Osmansko Carstvo I (1300-1600)

Naziv
Osmansko Carstvo I (1300-1600)
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
86843
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata sa općim značajkama, problemima i procesima povijesti Osmanskog Carstva, kao i kontekstualizacija osmanske povijesti u hrvatskim, regionalnim, europskim i bliskoistočnim okvirima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Literatura. Periodizacija osmanske povijesti
 2. Nastanak osmanske države. Osman i Orhan (1300-1360)
 3. Osvajanje Balkana. Od Galipolja do bitke na Kosovu polju (1353-1389)
 4. Bajazid I: pokušaj stvaranja svjetske vlasti (1389-1402)
 5. Privremeni raspad osmanske države. Interregnum (1403-1413)
 6. Mehmed I i Murat II: Ponovna izgradnja države (1413-1451)
 7. Mehmed II Osvajač: Stvaranje svjetskog carstva (1451-1481)
 8. Pravno uređenje Osmanskog Carstva
 9. Društveno uređenje
 10. Vjerske zajednice i tzv. millet sistem
 11. Bajazid II: Konsolidacija (1481-1512)
 12. Selim I: Inkorporacija arapskih zemalja u sastav osmanske države (1512-1520)
 13. Sulejman II Veličanstveni: vrhunac osmanske moći (1520-1566)
 14. Kraj tzv. klasičnog doba
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Poznavanje i razumijevanje temeljnih procesa osmanske povijesti (1300-1600)
 2. Razumijevanje problematike vezane uz nastanak i uspon osmanske države
 3. Razumijevanje utjecaja osmanske vladavine na povijest jugoistočne Europe i njenih naroda
 4. Razumijevanje odnosa Osmanskog Carstva i Europe u ranom novom vijeku
 5. Razumijevanje uloge Osmanskog Carstva na globalnom planu u ranom novom vijeku
Metode podučavanja
Nastava će se održavati u obliku predavanja uz korištenje multimedijalnih sadržaja, a studenati se potiču da aktivno sudjeluju u nastavi (redovno čitanje nastavnih materijala, učestvovanje u diskusiji, kraće prezentacije, i sl.).
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju dolazaka na nastavu (10%), pojedinačnog sudjelovanja u nastavi (10%) te na temelju ocjene iz referata (20%) i pismenog ispita (60%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. Halil Inalcik, Osmansko Carstvo. Klasično doba 1300.-1600., prev. Dino Mujadžević (Zagreb: Srednja Europa, 2002)
 2. Jozef Matuz, Osmansko Carstvo, prev. Nenad Moačanin (Zagreb: Školska knjiga, 1992), str. 1-104
Dopunska literatura
 1. Ekmeleddin İhsanoğlu, ur., Historija Osmanske države i civilizacije, prev. Kerima Filan, Enes Karić i Amina Šiljak-Jesenković, sv. 1-2 (Sarajevo: Orijentalni institut, 2004)
 2. Robert Mantran, ur., Istorija Osmanskog Carstva, prev. Ema Miljković-Bojanić (Beograd: Clio, 2002)
 3. Colin Imber, The Ottoman Empire, 1300-1650. The Structure of Power (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2002)
 4. Kate Fleet, ur., The Cambridge History of Turkey. Volume 1, Byzantium to Turkey, 1071–1453 (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2009)
 5. Daniel Goffman, The Ottoman Empire and early modern Europe (New York: Cambridge University Press, 2003)
 6. Halil İnalcık & Donald Quataert, ur., An Economic and Social History of the Ottoman Empire, (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1994)
 7. Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. I. Empire of the Gazis. The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1808 (Cambridge: Cambridge University Press, 1976)
 8. Benjamin Braude & Bernard Lewis, ur., Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society, sv. 1-2 (New York – London, 1982)
 9. Suraiya Faroqhi, Sultanovi podanici: kultura i svakodnevica u Osmanskom Carstvu, prev. Tatjana Paić-Vukić (Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008)
 10. The Encyclopedia of Islam, new edition, sv. 1-12 (Leiden: Brill, 1986-2004)

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar