Obrazovanje darovitih

Naziv
Obrazovanje darovitih
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69710
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija obrazovanje darovitih sagledati obrazovanje darovitih učenika kao pedagoški fenomen te se upoznati s osnovnim pristupima i smjernicama u radu s darovitim učenicima u školskim sustavima
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada te dogovaranje uzajamnih prava i obveza studenata i profesora. Predstavljanje ispitne literature te načina određivanja konačne ocjene u kolegiju. Dogovor o načinima izvršavanja seminarskih obveza. Upoznavanje s načinom izvođenja seminarskih tema i suradnjom sa školama vježbaonicama( i centrima izvrsnosti) i stručnim suradnicima pedagozima – mentorima.
 2. Teorijske koncepcije darovitosti i njihove implikacije na pedagošku praksu; povijesni pregled brige za darovite Pedagoška radionica:Mitovi o darovitosti
 3. Prikaz filma: „Klinci za 5“ Analiza prikazanog filma.
 4. Pojavni oblici darovitosti; kognitivne i socio-emocionalne karakteristike darovitih učenika Centri izvrsnosti
 5. Identifikacija i prepoznavanje darovitih učenika1 Rad s darovitim učenikom- skala samoprocjene
 6. Identifikacija i prepoznavanje darovitih učenika2 Rad s razrednim odjelom darovitog učenika- skala procjene
 7. Etiketiranje i forsiranje darovitih učenika Intervju s darovitim učenikom
 8. Osnovna načela rada s darovitim učenicima Aktivno učenje i razvoj kreativnosti
 9. Akceleracija i obogaćivanje kurikuluma Izrada individualnog programa rada za darovitog učenika
 10. Područno-specifične darovitosti – talenti Sudjelovanje u pripremi i izvedbi natjecanja i smotra
 11. Savjetodavni rad s darovitim učenikom Mapa darovitog učenika
 12. Suradnja s učiteljima darovitih učenika Rad s učiteljem darovitog učenika; rad s mentorom
 13. Suradnja s roditeljima darovitih učenika Rad s roditeljima darovitog učenika
 14. Terenska nastava: posjet centru za darovite učenike Bistrići
 15. Zaključna razmatranja i analiza rada

Ishodi učenja
 1. imenovati i objasniti različite teorijske pristupe pri proučavanju darovitosti
 2. identificirati darovitog učenika s obzirom na socioemocionalne karakteristike te se služiti različitim postupcima procjenjivanja – od jednostavnih nominacija do upitnika i skala procjene
 3. nabrojati i razlikovati instrumente mjerenja darovitosti
 4. predvidjeti pogreške pri utvrđivanju darovitosti te negativne posljedice forsiranja i etiketiranja darovitih učenika
 5. pedagoški savjetodavno razgovarati s učenicima, roditeljima i nastavnicima u području obrazovanja darovitih
 6. predložiti i prilagoditi obrazovni program vrsti i stupnju darovitosti (akceleracija, obogaćivanje kurikuluma, mentorski rad)
 7. preporučiti nastavne postupke nastavnim djelatnicima u cilju razvoja kreativnosti učenika
 8. grupno planirati, izvesti i evaluirati pedagošku radionicu surađujući s dodijeljenim članovima
Metode podučavanja
Predavanje, seminari, simulacija, mentorski rad, pedagoška radionica.
Metode ocjenjivanja
Studenti imaju mogućnost polaganja ispita putem kolokvija i/ili završnog ispita. Posebno se vrednuje rad s darovitim učenikom, koji se vrednuje na temelju mape darovitog učenika, evidencije o utvrđivanju darovitosti, skale samoprocjene učenika, skale procjene učenika u razrednom odjelu, roditelja i učitelja.

Obavezna literatura
 1. Cvetković-Lay,J.,Sekulić-Majurec,A.(1998). Darovito je, što ću s njiom?. Alinea: Zagreb.
 2. Čudina-Obradović, M. (1990). Nadarenost: Razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga:Zagreb.
 3. George, D. (2008). Obrazovanje darovitih. Educa: Zagreb.
 4. Koren, I. (1989.) Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Školske novine:Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Kolak,A; Stojanović,A. Research paradigms in the study of moral education of gifted students // First international conference talented and gifted creators of progress University Sv.Kliment Ohridski-Bitola, 2009. 345-354
 2. Sekulić-Majurec, A. Što je novo u pedagoškom pristupu darovitoj djeci i učenicima // Poticanje darovite djece i učenika / Vrgoč, Hrvoje (ur.). Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2002. 46-57

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar