Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti

Naziv
Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
132086
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Usvajanje i služenje s dijelom postkolonijalne književne kritike, interpretacija odabranih tekstova kroz postkolonijalnu u kritičku teoriju. Prepoznavanje orijentalističkog i balkanističkog diskursa u različitim suvremenim i povijesnim tekstovima i medijima. Interpretacija odabranih tema i tekstova u kontekstu književne i opće povijesti te u kontekstu odabranih autorskih opusa.
Sadržaj
 1. Uvodni sat. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i metodologijom rada
 2. Teorijski, književnopovijesni i metodološki uvod. Ključni pojmovi i autori; predmetna i teorijska literatura. Postkolonijalna teorija: glavni smjerovi istraživanja. Diskurs orijentalizma: analiza teorijskih tekstova E. Saida. Literatura: Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen 1998. Key Concepts in Post-Colonial Sudies, Routledge. Pojmovi: Alterity, Ambivalence, Anti-colonialism, Appropriation, Authentic/authenticity, Binarism, Colonial desire, C. discourse, C. patronage, Colonialism,
 3. Prosvjetiteljski orijentalizam. I. Lovrić: Bilješke o Putu po Dalmaciji. Lit: Raspudić, Nino 2010. Jadranski (polu)orijentalizam: prikazi Hrvata u talijanskoj književnosti. Zagreb: Naklada Jurčić.
 4. Prosvjetiteljski orijentalizam. I. Lovrić: Bilješke o Putu po Dalmaciji. Lit: Raspudić, Nino 2010. Jadranski (polu)orijentalizam: prikazi Hrvata u talijanskoj književnosti. Zagreb: Naklada Jurčić.
 5. Orijentalizam/okcidentalizam i romantizam. Pojam uzvišenog i zazornog u romantizmu.
 6. Čudovište, modernizam. Mary Shelley: Frankenstein ili Moderni Prometej. Šareni dućan, Koprivnica, 2001. Lit: Spivak, Gayatri Chakravorty, 2002., „Tekstovi triju žena i kritika imperijalizma“ u Kolo: časopis Matice hrvatske, God. 12, br. 2, 337–356. Dostupno i na: http://www.matica.hr/kolo/289/Tekstovi%20triju%20%C5%BEen%C3%A2%20i%20kritika%20imperijalizma/
 7. Romantizam: nacija i orijentalizam. M. Mažuranić: Pogled u Bosnu. Lit: Protrka Štimec, Marina 2012. Svoja, žuđena, nikad zadobivena. Predodžbe Bosne u novijoj hrvatskoj književnosti, u: Bosanskohercegovački slavistički kongres, Zbornik radova, knj.2: književnost, str. 429-437.
 8. Realizam: regionalizam i orijentalizam. J. Kozarac: Tena Lit: Brešić, Vinko 2004. Slavonska književnost i novi regionalizam, Matica hrvatska, Osijek, str. 9-117.
 9. Gdje počinje Orijent? Imaginarna geografija M. Krleže: Izlet u Rusiju oglavlja: 1. U Berlinu; 2. Kremlj; 3. Na dalekom sjeveru; 4. Pogovor; 5. Dodatak: O putovanju uopće, Bečke impresije; U Drezdenu, Meditacije o Aziji i Europi. Dodatak treba potražiti u novijim izdanjima. Preporučujem sabrana djela M. Krleže, 2005. Lit: Aleksandar Flaker: Riječ, slika, grad: hrvatske intermedijalne studije, Zagreb, 2005; Dean Duda: “Prema modernističkoj kulturi putovanja”, Poetika pitanja: Zbornik radova u povo
 10. Orijentalizam i balkanizam: povijest i konceptualizacija. Ivo Andrić: Pismo iz 1920. Lit: Todorova, Marija, 1999. Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek, Beograd, str. 14-44, 122-144; 203-324. Katarina Luketić 2013. Balkan: od geografije do fantazije , Algoritam, Zagreb, str. 9-80, 105-130; 317-360.
 11. Identitet kao most među različitostima. Travnička hronika Ive Andrića. Lit: Protrka Štimec, Marina 2014. "Ovo tursko i iracionalno". Orijent kao bolest, otrov i lijek u Travničkoj hronici Ive Andrića, u: Molvarec, Lana (ur): Mjesto, granica, identitet. Prostor u hrvatskoj književnosti i kulturi, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 129-146.
 12. Travnička hronika Ive Andrića. Drugi dio. Lit: Protrka Štimec, Marina 2014. "Ovo tursko i iracionalno". Orijent kao bolest, otrov i lijek u Travničkoj hronici Ive Andrića, u: Molvarec, Lana (ur): Mjesto, granica, identitet. Prostor u hrvatskoj književnosti i kulturi, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 129-146.
 13. Barbarizam i prokletstvo Balkana. D. Ugrešić: Ministarstvo boli A. Peeva: Čija je ovo pesma? Lit: Ivan Čolović: Balkanistički diskurs i njegovi kritičari, Republika, Beograd, 2010, br. 490-491. Nalazi se na stranici http://www.republika.co.rs/490-491/21.html Lit: Katarina Luketić: Bijeg s Balkana, Zarez br. 224, 2008, http://www.zarez.hr/clanci/bijeg-s-balkana
 14. Vampirizam Drugoga. B. Dežulović: Christkind Sabljić, Jakov 2010. Kulturno (re)konstruiranje Europe u romanu Christkind Borisa. Dežulovića, Umjetnost riječi. 54 (2010), 1/2, str. 59-82.
 15. Ponavljanje, rasprava i rezime

Ishodi učenja
 1. Usvajanje teorijskih pojmova: orijentalizam, okcidentalizam, postkolonijalna teorija, hegemonija, binarizam, esencijalizam
 2. Poznavanje glavnih predstavnika postkolonijalne teorije i njihovih nosivih tekstova
 3. Korištenje odabranog pojmovlja na izabranim predlošcima
 4. Razumijevanje povijesne uvjetovanosti i promjenjivosti pojmova koji se obrađuju
 5. Samostalno preooznavanje i korištenje odabranih pojmova
Metode podučavanja
Poučavanje, rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, dijaloška nastava, rad na tekstu, samostalna analiza problema, rad u učionici i on-line (Omega).
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje usmenih izlaganja, rada u nastavi, ocjena aktivnosti na on-line forumu, ocjena redovitih tjednih zadaća, pismeni i usmeni ispit na kraju.

Obavezna literatura
 1. Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen 1998. Key Concepts in Post-Colonial Sudies, Routledge. Pojmovi: Alterity, Ambivalence, Anti-colonialism, Appropriation, Authentic/authenticity, Binarism, Colonial desire, C. discourse, C. patronage, Colonialism, Cultural diversity/c. difference, Decolonialisation, Discourse, Euro-centrism, Exile, Globalisation, Orientalism, Subaltern, Bhabha, Homi, 2002., „Diseminacija: vrijeme, pripovijest i margine moderne nacije“ u Biti, Vladimir, ur., Politika i etika pripovijedanja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb. Bhabha, Homi, 2004., Smeštanje kulture, Časopis Beogradski krug, Beograd. Katarina Luketić: Balkan: od geografije do fantazije , Algoritam, Zagreb, 2013, str. 9-80, 105-130; 317-360. Rapacka, Johanna 2002. Leksikon hrvatskih tradicija, prev. Dalibor Blažina (Zagreb: Matica hrvatska: 2002), 190. Raspudić, Nino 2010. Jadranski (polu)orijentalizam: prikazi Hrvata u talijanskoj književnosti. Zagreb: Naklada Jurčić. Said, Edward W, 1999. Orijentalizam: zapadnjačke predodžbe o Orijentu, prev. B. Romić, Konzor, Zagreb, str. 7-39, 122-124, 261-291. Said, Edward W. 2005. O Orijentalizmu ponovno, prev. B. Romić, Kolo. Časopis Matice hrvatske, 15(2005), str. 199-215. Dostupno i na: http://www.matica.hr/kolo/300/O%20orijentalizmu%20ponovno/ Spivak, Gayatri Chakravorty, 2001. „Can the subaltern speak?“ u Aschroft, Bill/ Griffiths, Gareth/ Tiffin, Helen, ur., The post-colonial studies reader, Routledge, London/New York. Spivak, Gayatri Chakravorty, 2002., „Tekstovi triju žena i kritika imperijalizma“ u Kolo: časopis Matice hrvatske, God. 12, br. 2, 337–356. Dostupno i na: http://www.matica.hr/kolo/289/Tekstovi%20triju%20%C5%BEen%C3%A2%20i%20kritika%20imperijalizma/ Todorova, Marija, 1999. Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek, Beograd, str. 14-44, 122-144; 203-324.
Dopunska literatura
 1. Biti, Vladimir: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb 2000. Biti, Vladimir: Strano tijelo pri/povijesti. Zagreb 2000. Boym, Svetlana: The Future of Nostalgia, New York: Basic Books, 2001. Brešić, Vinko 2004. Slavonska književnost i novi regionalizam, Matica hrvatska, Osijek, str. 9-117. Burke, Peter Junaci, nitkovi i lude. Narodna kultura predindustrijske Evrope, Zagreb 1991. Chakrabarty, Dipesh, 2002., „Introduction: The Idea of Provincializing Europe“ u Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press, Princeton, New Jersey/Oxford, UK. Connerton, Paul 2004. Kako se društva sjećaju, prev. Z. Židovec, Zagreb: Antibarbarus. Duda, Dean Priča i putovanje, Zagreb 1998. Dukić, Davor Figura protivnika, Zagreb 1998. Fanon, Frantz, 1973., Prezreni na svijetu, Stvarnost, Zagreb. Kiberd, Declan, 1995., „Introduction“ u Inventing Ireland, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. Loomba, Ania, 1998., Colonialism/Postcolonialism, Routledge, London/New York. Lukšić, Irena (prir.): Egzil, emigracija: novi kontekst. Zagreb 2002. izbor. Memmi, Albert, 1991., The Colonizer and the Colonized, Beacon Press, Boston Muljačić, Žarko. Putovanja Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji. Split: Književni krug, 1996. Oraić Tolić, Dubravka i Kulcsar Szabo, Erno (ur.), Kulturni stereotipi: koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima. Zagreb 2006. Oraić Tolić, Dubravka: Kulturni stereotipi i kraj Jugoslavije i Hrvatski kulturni stereotipi: diseminacija nacije, u: Muška moderna i ženska postmoderna : rođenje virtualne kulture. Zagreb 2005. ili "Forum", 2003: 4–6, 453–479. Protrka Štimec, Marina 2012. Svoja, žuđena, nikad zadobivena. Predodžbe Bosne u novijoj hrvatskoj književnosti, u: Bosanskohercegovački slavistički kongres, Zbornik radova, knj.2: književnost, str. 429-437. Taylor, Charles: Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press. 1989. dorno, W. Theodor: Pitanja intelektualnoj emigraciji; preveo s njemačkoga Kiril Miladinov, "Tvrđa", 2000: 1–2 , 35–39 Said, Edward: Intelektualni egzil: izgnanici i marginalci. Preveo s engleskoga Dejan Kršić. "Tvrđa", 2000: 1–2, 25–32. Škvorc, Boris, Australski Hrvati: mitovi i stvarnost. Zagreb 2005. Young, Robert, J.C., 2003., Postcolonialism: a very short introduction, Oxford University Press, Oxford

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij