Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima

Naziv
Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125402
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Oslanjajući se na kulturnoantropološke analize i interpretacije s kojima će se upoznati, studenti će steći uvid u probleme i oblike religioznosti u sprezi sa suvremenim sociokulturnim procesima te propitivati kako pojedini oblici religioznosti promiču kulturnu stabilnost i kulturne promjene. Kroz studije slučaja razmotrit će se odjek globalnih religijskih procesa u lokalnim okvirima. Konačni je cilj kolegija osposobiti studente da primjene i kritički provjere stečena znanja u okviru vlastitog manjeg istraživačkog projekta.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: pregled tema kolegija; pojašnjenje propisane literature; preciziranje studentskih obveza
 2. Osnovni pojmovi i odnosi: religija, religioznost, sveto, kult, sekta, obred, magija
 3. Pregled najutjecajnijih pravaca i dometa u antropologiji religije I
 4. Pregled najutjecajnijih pravaca i dometa u antropologiji religije II
 5. Razmatranje pojmova i odnosa: moderna - postmoderna - globalizacija – globalna kultura – konzumerizam - komodifikacija - sinkretizam - individualizam - pluralizam
 6. Religija postmoderne - religijska dinamika, religijski pluralitet, suvremeni oblici religioznosti (tradicijski oblici religioznosti, new age, novi religijski pokreti, implicitna religija, kvazi religija)
 7. Religija postmoderne - značajke: religija i identitet, individualizirana priroda religije, religijski konzumerizam, religijski sinkretizam, religijski kiberprostor
 8. Suvremeno kršćanstvo u Hrvatskoj na temelju European Value Study
 9. Pentekostalizam i karizmatsko kršćanstvo: terminološke, povijesne i kulturološke odrednice
 10. Pentekostalizam i karizmatsko kršćanstvo: globalizacija pokreta, antropološki pristupi i tumačenja
 11. New age: terminološke, povijesne i kulturološke odrednice
 12. New age: temeljni segmenti učenja, inačice i glavne struje
 13. Primjeri new agea: - neopoganstvo: terminološke odrednice, značajke i principi, odnos prema new ageu, sveta mjesta - channeling: terminološke odrednice, značajke i principi
 14. Rasprava o pojmovima konverzija i ispiranje mozga (brainwashing) na temelju odabranog dokumentarnog filma
 15. Zaključak kolegija: diskusija, interna evaluacija i upute za ispit

Ishodi učenja
 1. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 2. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 3. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje
 4. koncipirati i koordinirati timsko kvalitativno istraživanje
 5. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem
 6. identificirati i kritički razmatrati suvremene kulturne i društvene promjene primjenom etnoloških i kulturnoantropoloških teorija i metoda
 7. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 8. upravljati i voditi složenu komunikaciju u uvjetima interkulturalnosti integrirajući različite etnološke i kulturnoantropološke spoznaje te vještine stečene terenskim radom
 9. razvijati suradnju i djelovati u interdisciplinarnim stručnim skupinama
 10. samoevaluirati i kritički procjenjivati vlastiti rad
 11. identificirati, analizirati i vrednovati utjecaj suvremenih sociokulturnih procesa poput globalizacije, konzumerizma, komodifikacije, sekularizacije, ekonomskog iskorištavanja, obiteljske i društvene dezintegracije, individualizma i dr. na religiju i religioznost
 12. identificirati, analizirati i interpretirati transformacije i raslojavanje suvremene institucionalne religioznosti (novi religiozni pokreti)
 13. identificirati, razlikovati, analizirati i protumačiti pojavu i način oblikovanja izvaninstitucionalnih oblika religioznosti/duhovnosti (ekoduhovnost, novopoganske religije, neošamanizam, okultizam, feminističke religije, channeling i dr. new age duhovnosti)
 14. analizirati i komentirati interreligijsku komunikaciju i dinamiku odnosa
 15. primijeniti znanja o religijskoj raznolikosti i etičkim principima struke u interkulturnom kontekstu
 16. komunicirati znanja o religijskoj dinamici i raznolikosti akademskoj i široj stručnoj zajednici
Metode podučavanja
Nastava se sastoji od predavanja i seminara. Kontinuirano i aktivno praćenje nastave potiče se redovitim čitanjem predviđene literature i na tome utemeljenim diskusijama. Seminarski je dio nastave radioničkog tipa. Studenti će propitivati adekvatnost pristupa i interpretacijskih koncepata u okviru vlastitog istraživanja odabranog religijskog fenomena. Tijekom semestra i u okviru vlastitog istraživačkog projekta (teme) studenti će izvršavati tjedne istraživačke zadatke. Na temelju rezultata istraživanja i diskusija studenti će izraditi i prezentirati završni seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
seminarski rad 50%; pismeni ispit 30%; aktivnost, tjedni istraživački zadaci i dolasci 20%

Obavezna literatura
 1. BEYER, Peter. 2006. Religions in Global Society. New York: Routledge (odabrana poglavlja).
 2. BOWEN, John R. 2008. Religions in Practice. An Approach to the Anthropology of Religion. Boston: Pearson /Allyn and Bacon (odabrana poglavlja).
 3. HUNT, Stephen J. 2004. Alternative Religions. A Sociological Introduction. Bristol: Ashgate (odabrana poglavlja).
 4. HUNT, Stephen. 2005. Religion and Everyday life. London & New York: Routledge (odabrana poglavlja).
Dopunska literatura
 1. AMMERMAN, Nancy T., ur. 2007. Everyday religion: observing modern religious lives. New York: Oxford University Press
 2. BADONE, Ellen, ur. 1990. Introduction. U: Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society. Princeton: Princeton University Press, str. 3-23.
 3. DAVIE, Grace. 2005. Religija u suvremenoj Europi: mutacija sjećanja. Zagreb: Golden Marketing.
 4. ESPOSITO, John L. i Darrell J. FASCHING. 2006. World religions today. New York, Oxford: Oxford University Press
 5. HARRICK, James A. 2003. The making of the new spirituality: the eclipse of the Western religious tradition. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press
 6. HEELAS, Paul i Linda WOODHEAD. 2005. Introduction; Distinguishing Religion and Spirituality: Findings from Kendal. U: The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell Publishing, 1-11, 12-32.
 7. PARTRIDGE, Christopher, ur.2005. Enciklopedija novih religija: nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti. Zagreb: Naklada Ljevak.

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar