Novogrčki jezik 2

Naziv
Novogrčki jezik 2
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51416
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45

Cilj
Ovladavanje temeljnim jezičnim vještinama na novogrčkom te obaviještenost o glavnim crtama novogrčke jezične, književne i kulturne povijesti.
Sadržaj
 1. Komparacija pridjeva i priloga, prezent deponentnih glagola
 2. Neodređene, pokazne i relativne zamjenice, neodređeni prilozi
 3. Imperativ, kondicional, uzročne rečenice
 4. Nepravilni pridjevi i prilozi, tvorba pridjeva
 5. Prezent i imperfekt glagola na -omai i -iémai, nepravilne imenice
 6. Tvorba imenica, prezent i imperfekt glagola na -ámai i -oúmai
 7. Vremenske rečenice, vježbe i ponavljanje
 8. Aorist trpni, uvjetne rečenice 1. i 2. tipa
 9. Aorist trpni (nastavak), suprotne recenice
 10. Tvorba umanjenica i glagola, particip (aktivni i trpni)
 11. Konjunktiv trpni, aorist trpni (nastavak), namjerne rečenice
 12. Red riječi u rečenici, veznici, određene zamjenice
 13. Futur trpni, posljedične rečenice
 14. Perfekt i pluskvamerfekt, pogodbene rečenice 3. tipa (irealno)
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Stjecanje temeljnih znanja iz fonologije novogrčkoga jezika.
 2. Stjecanje temeljnih znanja iz morfologije novogrčkoga jezika.
 3. Stjecanje temeljnih znanja iz sintakse novogrčkoga jezika.
 4. Razvijanje sposobnosti dijakronijskog pristupa jeziku putem stalnih osvrtanja na minule epohe grčkoga (posebno na starogrčki).
Metode podučavanja
Komunikacijske metode: Čitanje teksta, slušanje dijaloga, gramatika, razgovor, igranje uloga.
Metode ocjenjivanja
Razumijevanje pismenog teksta, slušanje dijaloga, gramatika, pismeno i usmeno izražavanje.

Obavezna literatura
 1. Nea Εllinika ja arharious, Panepistimio Kritis, Nefeli, Atena 1997.
Dopunska literatura
 1. Nea Ellinika ja klasikous filologous, Panepistimio Kritis & Panepistimio tis horas ton Vaskon, Nefeli, Atena 1999.
 2. Arvanitaki F. & Padeloglou L., Akou na deis 1, Deltos, Atena 1998.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar