Neeksperimentalna psihologijska metodologija

Naziv
Neeksperimentalna psihologijska metodologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
132036
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Studenti će moći odabrati odgovarajući neeksperimentalni nacrti istraživanja primjeren temi, izraditi i provesti anketno istraživanje, konstruirati instrumentarij za vođenje intervjua i fokusnih grupa, te prikupiti kvalitativne podatke.
Sadržaj
 1. Načini spoznavanja i paradigma procesa istraživanja. Višestruke operacionalizacije. Izvori ugrožavanja unutarnje valjanosti u neeksperimentalnim pristupima. Postupci smanjivanja nevaljanosti. Ugrožavanje vanjske valjanosti.
 2. Neeksperimentalni nacrti koji ne omogućuju i koji omogućuju uzročno-posljedično zaključivanje. Kvazieksperimentalni pristup i istraživački nacrti.
 3. Korelacijski pristup i zaključivanje. Izvori ugrožavanja valjanosti u korelacijskim nacrtima.
 4. Kauzalno-komparativni nacrt. Ugrožavanje valjanosti u kauzalno-komparativnim istraživanjima.
 5. Metoda ankete. Načini prikupljanja anketnih podataka. Problem uskraćivanja odgovora i manjkavih podataka. Kontrola prikupljanja podataka pri anketiranju. Izrada ankete i anketnog upitnika. Probabilističko i neprobabilističko uzorkovanje.
 6. Kvalitativni istraživački pristup. Osobine kvalitativnih istraživanja i usporedbe s kvantitativnim pristupom. Koraci u kvalitativnom istraživanju. i izrada nacrta kvalitativnog istraživanja. Vrste kvalitativnih istraživanja. Sistematsko opažanje. Stupanj uključivanja opažača u procese koje opaža.
 7. Istraživački intervju i vrste intervjua. Postavljanje pitanja u intervjuu. Izrada vodiča za intervjuiranje. Ponašanje intervjuera. Etnografsko istraživanje. Struktura etnografskog izvještaja.
 8. Uzorci u kvalitativnim istraživanjima. Postupci za povećavanje valjanosti i pouzdanosti u kvalitativnim istraživanjima.

Ishodi učenja
 1. Opisati metode istraživanja u psihologiji, a koje nisu eksperimentalne.
 2. Analizirati i usporediti različite neeksperimentalne istraživačke nacrte.
 3. Analizirati djelovanje izvora ugrožavanja unutarnje i vanjske valjanosti u istraživanju i primijeniti odgovarajuće postupke kako bi ih smanjili ili izbjegli.
 4. Izraditi i provesti malo anketno istraživanje.
 5. Primijeniti glavne tehnike prikupljanja i analize kvalitativnih podataka.
 6. Kritički vrednovati i odabrati kvalitativni istraživački nacrt i odgovarajuću metodu kvalitativnog istraživanja.
 7. Izraditi kvazieksperimentalni istraživački nacrt primjeren cilju istraživanja.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe, samostalni zadaci, mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
Grupni zadatak izrade ankete i prezentacija 4%, individualno terensko anketiranje i izvještaj 8%, grupni zadatak izrade vodiča za intervjuiranje 3%, individualni zadatak izrade nacrta kvazieksperimentalnog istraživanja 10%, dva pisana kolokvija ili pisani ispit s mogućnošću izlaska i na usmeni ispit 75%.

Obavezna literatura
 1. Milas, G. (2005) Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 6.5.2.1. (Prijetnje unutarnjoj valjanosti, 131-140), 6.5.4. (Vanjska valjanost, 147-151), 8 (Kvazieksperimenti, 217-245; 254-263)11 (Razlozi korištenja neeksperimentalnih metoda, 335-340), 12 (Opažanaje, 341-368), 14 (Anektno istraživanje, 395-475), 15 (Nenametljivo istraživanje ponašanja, 477-520), 17 (Pristupi i tehnike kvalitativnih istraživanja, 571-613)
 2. Ajduković, D. (2008) Odgovornost istraživača i valjanost kvalitativne metodologije. U: N. Koller-Trbović i A. Žižak (ur.) Kvalitativni pristup u društvenim znanostima. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 39-53.
 3. Silverman, D. (2005) Doing qualitative research. London: Sage. Poglavlja: 8 (Choosing a methodology, 109-122), 9 (Selecting a case, 125-136), 11 (beginning dana analysis, 149-169), 14 (Quality in qualitative research, 209-224)
Dopunska literatura
 1. Ajduković, D. (1982.) Omladinska štampa u Hrvatskoj - analiza sadržaja "Poleta". Pitanja, 7/9, 1-32.
 2. Cook, T.D. i Campbell (1979.) Quasi-experimentation. Boston: Houghton Mifflin.
 3. Goodwin, C.J. (2005.) Research in psychology. New York: Wiley.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar