Njemački jezik za akademske potrebe 2

Naziv
Njemački jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78174
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Obnoviti njemačku gramatiku na razini višega srednjega stupnja njemačkog kao stranog jezika. Studenti bi trebali naučiti - ispravno se izražavati u relavatnim svakodnevnim situacijama - sudjelovati u razgovorima svakodnevnog života i jednostavnim diskusijama - izvuči relevantne informacije iz slušanih i pročitanih tekstova - sastaviti jednostavna osobna i oficijelna (službena) pisma u okviru svakodnevne komunikacije - na temelju različitih vrsta tekstova studenti bi trebali izvježbati različite stilove čitanja. Pored tradicinalnog «totalnog čitanja» vježba se letimično čitanje teksta i selektivno čitanje – traženje pojedinosti. Studenti uče razlikovati bitno od nebitnog, kao i kako da se iz kontesksta ili poznatih riječi izvede značenje - različite vrste tekstova temelj su za trening različitih stilova slušanja - pored preciznog slušanja studenti bi trebali vježbati globalno i selektivno slušanje pojedinih riječi - Studenti bi trebali naučiti kod slušanja razlikovati između glavnih informacija i nevažnih pojedinosti - kod pisanja treba se dati posebna pažnja socialnokulturalnim kompentencijama – oblici uljudbenog ophođenja
Sadržaj
 1. Ponavljanje usvojenog gradiva iz prošlog semestra.
 2. Lekcija 1: Arbeit und Freizeit KB str. 10., 11. ,12. i 13., AB str. 9. i 10. zad. 3. i str. 11 zad. 4. i 5.; Domaća zadaća: AB str. 12. zad. 6., 7., 8. i 9.;
 3. Hören – ein Lied von Georg Kreisler – KB str. 14. i AB str. 14. zad. 13.; Sprechen: Höfliche Bitte - KB str. 15. i AB str. 14. zad. 14. i 15.; Domaća zadaća: na internetu pronaći informacije o Georg Kreisleru;
 4. Referat o Georg Kreisleru; Lesen – Immer wieder sonntags KB str. 16. i 17., AB str. 15. zad. 16., 17. i 18.; Domaća zadaća: Schreiben Sie eine E-mail (Ordnen Sie die Stuchworte und verfassen Sie einen Brief nach der folgenden Gliederung);
 5. Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, Lektion 1; Lekcija 2. – Globales Hören KB str. 22. i Ab str. 22. zad. 1., 2., i 3.; Domaća zadaća:AB str. 23. zad. 4., 5.i 6.;
 6. Lesen: Informationen für Familien – KB str. 30. i 31.; Ponavljanje povratnih glagola KB str. 31. i AB str. 31. zad. 21.; Rad na tekstu: Lebensformen im Wandel: Verliebt, verlobt, verheitatet? Domaća zadaća: Em – Übungsgrammatik str. 95. i 96.;
 7. Lesen: Informationen für Familien – KB str. 30. i 31.; Ponavljanje povratnih glagola KB str. 31. i AB str. 31. zad. 21.; Rad na tekstu: Lebensformen im Wandel: Verliebt, verlobt, verheitatet? Domaća zadaća: Em – Übungsgrammatik str. 95. i 96.;
 8. Referat: «Wie soll das Kind denn heißen?» ; Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, Lektion 2; Lekcija 3.: Feste – Hören – Gesprächsrunde zum Thema «Feste und Feiern» KB str. 34. i AB str. 36. zad. 1., 2. i 3.; Domaća zadaća: AB str. 37. zad. 3 i dodatne vježbe;
 9. Lesen - Zeitungsmeldungen KB str. 36. i 37. i AB str. 37. zad. 4. i 5.; Gramatika – veznici als und wenn – KB str. 37. i AB str. 38. zad. 6., 7. i 8.; priprema za referat: Ein Fest in meinem Heimatland (KB str. 38.); Domaća zadaća: AB str. 39. zad. 10 a) i b).;
 10. Referat: Ein Fest in meinem Heimatland; Lesen – Das Oktoberfest KB str. 39., ponavljanje vremenskih prijedloga – AB str. 38. zad. 7., 8. i 9.; slušanje i vođenje telefonskih razgovora; Domaća zadaća: pismeni odgovor na poziv (prihvaćanje i odbijanje) AB str. 42. zad. 16. i 17. i str. 43. zad. 18.;
 11. Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, Lektion 3.; Referat: Deutschland ein «Festland; Lekcija 4. – Film – KB str. 70. – Lesen Sie den Artikel aus einem Filmlexikon; gramatika: funkcija uzročnih i dopusnih veznika KB str. 71. i AB str. 74. zad. 1., 2., 3.; Domaća zadaća: AB str. 75. zad. 4. i 5.
 12. Lesen – Biographie über Marlene Dietrich KB str. 74. i 75.; gramatika: relativne rečenice KB str. 75. i AB str. 79. zad. 11., 12. i 13.; Domaća zadaća: «Bremer Stadtmusikanten» - pročitati priču i odgovoriti na pitanja u AB str. 78. i 79. zad. 10. a) i b);
 13. Referat o Caroline Link - : Ponavljanje uz pomoć vježbi na internetu: Em neu/Lernen/Brückenkurs, Lektion 6.; Vježbanje relativnih rečenica: EM Übungsgrammatik - relativne rečenice - str. 154. i 156.
 14. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za završni pismeni ispit- uz korištenje materijala iz knjiga: EM Übungsgrammatik i Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1-C1;
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za završni pismeni ispit- uz korištenje materijala iz knjiga: EM Übungsgrammatik i Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1-C1;

Ishodi učenja
 1. Ovladavanje jezikom za potrebe pisanja i govorenja u visokoškolskoj ustanovi.
 2. Razumijevanje autentičnog znanstvenog teksta
 3. Sposobnost razlikovanja između općeg i akademskog diskursa
 4. Razumijevanje autentičnog diskursa o određenoj problematici šireg društvenog interesa
 5. Razlikovanje između općeg i znanstvenog diskursa
 6. Ovladavanje kompetencijom usmenog izlaganja i referiranja
 7. Usvajanje jezičnih struktura karakterističnih za akademski tekst
 8. Ovladavanje jezičnim rutinama i formulaičnim izrazima tipičnim za njemački akademski jezik
 9. Ovladavanje općom i stručnojezičnom frazeologijom i kolokacijama
 10. Primjena stečenih jezičnih znanja na razini B2 Europskog referentnog okvira za jezike.
Metode podučavanja
Interaktivna komunikacija koja se odvija izravnom interakcijom profesora i studenta, a jezik se uči u kontekstu kroz određenu komunikacijsku situaciju čime se postiže praktično i dugotrajno znanje jezika. Studenti se potiču na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala, te korištenje raznih modernih komunikacijskih metoda podučavanja.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi. Redovito pohađanje nastave 15 % Pisanje i provjera zadaća. Najmanje 3 zadaće tijekom semestra 15 % Usmeno izlaganje 15 % Kolokvij 20 % Završni ispit 35 %Redovito pohađanje nastave 15 % Pisanje i provjera zadaća. Najmanje 3 zadaće tijekom semestra 15 % Usmeno izlaganje 15 % Kolokvij 20 % Završni ispit 35 %

Obavezna literatura
 1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe; Hueber Verlag, München, 2004.
 2. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: «Em Brückenkurs neu» Kursbuch; ; Hueber Verlag, München, 2005.
 3. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: «Em Brückenkurs neu» Arbeitsbuch; Hueber Verlag, München, 2005.
Dopunska literatura
 1. Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 – C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
 2. Matecki U.: Dreimal Deutsch – Lesebuch mit CD, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2009.
 3. Matecki U.: Dreimal Deutsch – Arbeitsbuch, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2011.
 4. Pilaski A., Fröhlich B.,Bolte – Costabiei C.: Entdeckungsreise D-A-CH – Kursbuch zur Landeskunde, Langenscheidt KG Berlin i München, 2011.

Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 6. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 7. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 9. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 12. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 13. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 16. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 21. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 22. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar