Njemački jezik za akademske potrebe 4

Naziv
Njemački jezik za akademske potrebe 4
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78184
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Osposobljavanje studenata za relativno fluentno govorenje njemačkoga jezika u različitim osobnim i društvenim situacijama, te za njegovo aktivno korištenje u stručnom studiju. Osim razumijevanja stručnih i drugih tekstova studenti se pripremaju za pisanje referata o općim i strukovnim temama na njemačkom jeziku, kao i za rad na duljim znanstvenim tekstovima (receptivno i produktivno).
Sadržaj
 1. Ponavljanje usvojenog gradiva iz prošlog semestra.
 2. Interkulturelles Lernen – pojmovi kulture, interkulturalizma i multikulturalzma: - slušanje predavanja jednog njemačkog profesora na temu kontroverzija u interkulturalnom učenju; utvrđivanje ključnih riječi preko izrade asociograma; pisanje sažetka predavanja u grupama; upute o pisanju natuknica; KB str. 13 – 19.; domaća zadaća: KB str. 17., 18. i 19. zad. 9.
 3. Rad na dodatnim izbornim tekstovima o različitim aspektima interkulturalizma: «Essgewohnheiten»; «Unser Ausland»; «Tischgespräche»
 4. Kulturwissenschaft: «Ankommen – Fremdsein – Kulturverstehen» I – prepoznavanje redosljeda događanja temeljem slikovnih odsječaka; grupna diskusija o slikovnim prikazima života ljudi; «Kannitverstan» priča njemačkog pisca J.P.Hebela – analiziranje stila teksta, perspektive i jezika. KB str. 32 – 35. – domaća zadaća: KB str. 35. zad. 4. – ponavljanje konjuktiva I i II uz dodatne vježbe
 5. Kulturwissenschaft: «Ankommen – Fremdsein – Kulturverstehen» II - KB str. 37 – 42. - «Zu Hause in der Fremde?» - produkcija teksta; analiza rečenice (klasifikacija atributa); izrazi i fraze povezivanja i suprotstavljanja u rečenici.
 6. Der Erstspracherwerb oder wie Kinder sprechen lernen – integralno učenje materinjskog jezika; učenje kao igra; razvojne (dječje) faze učenja jezika; KB str. 23 – 27. - važnost zamjećivanja negacije i suprotstavljenih gledišta u tekstu i govoru - domaća zadaća: str. 26. zad. 6.1. i 6.2.
 7. Psychologie: «Wahrnehmen – Verstehen – Lernen» I - uloga anticipacije – čitanje i analiza teksta jednoga psihologa; globalno učenje; tvorba riječi; značenje glagolske imenice u njemačkom jeziku (Nominalisierung); KB str. 7. – str. 15.; - domaća zadaća: KB str. 14 – 15. – pročitati tekst: «Wie Kinder Wörter lernen» i izvaditi ključne riječi i odrediti podnaslove.
 8. Psychologie: «Wahrnehmen – Verstehen – Lernen» II - utvrđivanje tijeka misli (Gedankengang); struktura riječi (Proformen); produkcija teksta; KB str. 16 – 19.
 9. «Vincent van Gogh – Wegbereiter der modernen Malerei» - opisivanje slike uz pomoć postavljenih pitanja; slušanje jednog predavanja o Van Goghu; upotreba historijskog prezenta; KB str. 48 – 51. - domaća zadaća: KB str. 50. zad. 6. – izrada kratke leksikografske jedinice o Van Goghu.
 10. Soziologie – «Jugend heute» I - KB str. 99. – 101. - izgradnja složenica sa česticom «Sozial» i njihova značenja; «Zum Begrifflichen: Was heißt «sozial»?» - različita shvaćanja pojma «sozial» uz pomoć tablice; usporedba vlastitih rezultata s odrednicama istih složenica u nekom leksikonu. - domaća zadaća: KB str. 102. zad. 4. i 5.
 11. Soziologie – «Jugend heute» II – KB str. 104 – 107. «Nimmt die Jugendkriminaliät zu?» - objašnjavanje funkcije konjuktiva II s glagolom «könnte»; definiranje pojmova «soziokulturell» i «Sozialisation»; gramatičke vježbe (Nominalisierung – Verbalisierung, Partizipialattribut – Relativsatz, Aktiv – Passiv, Passivumschreibung).
 12. «Jugend 2005» - interview s jednim istraživačem omladine: škola, obitelj, angažiranje, karijera, slobodno vrijeme i posao) – pojedinačna i grupna diskusija.
 13. Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.
 14. Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Primjena stečenih jezičnih znanja na razini B2 Europskog referentnog okvira za jezike.
 2. Ovladavanje jezikom za potrebe pisanja i govorenja u visokoškolskoj ustanovi.
 3. Razumijevanje autentičnog znanstvenog teksta
 4. Sposobnost razlikovanja između općeg i akademskog diskursa
 5. Razumijevanje autentičnog diskursa o određenoj problematici šireg društvenog interesa
 6. Razlikovanje između općeg i znanstvenog diskursa
 7. Ovladavanje kompetencijom usmenog izlaganja i referiranja
 8. Usvajanje jezičnih struktura karakterističnih za akademski tekst
 9. Ovladavanje jezičnim rutinama i formulaičnim izrazima tipičnim za njemački akademski jezik
 10. Ovladavanje općom i stručnojezičnom frazeologijom i kolokacijama
Metode podučavanja
Interaktivna komunikacija koja se odvija izravnom interakcijom profesora i studenta, a jezik se uči u kontekstu kroz određenu komunikacijsku situaciju čime se postiže praktično i dugotrajno znanje jezika. Studenti se potiču na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala, te korištenje raznih modernih komunikacijskih metoda podučavanja.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi. Redovito pohađanje nastave 15 % Pisanje i provjera zadaća. Najmanje 3 zadaće tijekom semestra 15 % Usmeno izlaganje 15 % Kolokvij 20 % Završni ispit 35 %

Obavezna literatura
 1. Wiemer C.; Eggers D.; Neuf G.: Hörverstehen – 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2001.
 2. Müller-Küppers E.; Zöllner I.: Leseverstehen – Fachtexte mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2002.
 3. Dinsel S.,Geiger S.: Großes Übungsbuch – Grammatik – A2 – B2, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
Dopunska literatura
 1. Rug W.; Tomaszewski A.: Grammatik mit Sinn und Verstand – 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene, Klett Edition Deutsch, 2000.
 2. Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft – Deutschland – www.magazine-deutschland.de

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar