Obrada i analiza podataka

Naziv
Obrada i analiza podataka
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51336
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Razviti sposobnosti kompetentnog čitanja, valjanog razumijevanja i kritičke procjene radova u kojima se prezentiraju rezultati statističke analize podataka. Osposobiti polaznike/ice za samostalan unos, obradu, analizu i interpretaciju podataka prikupljenih različitim kvantitativnim metodama istraživanja.
Sadržaj
 1. Pregled programa za statističku obradu podataka; Opis programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences):
 2. Učitavanje podataka u drugim formatima (Excel, ASCII–text format, datoteke ranijih verzija SPSS–a); Spajanje datoteka (dodavanje ispitanika i/ili varijabli) [Merge files – Add Cases, Add Variables]
 3. Frekvencije, postoci, percentili, izrada tablica [Frequencies, Descriptives, Tables]; Deskriptivna statistika [Frequencies, Descriptives]; Z-vrijednosti [Descriptives]
 4. Hi-kvadrat test [Crosstabs]; Koeficijenti asocijacije za nominalne varijable [Crosstabs]; Testiranje oblika distribucije [Nonparametric Tests, Chi-Square]
 5. Odabir i analiza skupina ispitanika [Select Cases, Split File]
 6. T-test za jedan uzorak [One-Samples T Test]; za nezavisne uzorke (homogene i nehomogene varijance) [Independent-Samples T Test]; za zavisne uzorke [Paired-Samples T Test]
 7. Ponderiranje podataka [Weight Cases]
 8. Kreiranje i transformiranje varijabli [Compute, Count, Recode]
 9. Bivarijatna korelacija [Correlate Bivariate]; Pearonov koeficijent korelacije; Kendallov tau-b koeficijent korelacije; Spearmanov koeficijent korelacije; Kovarijanca [Correlate Bivariate]; Parcijalna korelacija [Correlate Partial]; Linearna regresija [Regression Linear]
 10. Analiza varijance; post–hoc testovi [One-Way ANOVA]
 11. Uvjetni odabir slučajeva [Procedura IF]; Uvjetno transformiranje varijabli [Procedura IF]
 12. Procjena pouzdanosti indeksa i skala [Scale Reliability Analysis]
 13. Izrada grafičkih prikaza.
 14. Faktorska analiza [Factor]
 15. Multipla regresijska analiza [Regression Linear]

Ishodi učenja
 1. Prilagoditi anketne upitnike i druge izvore podataka zahtjevima koji proizlaze iz potrebe brzog i točnog unosa podataka
 2. Izraditi kodnu knjigu, kodirati anketne upitnike te unijeti podatke i provjeriti valjanost unosa
 3. Opisati podatke primjerenim statističkim pokazateljima i sažeto ih tablično i grafički prikazati
 4. Odabrati programske procedure primjerene različitim vrstama podataka/varijabli i primijeniti ih u statističkoj analizi
 5. Samostalno provesti standardnu statističku obradu i analizu podataka primjenom u sociologiji uobičajenih procedura univarijatne i bivarijatne statistike
 6. Razumjeti i valjano upotrijebiti ispise statističkih analiza generiranih programskim paketom spss i drugim najčešće korištenim statističkim programskim paketima
 7. Izvesti valjane zaključke utemeljene na statističkoj analizi, tj. generalizirati nalaze s uzorka na populaciju
 8. Ocijeniti korektnost radova u kojima se prezentiraju rezultati statističke analize
 9. Prezentirati rezultate statističke analize prema uobičajenim standardima u društvenim znanostima
Metode podučavanja
(1) Predavanja uz prezentaciju rada na računalu (2) Vježbe koje se izvode samostalnim radom polaznika(ica na računalu.
Metode ocjenjivanja
Ispit se može položiti kroz dva kolokvija, sredinom i na kraju semestra. Polaznici koji ne pristupe kolokvijima ili ne polože oba kolokvija pristupaju ispitu u ispitnim rokovima. Provjera znanja ispitom i kolokvijima provodi se rješavanjem zadataka na računalu. Kriteriji i način bodovanja na kolokvijima i ispitu unaprijed su definirani i poznati polaznicima/icama.

Obavezna literatura
 1. Nastavni materijali dostupni na sustavu Omega.
Dopunska literatura
 1. Argyrous, George (1997). Statistics for Social Research. Houndmills, Basingstoke, Hapshire and London: MacMillan Press Ltd.
 2. Babbie, Earl i Halley, Fred (2003). Adventures in Social Research : Data Analysis Using SPSS 11.0/11.5 for Windows. Thousand Oaks [etc.]: Pine Forge Press.
 3. Brace, Nicola, Richard Kemp & Rosemary Snelgar (2000). SPSS for Psychologists. A Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows (Version 8, 9 and 10). Lawrence Erlbaum Assoc.
 4. Bryman, Alan i Cramer, Duncan (1997). Quantitative Data Analysis With SPSS for Windows : a Guide for Social Scientists. London; New York: Routledge.
 5. Cramer, Duncan (1997). Fundamental Statistics for Social Research. Step-by-step calculations and computer techniques using SPSS for Windows. London and New York: Routledge.
 6. Dometrius, Nelson C. (1992). Social statistics using SPSS. New York: Harper Collins Publishers.
 7. McCormack, Branda & Elizabeth Hill (1997). Conducting a Survey: The SPSS Workbook. London and Boston: International Thomson Business Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar