Osmanska književnost

Naziv
Osmanska književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
124530
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje studenata s temeljnom problematikom, kulturnim kontekstom, najznačajnijim žanrovima i njihovim predstavnicima u klasičnoj i postklasičnoj osmanskoj književnosti.
Sadržaj
 1. Predavanje: Uvod u sadržaj: periodizacija osmanske književnosti; definicija Podjela tema za seminarski rad.
 2. Predavanje: Divanska književnost: definicija, kontekst nastanka; izvori za proučavanje divanske književnosti Seminar: Čitanje odbrane literature, razgovor.
 3. Predavanje: Najčešće teme i motivi divanske književnosti Seminar: Čitanje odabrane literature, razgovor.
 4. Predavanje: Najpoznatije mesnevije divanske književnosti (karakteristike, glavni predstavnici) Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 5. Predavanje: Prozne vrste u osmanskoj književnosti (tezkire - leksikoni pjesnika) Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 6. Predavanje: Klasici divanske književnosti Seminar: Čitanje i analiza odabranih tekstova, usmena izlaganja, razgovor.
 7. Predavanje: Klasici divanske književnosti Seminar: Čitanje i analiza odabranih tekstova, usmena izlaganja, razgovor.
 8. Predavanje: Narativna djela osmanske književnosti (kronike, putopisi, historiografija) Seminar: Čitanje i analiza odabranih tekstova, usmena izlaganja, razgovor.
 9. Predavanje: Mecene i pjesnici (društvena pozadina klasične divanske književnosti) Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 10. Predavanje: Pjesnikinje divanske književnosti Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 11. Predavanje: „Doba tulipana“ (kulturne prilike, predstavnici) Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 12. Predstavnici: Pjesnički stilovi u divanskoj književnosti (Sebk-i hindi, hikemi tarz, mahallilesme) Seminar: Čitanje i analiza odabranih tekstova, usmena izlaganja, razgovor.
 13. Predavanje: Književnost na osmanskom u Bosni i Hercegovini (kulturne prilike u osmanskoj provinciji; najznačajniji predstavnici) Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 14. Predavanje: Postklasični period divanske književnosti (karakteristike, predstavnici) Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 15. Predavanje: Kraj jedne književne paradigme (percepcija osmanskoga naslijeđa u narednim stoljećima) Seminar: Usmena izlaganja, razgovor.

Ishodi učenja
 1. Izraziti specifičnosti poetike klasične osmanske književnosti.
 2. Prepoznati i analizirati glavne književne vrste klasične osmanske književnosti.
 3. Razlikovati i objasniti značajke glavnih književnostilskih razdoblja u osmanskoj književnosti.
 4. Kritički prosuđivati o pojedinim književnim fenomenima u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 5. Usporediti značajke i doprinose najvažnijih predstavnika klasične osmanske književnosti.
Metode podučavanja
Usmena predavanja, čitanje i analiziranje odabranih tekstova, pisanje i izlaganje seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosi se na temelju pismene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (seminarski rad, aktivnost na nastavi).

Obavezna literatura
 1. Halman, Talat Sait i dr. (ur.), Turk edebiyati tarihi (I. i II. sv.), Ankara, 2007.
 2. Bombaci, Alessio. Storia della letteratura turca, Milano, 1965. (francuski prijevod: Histoire de la littérature turque, Paris, 1968., prevela I. Melikoff, 243-346)
 3. An Anthology of Ottoman Poetry, priredili: W. G. Andrews, N. Black i M. Kalpaklı, Austin, Universitiy of Texas Press, 2006.
 4. Nametak, Fehim, Historija turske književnosti, Orijentalni institut, Sarajevo, 2012.
Dopunska literatura
 1. The Great Ottoman-Turkish civilisation (svezak IV, izabrani eseji o turskoj književnosti), Yeni Türkiye, Ankara, 2000.
 2. Kabaklı, Ahmed. Türk Edebiyatı (svezak III, IV,V), Istanbul, 1997.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar