Obiteljska pedagogija

Naziv
Obiteljska pedagogija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35975
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Usvajanje znanstvenih spoznaja o utjecaju roditelja i cjelokupnog obiteljskog okruženja na odgoj i razvoj djeteta te primjena stečenog znanja u praksi u radu s djecom i roditeljima, a u skladu s kompetencijama pedagoga.
Sadržaj
 1. Obiteljska pedagogija kao pedagogijska disciplina.
 2. Obitelj – temeljna društvena zajednica koja se mijenja zajedno s društvom.
 3. Obilježja obiteljskog života početkom 21. stoljeća, s posebnim naglaskom na obitelj u RH.
 4. Obitelj kao odgojna zajednica. Nova paradigma obiteljskog odgoja - dijete kao subjekt odgoja.
 5. Roditeljstvo koje promiče prava djeteta u obitelji (pozitivno roditeljstvo).
 6. Odgojno funkcionalna/disfunkcionalna obitelj.
 7. Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – posjeta dječjem domu.
 8. Stilovi odgoja, odgojni postupci roditelja i ponašanje djeteta.
 9. Uloga oca i majke u odgoju djeteta.
 10. Različite obiteljske strukture i odgoj djeteta. Obitelji s posvojenim djetetom.
 11. Obitelji s jednim roditeljem.
 12. Roditelji i usvajanje rodnih uloga.
 13. Posjeta SOS dječjem selu u Lekeniku.
 14. Dijete kao žrtva narušenih obiteljskih odnosa. Nasilje roditelja nad djecom.
 15. Pravo roditelja na podršku u jačanju roditeljskih kompetencija.

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne pojmove iz područja obiteljske pedagogije (npr. obiteljska pedagogija, obiteljski odgoj, roditeljstvo, stilovi odgoja u obitelji...)
 2. Prezentirati rezultate recentnih teorijskih istraživanja o odgojnoj ulozi obitelji
 3. Ilustrirati usvojena teorijska znanja primjerima iz prakse
 4. Identificirati moguće posljedice lošeg obiteljskog odgoja na ponašanje i razvoj djeteta
 5. Obrazložiti vlastite stavove o različitim aspektima obiteljskog odgoja
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, radionice, vježbe, terenska nastava.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad: izvrstan (20 bodova) vrlo dobar (15 bodova) dobar (10 bodova) dovoljan (5 bodova) nedovoljan (0 bodova) Završni ispit (za pozitivnu konačnu ocjenu uvjet je dobiti na ispitu prolaznu ocjenu): izvrstan (45 bodova) vrlo dobar (40 bodova) dobar (35 bodova) dovoljan (30 bodova) Zadaća 1: Definicije obitelji (0 bodova) Zadaća 2: Pohvala disciplini (maksimalno 5 bodova) Zadaća 3: Esej na temelju unaprijed dobivene literature (maksimalno 10 bodova) Zadaća 3: Esej na temelju usmjerenog gledanja filma (maksimalno 5 bodova) Zadaća 4: Internetske stranice (0 bodova) Zadaća 5: Prijevod (10 bodova) Konačna ocjena: 60-69 bodova – dovoljan (2) 70-79 bodova – dobar (3) 80-89 bodova – vrlo dobar (4) 90-100 bodova – izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Brajša, P. (1995) Očevi, gdje ste? Zagreb: Školske novine.
 2. Gordon, T. (1996) Škola roditeljske djelotvornosti. Zagreb: Poduzetništvo Jakić d.o.o.
 3. Maleš, D. (1988) Obitelj i uloga spola. Zagreb: Školske novine.
 4. Maleš, D.; Kušević, B. (2008) Kako djeca doživljavaju kažnjavanje u obitelji? Dijete i društvo, 10 (1-2), 49-70.
 5. Maleš, D.; Kušević, B. (2011) Nova paradigma obiteljskog odgoja. U: Maleš, D. (ur.) Nove paradigme ranog odgoja. Zagreb: Alinea.
 6. Raboteg-Šarić, Z.; Pećnik, N.; Josipović, V. (2003.) Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline. Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 13-49.
Dopunska literatura
 1. Bornstein, M.H. (2002.) Handbook of parenting. Vol. 1-5. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. (poglavlja o očinstvu, majčinstvu, jednoroditeljskim obiteljima i sl.)
 2. Bueb, B. (2009) Pohvala disciplini: polemički spis. Zagreb: Euroknjiga.
 3. Daly, M. (ur.)(2008.) Roditeljstvo u suvremenoj Europi: pozitivan pristup. Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
 4. Darling, N.; Steinberg, L. (1993) Parenting Style as Context: Integrative model. Psychological Bulletin, 113 (3), 487-496.
 5. Obradović, J. i Obradović, M. (2006.) Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
 6. Sardadvar, K. (2010), Social Construction of Motherhood. U: O'Reilly, A. (ur.), Encyclopedia of Motherhood: Volume 3. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publicationc, Inc., 1133-1135.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar