Osmansko Carstvo II (1600-1922)

Naziv
Osmansko Carstvo II (1600-1922)
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
90156
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata sa općim značajkama, problemima i procesima povijesti Osmanskog Carstva, kao i kontekstualizacija osmanske povijesti u hrvatskim, regionalnim, europskim i bliskoistočnim okvirima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Literatura. Periodizacija osmanske povijesti (1600-1922)
 2. Nakon "klasičnog doba" – kriza ili transformacija?
 3. Rast utjecaja harema na državnu politiku – "Vladavina žena" (kraj 16. – 1. pol. 17. st.)
 4. Konsolidacija vlasti pod velikim vezirima Köprülu (2. pol. 17. st.)
 5. 18. stoljeće: Decentralizacija i uspon ajana
 6. Selim III. Preteča reformatorskih sultana (1789-1808)
 7. Osmansko Carstvo i europske sile u 19. stoljeću
 8. Mahmud II. Početak modernizacije (1808-1839)
 9. Abdulaziz i Abdulmedžid – sultani reformatori: Razdoblje Tanzimata (1839-1876)
 10. Vladavina Abdulhamida II: apsolutizam i modernizacija (1876-1908)
 11. Pojava nacionalizma i nacionalističkih pokreta u Osmanskom Carstvu
 12. Mladoturci na vlasti (1908-1914)
 13. Prvi svjetski rat (1914-1918)
 14. Kraj jednog carstva (1918-1922)
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Poznavanje i razumijevanje temeljnih procesa osmanske povijesti (1600-1922)
 2. Razumijevanje problematike vezane uz tzv. razdoblje krize Osmanskog Carstva u post-klasičnom dobu
 3. Razumijevanje pitanja transformacije Osmanskog Carstva iz predmoderne u modernu državu
 4. Razumijevanje uloge europskih država na razvoj kasnog Osmanskog Carstva i njegovu modernizaciju
 5. Razumijevanje značaja pojave nacionalizma među narodima na Balkanu i Bliskom istoku
 6. Razumijevanje procesa modernizacije i sekularizacije Osmanskog Carstva
Metode podučavanja
Nastava će se održavati u obliku predavanja uz korištenje multimedijalnih sadržaja, a studenati se potiču da aktivno sudjeluju u nastavi (redovno čitanje nastavnih materijala, učestvovanje u diskusiji, kraće prezentacije, i sl.).
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju dolazaka na nastavu (10%), pojedinačnog sudjelovanja u nastavi (10%) te na temelju ocjene iz referata (20%) i pismenog ispita (60%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. Jozef Matuz, Osmansko Carstvo, prev. Nenad Moačanin (Zagreb: Školska knjiga, 1992), str. 101-169
 2. Donald Quataert, The Ottoman Empire, 1700-1922 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000)
Dopunska literatura
 1. Ekmeleddin İhsanoğlu, ur., Historija Osmanske države i civilizacije, prev. Kerima Filan, Enes Karić i Amina Šiljak-Jesenković, sv. 1-2 (Sarajevo: Orijentalni institut, 2004)
 2. Robert Mantran, ur., Istorija Osmanskog Carstva, prev. Ema Miljković-Bojanić (Beograd: Clio, 2002), str. 272-780
 3. Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. I. Empire of the Gazis. The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1808 (Cambridge: Cambridge University Press, 1976)
 4. Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, sv. 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1977)
 5. Suraiya Faroqhi, ur., The Cambridge history of Turkey. Volume 3. The later Ottoman Empire, 1603-1839 (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2006)
 6. Reşat Kasaba, ur., The Cambridge History of Turkey. Volume 4. Turkey in the modern world, (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2008)
 7. Rifa'at 'Ali Abou-El-Haj, Formation of the Modern State. The Ottoman Empire Sixteenth to Eighteenth Centuries, 2. izd. (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2005)
 8. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, 1961)
 9. Erik J. Zürcher, Turkey. A Modern History, 3. izd. (New York – London: I.B. Tauris, 2005), str. 1-165
 10. İlber Ortaylı, Najduži vek imperije (Beograd: Srpska književna zadruga, 2004)
 11. Kemal Karpat, Studies on Ottoman Social and Political History. Selected Articles and Essays (Leiden-Boston-Köln: Brill, 2002)
 12. Kemal Karpat, “The Transformation of the Ottoman State,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 3, No. 3 (1972), 243-281
 13. Halil İnalcık & Donald Quataert, ur., An Economic and Social History of the Ottoman Empire, (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1994)
 14. Suraiya Faroqhi, Sultanovi podanici: kultura i svakodnevica u Osmanskom Carstvu, prev. Tatjana Paić-Vukić (Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008)
 15. Benjamin Braude & Bernard Lewis, ur., Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society, sv. 1-2 (New York – London, 1982)
 16. The Encyclopedia of Islam, new edition, sv. 1-12 (Leiden: Brill, 1986-2004)

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar