Buddhizam 1

Naziv
Buddhizam 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
126265
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s tradicijom buddhističke filozofije u Indiji
Sadržaj
 1. Povijesni kontekst nastanka buddhizma
 2. Buddha i onodobna indijska filozofska scena (brahmanizam, skepticizam, đainizam)
 3. Osnove Buddhina filozofskog nauka 1: nauk o nepostojanju osobe
 4. Osnove Buddhina filozofskog nauka 2: nauk o uzajamnosti svih fenomena
 5. Osnove Buddhina filozofskog nauka 3: nauk o netrajnosti i nesupstancijalnosti svih fenomena
 6. Osnove Buddhina filozofskog nauka 4: jezik i opisivanje svijeta (iskustva)
 7. Buddhina epistemologija: isprepletenosti kognitivnih, afektivnih i volitativnih aspekata
 8. Etika u Buddhinu sustavu
 9. Kontemplativne metode u funkciji bistrenja uvida
 10. kontemplativne metode samatha i vipašyana
 11. Buddhina monaška zajednica: ustroj samghe
 12. pravila redovničke discipline (vinaya)
 13. Nastanak i formiranje ranoga buddhističkog kanona (Tripitaka)
 14. počeci buddhističke filozofije nakon Buddhe (kanonska abhidharma)
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati osnovne pojmove i koncepte buddhističke filozofije.
 2. Student će moći objasniti temeljne razlike između buddhističkog i brahmanističkog razumijevanja čovjeka i svijeta.
 3. Student će moći interpretirati osnovne postulate Buddhine analize iskustva
 4. Student će moći povezati teorijske i praktičke aspekte Buddhina nauka.
 5. Student će moći usporediti različita polazišta u tumačenju Buddhina nauka ranih buddističkih škola
Metode podučavanja
predavanje
Metode ocjenjivanja
pohađanje nastave, ispit.

Obavezna literatura
 1. Radoslav Katičić, Stara indijska književnost. Sanskrtska, palijska i prakrtska, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1973.
 2. Čedomil Veljačić, Razmeđa azijskih filozofija I-II, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1978.
 3. Bhikkhu Njanađivako, Budizam, Beograd: Prosveta, bibl. Zodijak, 1977. (s tekstovima)
Dopunska literatura
 1. Čedomil Veljačić, Pjesme prosjaka i prosjakinje. Izbor rane buddhističke poezije, Sarajevo: Veselin Masleša, bibl. Logos, 1977.
 2. Dhamma-padam. Put ispravnosti. Antologija buddhističke etike, prev. Čedomil Veljačić, Zagreb: Naprijed, 1990.
 3. Čedomil Veljačić, Ethos spoznaje u evropskoj i u indijskoj filozofiji, Beograd: Bigz, 1982.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar