Njemački jezik za akademske potrebe 3

Naziv
Njemački jezik za akademske potrebe 3
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117943
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Osposobiti studente: - da razumiju glavne misli složenoga teksta o konkretnim i apstraktnim stručnim temama; - za tečnu i neusiljenu jezičnu komunikaciju s dobrim, pa i izvornim govornicima; - za pisanje jasnih i tečnih tekstova o općim i stručnim temama; - za formuliranje jasnih i argumentiranih vlastitih stavova o općim i stručnim temama; - za kritičko razlučivanje različitih gledišta; - da mogu slijediti duže govore i predavanja; - da mogu pratiti i u znatnoj mjeri razumjeti glavne poruke TV vijesti i drugih TV programa; - da mogu u znatnoj mjeri razumjeti opće i stručne članke iz novina i časopisa.
Sadržaj
 1. Uvođenje u kolegij, utvrđivanje studentskih obveza i načina ocjenjivanja. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom. Dogovor o referatima.
 2. Sprechen – Fragebogen KB str. 10. i AB str. 8. zad. 3.; Lesen -KB str. 11. i 12. wichtige Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum (Maria Theresia, Joseph Haydn, August Thyssen, Georg Foster, Walter Gropius) – wie bereitet man ein Referat vor (was erfährt man im Lexikon, Vorbereitung eines Kurzreferats, wie «inszeniert» man das Referat); gramatika: ponavljanje pridjevske deklinacije AB str. 9. zad. 5., 6., 7. i 8.; domaća zadaća: AB str. 10. zad. 9., 10. i 11.
 3. Sprechen – Unsere Besten – Wofür könnte das ein Titel sein? KB str. 14. i str. 15., AB str. 12. zad. 13.; Wie didaktisiere ich .....einen biographischen Text? – Textbeispiel: Das Sprachgenie Heinrich Schliemann; domaća zadaća: EM Übungsbuch str. 30. i 31.
 4. Referat o Goetheu; Lesen – das Gedicht von Kurt Tucholsky KB str. 20.,21. i 22. (interpretierendes Lesen, von Textsortenmerkmalen auf den Inhalt schließen, Techniken zur Bedeutungserschließung unbekannter Wörter erarbeiten); domaća zadaća: EM Übungsbuch str. 32. i 33.
 5. Ausführlicher Lebenslauf – kako se piše iscrpan životopis – KB str. 23. i AB str. 15. zad. 21.; Die Radiosendung: Große Journalisten – Kurt Tucholsky KB str. 24.; http://www.cedefop.eu.int/download/transparency/cv_format_de.doc (EU-Lebeslauf Muster zum herunterladen); gramatika: mjesto pridjeva u rečenici; domaća zadaća: EM Übungsbuch str. 34. i 35. i AB str. 19. zad. 30.
 6. Referat o Albert Einsteinu; ponavljanje i rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs» koji koji se nalazi na kompjuterima u računalnoj učionici A 215; Uvod u lekciju 2 – Sprachen KB str. 28.,29. i 30. i AB str. 24. zad. 2., 3. i 4.; domaća zadaća: rad na tekstu: «Cool! Die deutsche Sprache lebt» (tekst iz knjige: «So geht`s» Klett).
 7. Gramatika: glagoli s prijedlozima (glagoli koji zahtijevaju prijedložni objekt) i glagoli s nenaglašenim prefiksima AB str. 25. zad. 4., 5.6 i 7.; Hören – ein Interview (Hauptaussagen des Textes notiren, über etwas berichten) KB str. 31. i AB str. 30. zad. 17.; domaća zadaća: AB str. 26. zad. 8., 9., 10. i 11. i AB str. 30. zad. 18. i Schreiben Sie einen formelen bwz. offiziellen Brief! (AB str. 32. zad. 22. i 23.);
 8. Referat: «Die schreckliche deutsche Sprache» Mark Twain; Lesestile – Lerntechnik (globales oder übefliegendes Lesen, selektives oder suchendes Lesen, detalliertes oder genaues Lesen) AB str. 34. zad. 26.; Lesen – Die gerettete Zunge – Elias Canetti – KB str. 37. i 38.; domaća zadaća: AB str. 35. zad. 29., 30. i 31. i EM Übungsbuch str. 90. i 91.
 9. Rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs» koji koji se nalazi na kompjuterima u A 215; Uvod u lekciju 3 – Orte – film o Berlinu i čitanje teksta Der erste oder der einzige Tag Kb str. 42. i 43. i AB str. 40. zad. 2., 3. i 4.; gramatika: poredak riječi u glavnoj rečenici KB str. 44. i AB str. 42. zad. 6.,7. i 8.; domaća zadaća: AB str. 44. zad. 12. i Suchen Sie ein Cafèhaus in Wien und erarbeiten Sie dazu einen Fragebogen KB str. 45. i http://www.tourist-net.co.at/coffee/coffee0.htm.
 10. Hören – Wien und München KB str. 47; Kurzinformation über Berlin – Berlin zur Zeit Tucholskys KB str. 50. i AB str. 46. zad. 18.; domaća zadaća: Lesen Sie den Brief einer deutschen Brieffreundin und beantworten Sie den Brief KB str. 48. i AB str. 46. zad. 16.
 11. Referat o Hundertwasseru; film o Beču i informacije o Hundertwasseru – http://www1.kunsthauswien.com; Lesen – Das Hundertwasser-Haus in Wien KB str.52.; domaća zadaća: Internetrecherche zu zwei Stäten: http://www.hamburg.de i http://koeln.de.
 12. Prezentacija nađenih podataka s interneta i odgovora na zadana pitanja; Wie didaktisiere ich .... einen Kommentar? Frankfurt – Immer in Bewegung – welche Aussage passt?; domaća zadaća: EM Übungsbuch- Hauptsatz str. 132. i 133.
 13. Rad na materijalima iz knjige «30 Stunden Deutschland» - Deutschland ein Kulturland knjiga: str. 42. – 43.; Kultur Ausländer str. 50. i Deutsche Kultur str. 51.
 14. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za pismeni ispit- uz korištenje materijala s interneta: www.hueber.de/em-neu, i rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs».
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za pismeni ispit- uz korištenje materijala s interneta: www.hueber.de/em-neu, i rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs».

Ishodi učenja
 1. Primjena stečenih jezičnih znanja na razini B2 Europskog referentnog okvira za jezike.
 2. Ovladavanje jezikom za potrebe pisanja i govorenja u visokoškolskoj ustanovi.
 3. Razumijevanje autentičnog znanstvenog teksta
 4. Sposobnost razlikovanja između općeg i akademskog diskursa
 5. Razumijevanje autentičnog diskursa o određenoj problematici šireg društvenog interesa
 6. Razlikovanje između općeg i znanstvenog diskursa
 7. Ovladavanje kompetencijom usmenog izlaganja i referiranja
 8. Usvajanje jezičnih struktura karakterističnih za akademski tekst
 9. Ovladavanje jezičnim rutinama i formulaičnim izrazima tipičnim za njemački akademski jezik
 10. Ovladavanje općom i stručnojezičnom frazeologijom i kolokacijama
Metode podučavanja
Interaktivna komunikacija koja se odvija izravnom interakcijom profesora i studenta, a jezik se uči u kontekstu kroz određenu komunikacijsku situaciju čime se postiže praktično i dugotrajno znanje jezika. Studenti se potiču na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala, te korištenje raznih modernih komunikacijskih metoda podučavanja.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi. Redovito pohađanje nastave 15 % Pisanje i provjera zadaća. Najmanje 3 zadaće tijekom semestra 15 % Usmeno izlaganje 15 % Kolokvij 20 % Završni ispit 35 %

Obavezna literatura
 1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe; Hueber Verlag, München, 2004.
 2. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: Em Hauptkurs neu - Kursbuch, Hueber Verlag, München, 2005.
 3. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: Em Hauptkurs neu - Arbeitsbuch; Hueber Verlag, München, 2005.
 4. «EM Haupkurs neu» - CD-ROM; Hueber Verlag, München, 2005.
 5. «30 Stunden Deutschland» - Materialien für den Orientierungskurs, Klett Verlag, Stuttgart, 2005.
Dopunska literatura
 1. Razni materijali i vježbe s interneta.
 2. Rug W.; Tomaszewski A.: Grammatik mit Sinn und Verstand – 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene, Klett Edition Deutsch, 2000.
 3. Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft – Deutschland – www.magazine-deutschland.de
 4. Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 –C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij