Osnove hindske gramatike 1

Naziv
Osnove hindske gramatike 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
66727
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Vježbe iz stranog jezika
15

Cilj
Cilj je kolegija ovladavanje devanagarskim pismom, glasovnim sustavom hindskoga jezika, imenskom i djelomično glagolskom morfologijom.
Sadržaj
 1. 1.-2. upoznavanje s devanagarskim pismom i glasovnim sustavom hindskog jezika, te se daju opće obavijesti o broju govornika toga jezika, teritorijalnoj rasprostranjenosti, njegovom podrijetlu i sl.
 2. 3. imenice muškog roda
 3. 4. imenice ženskog roda
 4. 5. tvorba pridjeva i njihovo stupnjevanje (pozitiv, komparativ, superlativ)
 5. 6. tvorba negotovog sadašnjeg vremena glagola biti, i sastavljanje prvih jednostavnih rečenica
 6. 7. osobne i pokazne zamjenice
 7. 8. ostale zamjenice (upitne, odnosne, neodređene)
 8. 9. kratko o hindskim prilozima i brojevima, sastavljanje hindskih rečenica s obzirom na do tada prijeđeno gradivo.
 9. 10. uvod u hindski glagolski sustav, negotovo, gotovo i trajno sadašnje vrijeme; agentivna konstrukcija, participi.
 10. 11. negotovo, gotovo i trajno prošlo vrijeme, daljnje vježbanje agentivne konstrukcije.
 11. 12. Negotovo i gotovo pripovjedno vrijeme, vježbanje sastavljanja hindskih rečenica s elementima iz dotadašnjega gradiva.
 12. 13-15. Nesloženo buduće vrijeme, uvod u hindske načine – tvorba negotovog, gotovog i trajnog prezumptiva. Vježbanje gradiva na rečenicama; prijevodi s hrvatskog na hindski, prepoznavanje vremena, prijelaznosti glagola, agentivna konstrukcija.

Ishodi učenja
 1. Student će moći primjeniti stečeno znanje iz morfologije u prijevodu jednostavnijih rečenica s hindskoga na hrvatski i s hrvatskoga na hindski jezik.
 2. Student će moći analizirati morfološko ustrojstvo jednostavnije hindske rečenice.
 3. Student će moći prepoznati mjesto hindskoga jezika u indoeuropskoj jezičnoj obitelji.
 4. Student će moći opisati i objasniti imensku i zamjeničku morfologiju te neke elemente glagolske morfologije hindskoga jezika.
 5. Student će moći oristiti se devanagarskim pismom.
Metode podučavanja
Predavanje i vježbe
Metode ocjenjivanja
redovito pohađanje nastave, redovno pisanje zadaća, na kraju godine polaganje usmenog i pismenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb
Dopunska literatura
 1. McGregor, R. Stuart (/3/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford
 2. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi
 3. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar