i analiza digitalnih mapa s vježbama te analiza kolegija.

Ishodi učenja
 1. poznavati tradicionalna i moderna nastavna sredstva i pomagala
 2. kompetentno koristiti tradicionalna i moderna nastavna sredstva i pomagala
 3. samostalno izraditi nastavne materijale za nastavu likovne umjetnosti u različitim računalnim programima
 4. oblikovati kvalitetnu računalnu prezentaciju prilagođenu izvođenju nastave iz predmeta Likovna umjetnost
 5. znati oblikovati pisane provjere znanja iz predmeta Likovna umjetnost
 6. poznavanje udžbenika i priručnika iz srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost
Metode podučavanja
Frontalna nastava, radionička nastava, diskusija, vježbe, samostalni rad, rad u grupi.
Metode ocjenjivanja
Ocjenu sačinjavaju izvedene vježbe, analize i seminari tijekom kolegija, aktivnost na nastavi te usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Nastavni plan i program za gimnazije, Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, Zagreb, 1994.
 2. Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2014./2015. Likovna umjetnost, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb, 2014.
 3. Udžbenički standard, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 4. Nacionalni okvirni kurikulum, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2011.
 5. Skupina autora, Lidija Dujić (ur.), Ocjenjivanje. Metodički praktikum. Bilježnice. Zagreb: Profil, 2. prošireno izdanje, 2008.
Dopunska literatura
 1. Jorgen Koch, Najprikladniji priručnik za Power Point 2003. Zagreb: Egmont, 2005.
 2. Chris Orwig, Adobe photoshop CS3 u praksi – 100 najvažnijih postupaka. Zagreb: Miš d. o. o., 2008.
 3. Scott Kelby, Photoshop CS2 priručnik za digitalnu fotografiju. Zagreb: Miš d. o. o., 2006.
 4. Tom Ang, Cjeloviti priručnik za digitalnu fotografiju. Zagreb: Leo Commerce, 2006.
 5. Kristina Rismondo, Sanja Nejašmić, Likovna umjetnost na državnoj maturi: priručnik za pripremu ispita državne mature iz likovne umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2010.
 6. Jasna Salamon, Likovna umjetnost: priručnik za pripremu ispita na državnoj maturi. Zagreb: Profil, 2011.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij